Саопштење са 23. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је, на данас одржаној 23. сједници којом је предсједавао премијер мр Милојко Спајић, утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану. Измјене и допуне су предложене у циљу даљег поједностављења процедуре у погледу скраћења времена и уштеде трошкова за привредне субјекте, односно предузетнике, токо што је предвиђено да акт о регистрацији привредних субјеката, као и извод из евиденције о неосуђиваности прибавља надлежни орган по службеној дужности. Такође, предложено је брисање члана којим је било прописано да се промет дувана и дуванских производа у слободним зонам и слободним складиштима врши у складу са законом којим су уређене слободне зоне и законом којим је уређена спољна трговина. Према предложеном закону третман слободних зона и слободних складишта уређивао би се овим законом. У циљу унапређења постојећих рјешења прописују се мјере забране, и то за: стављање у промет резаног или необрађеног дувана, производња, обрада и промет дувана, дуванских производа и производа који садрже никотин за оралну употребу, жвакање и шмркање, рекламирање дуванских производа путем интернет, куповина дуванских производа који се у тренутку наручивања налазе у малопродајном објекту ван Црне Горе, затим куповине и продаје дуванских производа путем интернета-дистанциона продаја, продаја ван пословних просторија. Законом је измијењен и период трајања одобрења за обављање дјелатности обраде дувана и извоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, па лицу које је испунило законом прописане услове Министарство може издати одобрење на период од пет година, умјесто неограниченог рока како је то прописано важећим законом. Предлажу се обавезе обрађивача дувана да обрађени дуван продаје произвођачу дуванских производа, односно извознику дувана, обрађеног дувана и дуванских производа који су уписани у одговарајуће регистре. Такође су извршена усаглашавања са законом којим су прописане новчане казне за прекршаје.

Утврђен је Предлог закона о попису пољопривреде 2024. године с Извјештајем са јавне расправе. Циљ доношења овога закона је добијање хармонизованих, међународно упоредивих података о структури пољопривредних газдинства на нивоу Црне Горе и повезивање информација о структури са информацијама о производним методама, мјерама руралног развоја, агроеколошким аспектима и другим повезаним информацијама у складу са новим ЕУ стандардима. Предложеним прописом доноси се сет правила за припрему, организовање и спровођење пописа пољопривреде.

Влада је донијела Одлуку о изради капиталног буџета. Имајући у виду да је пракса показала бројне недостатке важеће Одлуке у дијелу јасно дефинисаних услова по којима кандидовани капитални пројекат може да уђе у процедуру вредновања и укључивања у финансирање из капиталног буџета државе, као и у начину рада и оцјењивања Комисије, приступило  се изради нове Одлуке, у циљу унапређења процедура и јасно дефинисаних услова за израду капиталног буџета. Наведеним актом су јасно дефинисани услови за израду капиталног буџета, истакнути обавезни услови које кандидовани пројекат мора да испуни, дат је већи значај пројектима у мање развијеним општинама из сјеверне регије, обезбијеђено је више бодова за пројекте са ријешеном експропријацијом. Такође, створена је претпоставка да пројекте који су препознати годишњим Законом о буџету, а чија реализација није започета због неадекватно одрађене припремне фазе, Министарство финансија може у сарадњи са управама искључити из предлога Закона о буџету Црне Горе за наредну фискалну годину.

Донијете су одлуке о измјенама одлука о образовању дијела мјешовитих комисија за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Српске православне цркве, Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Јеврејске заједнице у Црној Гори и Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Исламске заједнице у Црној Гори. Ријеч је о промјенама персоналног састава у дијелу који чине представници/це Владе.

Влада је донијела Одлуку о образовању Савјета за демографију, на челу са потпредсједником Владе за демографију и младе и министром спорта и младих.

