Извјештај о извршењу буџета Црне Горе јануар - август 2021: Дефицит за осам мјесеци смањен на 1,2% БДП-а

Суфицит у августу 61,5 милиона еура

Суфицит државног буџета у августу ове године износи 61,5 мил. €, чиме је настављен тренд позитивног резултата.

Suficit

То је трећи мјесец заредом да се остварује суфицит који, укључујући јун и јул, укупно износи 105,7 мил. €. 

Суфицит буџета у августу већи је четири пута у односу на исти мјесец 2019. године, која је била рекордна по приходима од туризма, а тада је износио 14,4 мил. €.

Буџетски суфицит у тромјесечном овогодишњем периоду у износу од 105,7 мил. € резултат је превасходно ефеката љетње туристичке сезоне, као и унапријеђене пореске дисциплине усљед имплементације електронске фискализације пореских регистар каса.

Добра наплата прихода у највећој мјери је компензовала ефекте неусвајања измјена закона који су били предуслов за спровођење мјера усмјерених на генерисање нових извора прихода планираних Законом о буџету за 2021. годину. Такође, издаци који су реализовани у износу нижем од планираног у значајној мјери су допринијели остварењу суфицита.

У складу са кретањем прихода и расхода, за осам мјесеци (јануар - август) 2021. године, остварен је дефицит буџета у износу од 57,4 мил.€ или 1,2% БДП-а и мањи је за 126,1 мил.€ или 68,7% од планираног. У односу на исти период 2020. године, дефицит је мањи 253,9 мил. € или 81,6%.

Према томе, дефицит буџета је са 3,5% БДП-а, колико је износио у периоду јануар - мај, смањен на 1,2% БДП-а за јануар - август 2021. године.

Приходи буџета у периоду јануар - август ове године износили су 1.172,2 мил. € или 25,3% БДП-а, што је у односу на исти период претходне године више за 148,9 мил. € или 14,5%. У односу на план, наплата прихода је већа за 5,2 мил. € или 0,4%, што указује на успјешност планирања прихода у години изузетне економске неизвјесности изазване пандемијом, посебно у дијелу прихода који се генеришу од туризма.

Најбољи показатељ опоравка економске активности су приходи од ПДВ-а који се већи у односу на планиране за 34,2 мил. € или 8,7%, док су у односу на исти период 2020. године већи за 82,7 мил. € или 24,0%. Доброј наплати по овом основу допринијели су и већа пореска дисциплина, као и спровођење електронске фискализације пореских регистар каса.

Приходи од акциза такође биљеже раст у односу на упоредни период 2020. године, као и у односу на план и то за 20,1 мил. € или 15,2%, односно 5,3 мил. € или 3,6%. То је постигнуто, упркос чињеници да још нису усвојена предложена законска рјешења која су предвиђала повећање акциза на поједине акцизне производе, а која су у скупштинској процедури од средине маја.

Значајан раст у односу на претходну годину забљежен је и код категорије остали приходи у износу од 26,1 мил. € као посљедица уплате добити остварене у 2020. години од привредних друштава у већинском власништву државе. У односу на план, ова категорија је мања за 12,2 мил. € илил 21,3% као резултат чињенице да се приликом планирања узима процјена финансијских резултата привредних друштава, а уплате су сходно њиховим коначним финансијским исказима.

Prihodi

Приходи буџета у августу износили су 190,1 мил. €, што је више за 48,8 мил. € или 34,5% у односу на исти мјесец претходне године, док је у односу на план више за 8,6 мил. € или 4,7%. Остварена наплата у августу је и изнад августа 2019. године за 16 мил. € или 9,2%.

Расту прихода у августу у највећој мјери допринијела је наплата прихода од ПДВ-а која је на нивоу од 82,2 мил. €, што је више чак и у односу на август 2019. године, а која је била рекордна година по оствареном промету када је нето наплата ПДВ-а износила 71,7 мил.€.

Издаци буџета у периоду јануар - август 2021. године износили су 1.229,7 мил. € или 26,5% процијењеног БДП-а и у односу на планиране мањи су за 120,9 мил. € или 8,9%. У односу на исти период 2020. године, издаци буџета мањи су за 105,0 мил. € или 7,9%.

Мање остварење у односу на планиране забиљежено је код готово свих категорија издатака.

У структури буџетских издатака, текући издаци остварени су на нивоу од 532,4 мил. € и мањи су за 52,7 мил. € или 9,0% у односу на планиране. У односу на упоредни период 2020. године, текући издаци су мањи за 16,6 мил. € или 3,0%.

Капитални издаци, реализовани су у износу од 83,1 мил. €, што је за 56,2 мил.€ или 40,3% мање од планираних, док су у односу на извршење у истом периоду 2020. године мањи за 46,6 мил. € или 35,9%. Остварење капиталних издатака у највећој мјери опредјелјује реализација која зависи од динамике извођења радова, а очекује се да буде значајно побољшана у предстојећем периоду, посебно имајући у виду рокове за завршетак изградње приоритетне дионице аутопута.

У односу на претходну годину, веће остварење издатака забиљежено је код:

Бруто зарада и доприноса на терет послодавца у износу од 26,8 мил. € или 8,1% усљед повећања зарада у секторима здравства и просвјете, као и различитог третмана фонда бруто зарада Универзитета Црне Горе током 2020. године у односу на период привременог финансирања током 2021. године.[1]

 

Отплате обавеза из претходног периода као резултат принудне наплате по основу дуга „Монтенегро Аирлинес“ према „Аеродроми Црне Горе“.

  

Отплате гаранција усљед извршених обавеза по основу активиране гаранције по кредиту кинеске Еxим банке, за бродове Црногорске и Барске пловидбе.

 

Прилог: ГДДС 8 табела

 

*Подаци у ГДДС табели представљају преглед прихода и расхода по економској класификацији у једном мјесецу, у поређењу са планом и истим периодом претходне године.

 


 
 

[1] У 2020. години сви трошкови Универзитета Црне Горе (укључујући и бруто зараде) били су планирани на издатку Трансфери док је привременим финансирањем извршена рекласификација по издацима што је увећало укупан фонд бруто зарада у 2021. години

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?