ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу грантова за рану фазу развоја стартапова

Објављено: 13.10.2021. 12:41 Аутор: Министарство економског развоја

На основу члана 12 Закона о иновационој дјелатности („Службени лист ЦГ“, број 82/20), Правилника о ближим условима и поступку за одобравање и начину коришћења средстава за иновативне програме и пројекте  („Службени лист ЦГ“, број 100/21), Правилника о критеријумима за именовање експерата и поступку оцјене иновационих програма и пројеката  („Службени лист ЦГ“, број 107/21), Стратегије паметне специјализације Црне Горе (С3) 2019-2024 и Програма за иновације 2021-2024

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

о б ј а в л ј у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 

за додјелу грантова за рану фазу развоја  стартапова


УВОД

Потреба за стимулисањем иновација у привреди Црне Горе препозната је у стратешким документима за иновациону дјелатност. Црна Гора је прва земља која није чланица ЕУ, а усвојила је Стратегију паметне специјализације (С3) 2019-2024 и припадајући Акциони план за период 2019-2020. Усвајањем Стратегије, Црна Гора покреће трансформацију своје економије и повећање њене конкурентности концентрацијом ресурса знања и њиховим повезивањем с ограниченим бројем идентификованих приоритета, а у којима Црна Гора има компаративну предност.

Влада Црне Горе недавно је усвојила и Програм за иновације 2021-2024 у циљу обједињавања свих програмских линија подршке иновацијама и технолошком развоју, а које су усмјерене на цјелокупни циклус развоја иновације од саме идеје до њене комерцијализације и изласка на тржиште. Програм утврђује посебну линију подршке раној фази развоја стартапова.

Овај конкурс усмјерен је на подршку за иновативне стартап пројекте који нуде дигитална рјешења с потенцијалом за комерцијализацију у приоритетним областима С3 стратегије, као и за пројекте којима се подстичу социјалне иновације у области С3 стратегије.

Очекивани резултати Конкурса треба да буду видљиви кроз повећање броја, али и квалитет пословања стартапова који се заснивају на истраживању и развоју, те показују потенцијал изласка на глобално тржиште, или кроз повећање броја иновација које доприносе рјешавању друштвених изазова на одржив начин. Такође, очекује се да ће, осим јачања стартап заједнице у Црној Гори, овај конкурс допринијети и низу дигиталних рјешења, као и усмјеравању будућег рада стартап заједнице ка приоритетним областима С3.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је суфинансирање стартап пројеката који ће понудити дигитална рјешења у четири приоритетна подручја паметне специјализације.

Циљ Конкурса је унапређење стартап заједнице у Црној Гори кроз подстицање раста и развоја постојећих и стварање нових стартап предузећа. Конкурс подржава иновативне стартап пројекте који нуде рјешења с потенцијалом за комерцијализацију у областима С3 стратегије, као и за пројекте којима се подстичу социјалне иновације у областима С3 стратегије. Кроз ову финансијску помоћ омогућава се подршка стартаповима да, упркос новонасталој ситуацији са ЦОВИД-ом, наставе развој иновативних рјешења с високим потенцијалом раста на тржишту или иновативних рјешења која доприносе рјешавању друштвених изазова у приоритетним подручјима С3. Такође, циљ је и унапређење пословања у виду јачања њихових капацитета, одрживости и конкурентности. Овом подршком се жели допринијети повећању броја стартапова и њиховом квалитету пословања, као и повезивању црногорског екосистема са међународним. Дугорочни ефекат који се жели постићи је, с једне стране, повећање раста црногорске економије улагањем у стартап заједницу која се базира на истраживању и развоју, има скалабилне пословне моделе те потенцијал изласка на глобално тржиште, а у складу са приоритетним подручјима паметне специјализације. Са друге стране, очекује се да ће се подстицањем социјалних иновација допринијети одрживом развоју црногорског друштва, а у складу са приоритетним областима паметне специјализације.

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

Приоритетне области Конкурса усклађене су са Стратегијом паметне специјализације 2019-2024, како слиједи:

 • Одржива пољопривреда и ланац вриједности хране;
 • Енергија и одржива животна средина;
 • Одрживи и здравствени туризам; и
 • Информационо-комуникационе технологије као хоризонтални сектор.