Донијета је Стратегија развоја сектора рибарства 2024-2029 и Акциони план за преношење, имплементацију и спровођење правне тековине ЕУ са Извјештајем о спроведеној јавној расправи. Овај стратешки документ представља наставак Стратегије рибарства за период 2015-2020 и има за циљ припрему сектора рибарства и аквакултуре за нову фазу у процесу приступања ЕУ, обезбјеђивање веће усклађености у контексту регионалних политика, нарочито Генералне комисије за рибарство Медитерана и Црног мора (GFCM), узимање у обзир европског Зеленог договора и његове последице, предвиђање и успостављање свих потребних спроведбених механизама и изградњу укупних капацитета као подршку сектору рибарства. Нагласак је стављен на квалитет, и циљ је да се обезбиједи одрживост и јачање конкурентности рибарства и аквакултуре у врло динамичном међународном окружењу у којем Црна Гора има активну улогу. У циљу остваривања визије, Стратегија предвиђа три стратешка ција, који су обрађени на нивоу оперативних циљева и одговарајућих мјера и то:

  • Правни оквир и механизми усклађени са ЕУ и међународним обавезама,
  • Дјелотворна контрола и ефикасна администрација као кључни системи подршке за здраво и одрживо рибарство и
  • Еколошки, економски и социјално одрживо рибарство и аквакултура.

Влада је донијела План давања концесија у области вода за 2024. годину с Извјештај о спроведеној јавној расправи. План омогућава увођење процедуре давања концесија, као облика подстицања приватних инвестиција у обављању привредних дјелатности од јавног интереса ради постизања оптималне валоризације природних ресурса. Предметни план односи се на анализу и оцјену постојећег стања и то у погледу описа предметних концесија, локација на којима се може вршити концесиона дјелатност, оправданости јавног интереса и имовинско - правне односе. Планом је, у дијелу експлоатације изворишта, обухваћено једно извориште „Велики Маљен“ Горња Буковица, општина Шавник, за коришћење дијела вода за потребе флаширања воде у комерцијалне сврхе, док у дијелу црпљења подземних вода за технолошке потребе садржи двије локације и то за коришћење воде за пивару Требјеса из Никшића и коришћење воде за потребе Атлас Цапитал Центар у Подгорици.

Донијет је Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом за период 2020-2024. године, за 2024. годину, и усвојен Извјештај о имплементацији Акционог плана у 2023. години. Тим поводом, задужују се Министарство унутрашњих послова и Државна комисија за границу да у сарадњи са надлежним институцијама реализују мјере утврђене Акционим планом, у циљу даљег напретка на усклађивању са обавезама из процеса преговора са ЕУ и имплементацији правила у области граничне контроле, у складу са одредбама Шенгенског законика о границама и стандардима за управљање вањским границама ЕУ. Такође, спровођење Стратегије за 2024. годину је од значаја за остваривање критеријума и достизање европског система безбједности.

Влада је утврдила Нацрт Измјена и допуна Урбанистичког пројекта за локалитет хотела "Галеб", Општина Улцињ, с Програмом одржавања јавне расправе, у трајању од 15 радних дана. Тим поводом, задужено је Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, да јавну расправу о наведеном Нацрту организује у складу са Програмом одржавања јавне расправе и да након тога, припреми и Влади достави Предлог Измјена и допуна УП, са Извјештајем о спроведеној јавној расправи. Подручје захвата Измјена и допуна урбанистичког пројекта за локалитет Хотела Галеб припада приобалном подручју града Улциња. Својим положајем, у залеђу Улцињске Мале плаже, чини једну од најатрактивнијих локација за изградњу хотелских објеката на Улцињском приморју. Површина захвата износи 4.33 ha. Границом захвата је обухваћен простор некадашњег Хотела Галеб, са припадајућим дијелом обале мора. Дио захвата површине 1,89 ha се налази у зони Морског добра и у планској подјели зоне припада Сектору 64 – Пињеш - Борова шума. Циљ израде Измјена и допуна Урбанистичког пројекта, према Програмском задатку, је “обезбеђење планских услова за изградњу луксузног хотела високе категорије уз успостављање препознатљиве архитектонске физиономије комплекса у захвату, као дијела урбане морфологије, а све у складу са планским опредељењма, смјерницама и критеријумима садржаним у планској докумернтацији вишег реда”.

