Извјештај о спроведеним консултацијама са заинтересованим НВО о Нацрту секторске анализе

Министартво просвјете, науке, културе и спорта, на основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист Црне Горе“, број 41/18), а у вези са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17), дана 20. септембра 2021. године, објавило је Јавни позив заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу утврђивања приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета у 2022. години за област “Промоција науке и истраживања у друштву Црне Горе у 2022. години“. Уз Јавни позив достављен је Нацрт секторске анализе за утврђивање предлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација из буџета Црне Горе у 2022. години (у даљем тексту: Нацрт).

У складу с јавним позивом, консултације с невладиним организацијама трајале су 15 дана, закључно са 05. октобром 2021. године, а обављене су достављањем коментара и сугестија на Нацрт електронским путем.

Коментаре и сугестије, по основу овог јавног позива, доставила је само НВО Институт Алтернатива, дана 05. октобра 2021. године и то:

Сугестија бр. 1: У дијелу нацрта Секторске анализе 2.3. – опис начина доприноса невладиних организација у рјешавању проблема, прва ставка “Активност за афирмацију истраживачке професије треба да се односе на: приближавање актуелних научних питања и метода младима и ширем грађанству…” преформулише у “Активност за афирмацију истраживачке професије треба да се односе на: приближавање актуелних научних питања и истраживачких метода младима и ширем грађанству…”.

Став предлагача: Прихвата се.

Сугестија бр. 2: У дијелу нацрта Секторске анализе 2.3. – Опис начина доприноса невладиних организација у рјешавању проблема, додати још једну ставку која би гласила: “Активности на едукацији грађана Црне Горе, посебно младих, о значају и начину спровођења друштвених истраживања/истраживања у области друштвених наука, са фокусом на истраживања јавних политика”.

Став предлагача: Одбија се.

Истраживања у области националних и ЕУ научних програма у себи укључују и компоненту истраживања у областима хуманистичких/друштвених наука, која се редовно финансирају у значајном износу од стране Министарства просвјете, науке, културе и спорта. Такође, Министарство подржава многе научне и истраживачке програме који у себи садрже како истраживачку, тако и промотивну компоненту.

Сугестија бр. 3: У дијелу нацрта Секторске анализе 2.3. – Конкретни мјерљиви показатељи доприноса невладиних организација, измијенити прву ставку да гласи: “5-10 организованих промотивних и едукативних догађаја: обука, радионица, такмичења и других догађаја”.

Став предлагача: Прихвата се. 

 

Сугестија бр. 4: У дијелу нацрта Секторске анализе 2.3. – Извори података, додати још једну ставку “Извјештаји о реализованим догађајима (обукама, радионицама, такмичењима и друго).

Став предлагача: Одбија се.

Такав индикатор је већ дефинисан.

 

Сугестија бр. 5: У дијелу нацрта Секторске анализе 3 – Остваривање стратешких циљева, додати: циљ 5.1.5. Јачање истраживачких капацитета у ван-институционалном сектору (Стратегија научноистраживачке дјелатности 2017 -2021).

Став предлагача: Прихвата се. 

Радни тим за припрему Секторске анализе

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?