 

УКУПАН ИЗНОС ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 

Опредијељени буџет за овај Конкурс износи 200.000,00 €.

Износ средстава којима ће се подржати социјалне иновације може бити највише 20% вриједности од укупно додијељених средстава по овом Конкурсу.

Износ финансијске подршке која може бити додијељена по појединачном пројекту је од 6.000,00 до 20.000,00 еура. Ова подршка може износити максимално до 80% укупне вриједности пројекта.

 

ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ

Оправдани трошкови који се суфинансирају кроз овај конкурс су сљедећи:

Врста оправданог трошка

Постотак од укупног износа траженог од Министарства 

трошкови запошљавања


до 70%

набавка опреме

 


до 40%

трошкови везани за развој идеје, производа и услуге

 


до 40%

трошкови путовања (у сврху интернационализације пословања, обуке и учешћа на стартап такмичењима)


до 20%

индиректни трошкови


од 5% до 10%


ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Према врсти, грантови који се додјељују за рану фазу развоја стартапова сматрају се државном помоћи мале вриједности (де минимис), те су корисници гранта који добију ову помоћ у обавези да поступају у складу са Правилником о листи правила државне помоћи („Службени лист ЦГ“, број 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 и 44/21) и дужни су да поступају у складу са одредбама из законских аката којима се ова област уређује. Укупан износ помоћи мале вриједности (де минимис) која се додјељује једном кориснику не смије кумулативно прелазити 200.000,00 еура током било којег периода од три фискалне године. Попуњен Образац изјаве за помоћи мале вриједности потребно је доставити Министарству.

 

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 Ко може бити подносилац пријаве за грант?

На овај конкурс се могу пријавити стартапови који тек крећу или имају пословну идеју, као и стартапови који већ послују, прошли су рану фазу развоја и раде на усавршавању већ постојећег производа.

Стартап је новоосновано привредно друштво које није старије од пет година и које креира, развија и ставља у употребу иновације са високим потенцијалом раста на међународном тржишту (у смислу члана 10 Закона о иновационој дјелатности („Службени лист Црне Горе“ бр. 82/20)).

Стартапови који тек крећу или имају пословну идеју морају се, прије потписивања уговора са Министраством економског развоја, регистровати у Централном регистру привредних субјеката (ЦРПС).

Такође, сви стартапови који буду предложени за суфинансирање, у обавези су да се упишу у Регистар иновационе дјелатности прије потписивања уговора.

Више информација о упису у Регистар иновационе дјелатности можете погледати на сљедећој web страници: хттпс://www.гов.ме/цланак/упис-у-регистар-иновационе-дјелатности .

Који су финансијски услови за пријаву?

Подносилац пријаве у обавези је да обезбиједи сопствено суфинансирање пројекта у минималном износу од 20% од укупне вриједности пројекта. Горе наведено суфинансирање пројекта мора бити обезбијеђено у облику финансијских средстава (новчани допринос), а може бити обезбијеђено и из других извора, али се за суфинансирање не смију користити средства из јавног домаћег и међународног извора финансирања (Буџет Црне Горе, релевантни међународни фондови итд.).

БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА И ПРЕДНОСТ ПРИ ИЗБОРУ

Формалну испуњеност услова за учешће на Конкурсу (административна провјера) вршиће Министарство.

Након административне провјере, све пројектне пријаве које су испуниле тражене услове, биће упућене на евалуацију.

Процес евалуације ће се спроводити у складу са Правилником о критеријумима за именовање експерата и поступку оцјене иновационих програма и пројеката („Службени лист ЦГ“, број 107/21). Министарство ће посебним Рјешењем прописати начин евалуације и именовати експерте, а у складу са наведеним критеријумима у овом конкурсу.

Сви пријављени приједлози оцјењиваће се према скупу критеријума, како слиједи:

 • Капацитет тима и план реализације (30 бодова);
 • Иновативност и квалитет предложеног рјешења (35 бодова);
 • Потенцијал за комерцијализацију иновативног рјешења (комерцијалне иновације) или одрживост рјешења конкретног друштвеног изазова (социјалне иновације) (35 бодова).