Усвојен је Предлог за стављање ван снаге закључка Владе Црне Горе број 07- 011/23- 618/2 од 9. фебруара 2023. Године. Ријеч о Закључку којим је дата сагласност на предлог Споразума о уступању на коришћење Луке Будва Општини Будва. Имајући у виду да до реализације Закључка није дошло, Влада је задужила Јавно предузеће за управљање морским добром да преузме од Општине Будва управљање Луком Будва.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији 2023-2024., за 2023. годину. У Извјештају је дат пресјек стања у реализацији обавеза које су предвиђене Програмом приступања Црне Горе. Пресјек стања се односи на реализацију обавеза у 2023. години по поглављима и ресорима претходног сазива Владе који је усвојио предметни ППЦГ, уз реализацију административних капацитета за исту годину.

Усвојен је и Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе ЕУ 2023-2026. године, за 2023. годину, и донијела Акциони план за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе ЕУ 2023-2026. године, за 2024. годину. Акционим планом за 2024. годину су планиране 202 активности чији је циљ да повећају институционалну ефикасност у комуницирању процеса европске интеграције; оснаже улогу медија у информисању грађана/ки о ЕУ; унаприједе препознатљивост процеса приступања Црне Горе Европској унији у међународној јавности и ојачају улогу образовног система и локалних самоуправа као промотера ЕУ вриједности.

Влада је усвојила Информацију о закључивању Споразума о транспортној подршци Војсци Црне Горе између Министарства одбране Црне Горе и Организације за подршку и набавке НАТО-а (NSPO), коју представља Агенција за подршку и набавке НАТО-а (NSPA) у вези са приступањем NSPA транспортном систему NTS, и прихватила текст Споразума. У складу са НАТО Циљем способности „E 2201 N Стратегијски транспорт“ Црна Гора има обавезу да достигне способност ангажовања, одржавања и повратка (ваздушним или морским путем) НАТО или националних снага, у оквиру подршке операцијама на стратегијској дистанци, у складу са захтјевима за спремност ангажованих снага. Одабрана Агенција представља добру опцију за потребе Војске Црне Горе, имајући у виду чињеницу да не изискује трошкове уколико се не користи (што ће у пракси бити најчешће случај), а да приступањем NTS-у Црна Гора испуњава НАТО Циљ способности E2201N.

Усвојен је Извјештај о јавном дугу на дан 31.12. 2023. године. Укупан јавни дуг Црне Горе, на дан 31. 12. 2023. године, износи 4.126,81 милиона еура, односно 60,27 % БДП-а. Узимајући у обзир депозите Министарства финансија (укључујући и 38.477 унци злата), а који су, на крају 2023. године, износили 152,41 милиона еура, нето јавни дуг Црне Горе, на дан 31. 12. 2023. године, износи 3.974,40 милиона еура, односно 58,04 % БДП-а. На крају 2023. године јавни дуг у апсолутном износу се повећао за 24,60 милиона еура, у односу на исти период 2022. године. Повећање дуга је резултат задуживања државе са једне стране и редовне отплате и курсних разлика насталих приликом исказивања стања дуга по различитом курсу, са друге стране.

Влада је усвојила Информацију о стању јавних финансија на локалном нивоу на дан 31. 12. 2023. године. На основу расположивих података и извјештаја достављених од стране јединица локалне самоуправе за 2023. годину, Министарство финансија је извршило анализу јавне потрошње на локалном нивоу, као и свих релевантних показатеља финансијског стања локалне самоуправе, упоређујући их са подацима и показатељима из 2022. године. Анализом је, између осталог, утврђено да су укупно остварени примици јединица локалне самоуправе у 2023. години износили 486,26 милиона еура, што је за 65,24 милиона еура више у односу на остварене примитке у 2022. години, док су издаци буџета свих јединица локалне самоуправе у 2023. години износили 358,67 милиона еура и у односу на 2022. годину су повећани за 18,26 милиона еура. Такође, према подацима које су јединице локалне самоуправе доставиле Министарству финансија, укупне неизмирене обавезе локалне самоуправе на дан 31. 12. 2023. године, износиле су 73,12 милиона еура и у односу на стање неизмирених обавеза на исти дан 2022. године, смањене су за 4,72 милиона еура. То смањење се, како се наводи у материјалу, углавном односи на обавезе по основу позајмица и кредита. Тим поводом, Пореска управа је задужена да појединачно са свим јединицама локалне самоуправе, као и привредним друштвима и установама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, а које имају текући порески дуг, закључи протокол о измирењу обавеза који ће садржати динамички план отплате дуга по тим основама, док је Министарство финансија дужно да појединачно са свим јединицама локалне самоуправе које имају неизмирене обавезе по основу трансферних зајмова, закључи протокол о измирењу обавеза који ће садржати динамички план отплате дуга по том основу. Дата је и препорука јединицима локалне самоуправе да изврше оптимизацију број запослених и ограниче нова запошљавања.

