JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Objavljeno: 25.06.2021. 11:20

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12)

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

UPUĆUJE

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE

ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANJA 

U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2022-2023. GODINA

Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti stručnog obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu predloga Akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori za period 2022-2023. godina).

Za člana/icu Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:

upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

u aktu o osnivanju ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe može biti lice koje:

je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Nevladina oranizacija je dužna da uz prijelog kandidata/kinje dostavi:

kopiju rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;

kopije akta o osnivanju i statuta;

pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni fukcioneri/ke, rukovodeća licaili državni službenici/ce ili namještenici/ce

fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe;

biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca;

izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može, putem javne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju, mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

            Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na Arhivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ulica Vaka Đurovića b.b, Podgorica, sa napomenom:

 „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu predloga Akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Goriza period 2022-2023. godina)“, kao i na e-mail adresu: kabinet@mpnks.gov.me.     

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.          

Predlog za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 21.06.2021.
Rok za prijavu: 29.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?