Јавни позив за предлагање 5 (пет) представника НВО за радну групу за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечијој заштити

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), Министарство финансија и социјалног старања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предлагање5(пет) представника невладиних организација за радну групу за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечијој заштити 

Стратегијом развоја система социјалне и дјечије заштите за период од 2018. до 2022. годиине планирано је да се у четвртом кварталу 2021. године формира радна група за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечијој заштити, коју ће чинити представници релевантних институција и представници НВО сектора.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: пет

Невладина организација може предложити само једног представника за чланство у Радној групи.

Критеријуми за невладину организацију да би могла да предложити свог представника у Радну групу: 

   - је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

   - у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

   - се не налази у Регистру казнене евиденције;

   - је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;

   - је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

   - више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Радној групи:

   - има пребивалиште у Црној Гори;

   - има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

   - није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Невладина организација дужна је да, уз прописани образац за предлагање представника невладине организације у Радну групу, достави и следећу документацију: 

   - доказ да је уписана у регистар невладиних организација (фотокопија акта);

   - фотокопију статута невладине организације;

   - доказ да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

   - доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

   - изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

   - фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу које се утврђује идентитет представника невладине организације у радном тијелу;

   - биографију представника невладине организације у радном тијелу;

   - доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

   - изјаву представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

   - изјаву представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за подношење је до 21. децембра 2021. године

Предлагање представника невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија, који се може преузети овдје.

Овај позив ће бити постављен на страници хттпс://www.гов.ме/цyр/миф и www.еуправа.ме.

Образац за предлагање представника невладине организације са документацијом прописаном овим позивом, доставља се искључиво поштом и на адресу:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА 

Римски трг број 46

81 000 Подгорица

са напоменом: „за предлагање представника невладиних организација за радну групу за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечијој заштити “ 

Министарсво финансија и социјалног старања ће, у року од седам дана од истека рока из овог позива, на својој интернет страници и порталу е-управе објавити листу предложених представника невладиних организација у Радну групу, са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле услове из овог позива.

Уз листу из претходног става, Министарство ће објавити и списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које нијесу испуниле критеријуме из овог позива, или су предложиле представника који не испуњава критеријуме из овог позива.

Министар финансија и социјалног старања актом о образовању радног тијела, изабраће за члана тог тијела два представника невладиних организација који испуњавају услове и за које је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле услове.

У случају да за три или више представника невладиних организација, који испуњавају услове овог позива, буде достављен једнак број предлога невладиних организација које су испуниле услове из овог позива, избор представника невладиних организација кога ће предложити за именовање у Радну групу, врши министар финансија и социјалног старања.

Предлог представника невладине организације за чланство у Радној групи биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију из овог позива.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?