Усвојена је Информација о статусу предузетих активности на отклањању изазова наведених у Информацији о реализацији Плана припреме љетње туристичке сезоне 2023. године, и донијет План припреме љетње туристичке сезоне 2024. године. Планом припреме љетње туристичке сезоне 2024. године предвиђене су бројне активности, које су, поред осталог, усмјерене на унапређење туристичког производа генерално гледано, што се постиже подизањем квалитета инфраструктуре, услуга у туризму и повезаним секторима, стварањем нових туристичких производа намијењених различитим туристичким циљним групама и емитивним тржиштима, као и на смањење сиве економије, подстицање запошљавања домаће радне снаге, бољу авио-доступност и бољу видљивост Црне Горе као туристичке дестинације, примјеном традиционалних и савремених начина промоције. Реализацијом тих активности стварају се предуслови за стварање доброг пословног амбијента за остваривање добрих резултата. Циљ Плана је, како је истакнуто у дискусији да се поспијеши интегрисаност и координисаност у раду државних и институција на локалном нивоу, у циљу остварења успјешне љетње туристичке сезоне и креирања квалитетног и изражено диверсификованог туристичког производа.

Влада је усвојила Информацију о реализацији Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена локалитета „Варишта - Веља глава“, Општина Херцег Нови. Тим поводом, дата је сагласност да се раскине Уговор закључен 28.10.2022. године, због неиспуњавања обавеза од стране Концесионара.

Усвојена је Информација о припреми јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена локалитета „Калудар“ Општина Петњица, са Извјештајем са јавне расправе. Тим поводом, усвојен је Концесиони акт и задужено Министарство енергетике и рударства да спроведе неопходне активности за објављивање Јавног огласа и да именује Тендерску комисију која ће спровести поступак јавног надметања.

Влада је усвојила Информацију о поступку давања концесије за коришћење дијела водотока Зета за производњу електричне енергије у малој хидроелектрани „Слап Зете“, донијела Одлуку о давању концесије и прихватила Уговор о концесији са привредним друштвом „Zeta Energy” ДОО из Даниловграда. Захтјевом је затражено давање концесије за коришћење водног потенцијала дијела водотока Зета за производњу електричне енергије у мХЕ „Слап Зете“, инсталисане снаге 1672 kW и процијењене годишње производње 8,71 GWh. Увидом у извод из Централног регистра привредних субјеката констатовано је да је ДОО „Zeta Energy“ основано од стране друштва „Електропривреда Црне Горе“ АД Никшић и „NTE Montenegro AS“ из Норвешке, те да је удио друштва „Електропривреда Црне Горе“ АД које је у већинском власништву државе, у привредном друштву ДОО „Zeta Energy“ на дан ступања на снагу Закона о концесијама износио 51%. Министарство енергетике и рударства је извршило оцјену достављене документације и констатовало да је подносилац захтјева доставио тражену документацију, као и да је испунио услове за подобност понуђача прописане Законом о концесијама, чиме су се стекли услови да Влада донесе одлуку о давању концесије, на основу које ће бити закључен уговор о концесији.

