Исправка Јавног конкурса " Даровит сам - подржите ме"

Исправка јавног конкурса Министарства просвјете, науке, културе и спорта, за финансирање пројеката/програма у сарадњи са школама у Црној Гори у области подршка даровитим ученицима, који ће бити спроведени од стране невладиних организација које окупљају просвјетне раднике, који дјелују као струковна удружења наставника или удружења ученика и студената,  „ДАРОВИТ/А САМ - ПОДРЖИТЕ МЕ“, објављеног 6.11.2021. године, под бројем    05-011/21-10514/1, која се односи на:                                                                                                                                                                                   

Пријаву пројекта/програма на овај конкурс може поднијети невладина организација која: 

а) је уписана у Регистар невладиних организација,

б) кроз циљеве и дјелатности је у Статуту, је дефинисала област од јавног интереса из овог конкурса као област свог дјеловања;

в) у области од јавног интереса из овог конкурса је реализовала пројекат/е и/или програм/е у години која претходи објављивању овог конкурса;

г) је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);

ставке: а, б, в и г остају непромијењене, док се додаје нова ставка д, и гласи:

д) се не налази у Регистру казнене евиденције.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба   послати искључиво препорученом поштом на сљедећу адресу:                      

Министарство просвјете, науке, културе и спорта                                                         Ул. Вака Ђуровића б.б. Подгорица

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - пријава на Јавни конкурс                                      број: 05-011/21-10514/1, под називом:

 „ДАРОВИТ/А САМ – ПОДРЖИТЕ МЕ“

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства просвјете ће у року од 15 дана од дана завршетка овог конкурса, на интернет страници Министарства просвјете, науке, културе и спорта хттпс://мпнкс.гов.ме и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.                    Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.

Детаљи конкурса:

Надлежна институција:Министарство просвјете, науке, културе и спорта
Објављен: 06.11.2021.
Рок за пријаву: 05.12.2021.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?