Ispravka Javnog konkursa " Darovit sam - podržite me"

Objavljeno: 11.11.2021. 07:27 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ispravka javnog konkursa Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti podrška darovitim učenicima, koji će biti sprovedeni od strane nevladinih organizacija koje okupljaju prosvjetne radnike, koji djeluju kao strukovna udruženja nastavnika ili udruženja učenika i studenata,  „DAROVIT/A SAM - PODRŽITE ME“, objavljenog 6.11.2021. godine, pod brojem    05-011/21-10514/1, koja se odnosi na:                                                                                                                                                                                   

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja: 

a) je upisana u Registar nevladinih organizacija,

b) kroz ciljeve i djelatnosti je u Statutu, je definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

v) u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa je realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

g) je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

stavke: a, b, v i g ostaju nepromijenjene, dok se dodaje nova stavka d, i glasi:

d) se ne nalazi u Registru kaznene evidencije.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba   poslati isključivo preporučenom poštom na sljedeću adresu:                      

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta                                                         Ul. Vaka Đurovića b.b. Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs                                      broj: 05-011/21-10514/1, pod nazivom:

 „DAROVIT/A SAM – PODRŽITE ME“

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta https://mpnks.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.                    Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 06.11.2021.
Rok za prijavu: 05.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?