Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 8. sjednice Vlade

Objavljeno: 17.06.2022. 13:22 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj osmoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Stefana Rabrenovića i Aleksandre Hajduković,
 2. donijela Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Stefana Rabrenovića i Aleksandre Hajduković,
 3. utvrdila predlog da se Goran Poleksić opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruminiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu, zbog isteka mandata,
 4. utvrdila predlog da se Goran Poleksić opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu, zbog isteka mandata,
 5. donijela Rješenje o imenovanju Edine Dešić za državnu sekretarku u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 6. donijela Rješenje o određivanju Gorana Maraša za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
 7. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Milijane Vukotić Jelušić,
 8. donijela Rješenje o određivanju Tatjane Radović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave,
 9. donijela Rješenje o određivanju Dušana Polovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave,
 10. donijela Rješenje o razrješenju članova Socijalnog savjeta Crne Gore: mr Jakova Milatovića, prof. dr Vesne Bratić, mr Janka Odovića, mr Ivane Đurović, Irene Joksimović, mr Amele Orahovac, Anke Vukićević i Jevrosime Pejović. Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju novih članova Socijalnog savjeta: Admira Adrovića, mr Miomira Mija Vojinovića, Gorana Đurovića, Damira Davidovića, Vladimira Obradovića, Miloša Medenice, Budimira Mugoše i Edine Dešić,
 11. imenovala Aleksandra Damjanovića za zamjenika predsjednika Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, a za članove Komisije: Adrijana Vuksanovića, Bojana Bugarina i Anu Rašović,
 12. razriješila dosadašnjeg predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore: Boža Milonjića, Nikolu Kandića, Željka Savovića, Aleksandra Novovića i Žanu Praščević Milačić. Za novog predsjednika Komisije imenovan je mr Sergej Sekulović, a za članove: Ivo Šoć, Ana Rašović, Milica Smolović, Irma Selmanović, Ivana Božović i Nataša Pešić.
 13. predložila redovnoj Skupštini akcionara „AD Montecargo Podgorica“ da za članove Odbora direktora izabere: Miroslava Brajovića, Žarka Pušicu, Vladanu Lompar i Djoku Dedivanaja.

8. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
1.1Usmena informacija o statusu Zaključaka Vlade oko isplata novčane pomoći novorođenoj djeci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima Materijal
3.Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku Materijal
4.Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku Materijal
5.Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore Materijal
6.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat Materijal
7.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika Materijal
8.Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2021/2022. godine Materijal
9.Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu) Materijal
10.Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada“ Materijal
11.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj: 04-3020/2 od 26. maja 2022. godine sa sjednice od 20. maja 2022.godine Materijal
12.Informacija o prostornim kapacitetima Ministarstva pravde sa osvrtom na Zaključke Vlade Crne Gore, broj 07- 657 od 7. marta 2019. godine Materijal
13.Informacija o sprovođenju Standardnog sporazuma o osnovnoj pomoći između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP-a Materijal
14.Informacija u vezi izmjena i dopuna Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, sa izmjenama i dopunama Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra Materijal
15.Predlog Rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Zorana Braunovića, zaposlenog u Upravi policije, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj 01-DP-123/20-109, podnijetom dana 26.07.2021. godine, kao neosnovan Materijal
16.Predlog Rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Sretena Jabučanina, zaposlenog u Komunalnoj policiji Prijestonice Cetinje na radno mjesto samostalni referent – komunalni policajac, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu Materijal
17.Predlog za kandidovanje projekta ,,Izgradnja hotela Magnum Kolašin, po kondo modelu poslovanja” na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Materijal
18.Informacija o izboru nezavisnog Inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor-Lovćen Materijal
19.Kadrovska pitanja
19.1Predlog za razrješenje dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
19.2Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
19.3Predlog za opozov izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Rumuniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu Materijal
19.4Predlog za opozov izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu Materijal
19.5Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
19.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
19.7Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
19.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave Materijal
19.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave Materijal
19.10Predlog za razrješenje i imenovanje članova Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
19.11Predlog za imenovanje zamjenika predsjednika i članova Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve Materijal
19.12Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore Materijal
19.13Predlog za izbor članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
21.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
22.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
23.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje rasklopnog postrojenja 10 KV RMU “Savatrans - Zagrablje” sa 10 KV napajanjem i uklapanjem u 10 KV mrežu, Prijestonica Cetinje ( bez rasprave) Materijal
24.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta na magistralnom putu M-3 Nikšić-Plužine (bez rasprave) Materijal
25.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane (bez rasprave) Materijal
26.Predlog pravilnika o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru posl.br. I-8-Su. 35/2021 od 19. novembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal
27.Informacija o statusu očuvanosti i aktivnostima u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, decembar 2021. godine (bez rasprave) Materijal
28.Informacija o prodaji tri motorna i jednog priključnog vozila s Predlogom ugovora(bez rasprave) Materijal
29.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Unije “CUSTOMS” (2021-2027) sa Prijedlogom sporazuma (bez rasprave) Materijal
30.Predlog osnove za zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu unije „Fiscalis 2021-2027“ sa Prijedlogom sporazuma (bez rasprave) Materijal
31.Predlog za izmjene i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 04-2181/2 od 20. aprila 2022. godine, sa sjednice od 14. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal
32.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj 04-1556/2 od 8.aprila 2022.godine sa sjednice od 31. marta 2022. godine (bez rasprave) Materijal
33.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj:07-2777 od 21. septembra 2017.godine , sa sjednice od 14. septembra 2017. godine (bez rasprave) Materijal
34.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore broj: 07-1213 od 27. aprila 2017. godine, sa sjednice od 20. aprila 2017. godine (bez rasprave) Materijal
35.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku za prodaju službenog motornog vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koju je donio Savjet Agencije, broj: 0903- 5718/1 od 07.10.2021. godine (bez rasprave) Materijal
36.Predlog za davanje saglasnosti JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić”, Bar, za pokretanje postupka za davanje u zakup nepokretnosti u okviru objekta i to dva poslovna prostora, površina 4m² i 7m² u cilju obavljanja trgovinske djelatnosti (bez rasprave) Materijal
37.Predlog platforme za zvaničnu posjetu potpredsjednika Vlade i ministra odbrane, mr Raška Konjevića Republici Italiji, 21 - 23. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal
38.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvode Ana Novaković – Đurović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma, u II Prespa forumu za dijalog 2022(bez rasprave) Materijal
39.Predlog platforme za učešće ministarke nauke, prof. dr Biljane Šćepanović na 28. EUREKA Ministarskoj konferenciji, Estoril, Portugal, 21-22. juni 2022. godine (bez rasprave) Materijal
40.Pitanja i predlozi
40.1Informaciju o zaključivanju Operativnog protokola za borbu protiv droge između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti unutrašnjih poslova Republike Italije - Odjeljenje javne bezbednosti Materijal
40.2Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore Materijal
40.3Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?