ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Објављено: 25.06.2021. 11:20

На основу члана 8 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација (»Службени лист ЦГ«, број 7/12)

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ, НАУКЕ, КУЛТУРЕ И СПОРТА

УПУЋУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНА

На основу основу члана 8 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација, Министарство просвјете, науке, културе и спорта позива невладине организације које имају утврђене дјелатности и циљеве у области стручног образовања да предложе кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе за израду предлога Акционог плана спровођења Стратегије развоја стручног образовања у Црној Гори за период 2022-2023. година).

За члана/ицу Радне групе једна невладина организација може да предложи само једног кандидата/кињу.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе ако испуњава сљедеће услове:

уписана је у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива;

у акту о оснивању има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком Радне групе;

у претходној години је реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком Радне групе;

предала је пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);

више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це.

Кандидат/киња невладине организације за члана/ицу Радне групе може бити лице које:

је црногорски држављанин/ка, са пребивалиштем у Црној Гори;

посједује искуство у вези са задатком Радне групе;

није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца или намјештеник/ца.

Невладина оранизација је дужна да уз пријелог кандидата/киње достави:

копију рјешење о упису у регистар невладиних организација;

копије акта о оснивању и статута;

преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком Радне групе;

копију потврде о поднешеној пореској пријави за претходну годину;

изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичких партија, јавни фукционери/ке, руководећа лицаили државни службеници/це или намјештеници/це

фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе;

биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у вези са задатком Радне групе;

изјаву кандидата/киње да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца или намјештеник/ца;

изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Радне групе.

Више невладиних организација може, путем јавне пријаве, да предложи истог кандидата/кињу. Свака организација која предлаже кандидата/кињу, мора доставити документацију тражену овим Јавним позивом.

            Предлагање кандидата/киње за члана/ицу радне групе врши се достављањем предлога и потребне документације на Архиву Министарства просвјете, науке, културе и спорта, улица Вака Ђуровића б.б, Подгорица, са напоменом:

 „предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе за израду предлога Акционог плана спровођења Стратегије развоја стручног образовања у Црној Гориза период 2022-2023. година)“, као и на е-маил адресу: кабинет@мпнкс.гов.ме.     

Рок за предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива.          

Предлог за члана/ицу Радне групе биће разматран само ако је достављен благовремено и уз сву потребну документацију.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?