Садржај пријаве мора одговорити на све ставке наведене у критеријумима и пружити мјерљиве и провјерљиве информације.

Бодовање пројеката врши се на скали од 0 до 100, а позитивно је оцијењен пројекат који укупно има најмање 70 од 100 могућих бодова. У случају да било који од критеријума буде оцијењен са бројем бодова 0 прекида се поступак даљег оцјењивања пројекта.

У фази евалуације у случају да два или више пројеката добију исти број бодова према ближим критеријумима за избор пројеката, предност при избору имаће онај подносилац пријаве који:

 1. У свом пројектном тиму има младе истраживаче,  иноваторе и инжињере; и/или
 2. Стварају нова радна мјеста. 

Листа са позитивно оцијењеним пројектима предложеним за суфинансирање биће објављена на web страници Министарства, након чега ће Министарство започети преговоре са подносиоцима пријава чији пројекти су предложени за суфинансирање.

Листа одабраних иновативних пројеката стартапова биће такође објављена на web страници Министарства економског развоја.

Министарство економског развоја ће свим учесницима на овом конкурсу упутити извјештаје о евалуацији. 

САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА

Пријава пројекта треба да садржи сљедеће:

Потписан, печатиран и попуњен пријавни образац од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве или овјерен електронским потписом (ако је подносилац пријаве већ основано правно лице)/Потписан и попуњен пријавни образац од стране руководиоца пројекта (у случају када стартап у тренутку подношења пријаве није регистрован у ЦРПС-у);

Финансијски план пројекта;

Кратку презентација пројекта (у ппт формату);

Биографије руководиоца пројекта и свих чланова пројектног тима;

Изјава о обезбијеђеном финансијском учешћу (најмање 20% од укупне вриједности пројекта), овјерена код нотара;

Писмо намјере од стране заинтересованих партнера (само за пројекте који предлажу социјалне иновације).

Пројекти који су позитивно оцијењени и предложени за суфинансирање, прије потписа уговора с Министарством, треба да доставе и сљедеће потврде: 

Образац изјаве за помоћи мале вриједности (де минимис помоћи);

Потврду о измиреним пореским обавезама или одговарајући документ о репрограму пореског дуга (треба доставити уколико је привредни субјекат на тржишту дуже од годину дана);

Потврду или увјерење да против привредног субјекта није покренут и да се не води стечајни поступак и поступак ликвидације;

Изјаве Подносиоца пријаве на једном обрасцу, овјереном код нотара:

 • да као дио сопственог финансијског учешћа у реализацији пројекта није приказао средства која су му додијељена из било којег јавног домаћег и међународног извора финансирања (Буџет Црне Горе, релевантни међународни фондови итд.), а за намјене реализације истих активности предложених у пријави иновативног пројекта по овом Конкурсу; и
 • да је испунио уговорне обавезе из претходних пројеката финансираних из државног Буџета, у посљедњих пет година;

Доказ да је предузеће регистровано у Црној Гори (Извод из Централног регистра привредних субјеката); и

Доказ о упису у Регистар иновативних организација Министарство ће прибавити по службеној дужности.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Трајање предложених пројеката је од 6 до 12 мјесеци.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријаве на Конкурс потребно је доставити најкасније до 11. новембра 2021. године до 14.00 часова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Попуњен и потписан Пријавни образац уз пропратну документацију потребно је доставити у једном штампаном примјерку у оригиналу на адресу Министарства економског развоја, Римски трг бр. 46, 81 000 Подгорица. Такође, пријаву је потребно поднијети и у електронској форми на сљедећу е-маил адресу:   милица.лакцевиц@мек.гов.ме.

Упутство за подносиоце пријава – грантови за рану фазу развоја стартапова чини саставни дио овог конкурса.

Контакт особе за Конкурс у Министарству економског развоја:

Дирекција за иновације и технолошки развој

др Иван Томовић - емаил: иван.томовиц@мек.гов.ме

Милица Лакчевић - емаил: милица.лакцевиц@мек.гов.ме

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?