Усвојена је Информација о потписивању Уговора о гранту за финансирање Пројекта унапређења жељезничке инфраструктуре и модернизацију депоа и радионица за одржавање жељезничких возних средстава, који ће бити закључен између Министарства саобраћаја и поморства и Европске инвестиционе банке. Тим поводом, Влада је прихватила Уговор о гранту (Грант Европског заједничког фонда за Западни Балкан/WB-IG03-MNE-TRA-02 и /WB-IG05-MNE-TRA-01) за „Коридор блиски исток/источни медитеран: Жељезничка интерконекција R4 Црна Гора - Србија, дионица Бар - Врбница у Црној Гори“ између Црне Горе и Европске инвестиционе банке, као и Уговор о просљеђивању грант средстава Инвестиционог оквира за Западни Балкан између Владе Црне Горе и Жељезничке инфраструктуре Црне Горе АД – Подгорица.

Влада је усвојила Информацију о осигурању ваздухоплова типа Embraer 195 рег. ознака 4O-AOC („Charlie“). У Информацији се наводи да је ваздухоплов у процесу преласка власништва на државу Црну Гору чије осигурање истиче 28. марта 2024. године. У претходне двије године ваздухоплов је био осигуран у заједничком поступку набавке услуге осигурања флоте To Montenegro” д.о.о. Подгорица, те да је најрационалније и финансијски најповољније рјешење за Владу да и ове године национална авио компанија спроведе поступак набавке услуге осигурања ваздухоолова. Тим поводом задужена је авио компанија „To Montenegro“ да у име Владе спроведе неопходну процедуру за осигурање ваздухоплова, а Министарство финансија да из буџетске резерве уплати средства за потребе осигурања.

Донијета је Одлука о распуштању Скупштине општине Андријевица. Одлуком је прописано да ће функцију Скупштине општине Андријевица, до њеног конституисања, сагласно члану 185 став 3 Закона о локалној самоуправи, вршити Одбор повјереника који је именовала Влада, у саставу: Нина Блажић, Сенад Црновршанин, Бојан Пауновић, Љиља Белада, Љубица Радовић, Милорад Мојашевић и Драган Пешић.

Влада је донијела Одлуку о распуштању Скупштине општине Шавник. Одлуком је прописано да ће функцију Скупштине општине Андријевица, до њеног конституисања, сагласно члану 185 став 3 Закона о локалној самоуправи, вршити Одбор повјереника који је именовала Влада, у саставу: Бобан Јововић, Златко Глигоровић, Драган Дармановић, Милена Стругар, Гордана Плескоњић, Миљан Петрушић и Марко Томашевић.

Усвојена је Информација о поступању Скупштине Општине Будва по Одлуци о упозорењу (,,Службени лист ЦГ”, број 22/24).

Влада је донијела Дјелимични Кадровски план за органе државне управе и службе Владе Црне Горе за 2024.годину. Будући да нијесу сви органи доставили нацрте кадровских планова приступило се доношењу Дјелимичног каровског плана, док су органи који нијесу доставили нацрте и обезбиједили сагласност Министарства финансија задужени да припреме и Управи за људске ресурсе доставе наведене документе.

Усвојена је Информација о увозу резервних дјелова за потребе ремонтних радова ТЕ „Пљевља“. Предметна роба је неопходна за ремонтне радове који се изводе у априлу и мају 2024. године, услијед неопходности замјене већ дотрајале опреме, а са коначним циљем сигурног и поузданог рада погона, као и безбиједности људи који раде и бораве у истом.

Влада је усвојила Информацију о стању Посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе на 05. фебруар 2024. године (финансијски аспект). Према подацима добијеним од Агенције за инвестиције, укупан износ средстава уплаћен инвеститорима у сврху улагања у пројекте са Листе развојних пројеката у области туризма на дан 05. фебруар 2024. године износи 190.174.752 еура, док је на ESCROW рачунима у ту сврху положено укупно 68.532.503 еура. У сврху улагања у пољопривреду и прерађивачку индустрију на ESCROW рачунима је положено укупно 250.000 еура, а исти износ је уплаћен инвеститору. Укупан износ средстава уплаћен Фонду за иновације Црне Горе у сврху развоја иновационе политике на дан 05. фебруар 2024. године износи 18.400.000 еура, док је на ESCROW рачунима у ту сврху положено укупно 13.900.000 еура. Према подацима са Централног рачуна државног трезора, укупан износ уплаћених средстава у сврху административних такси износи 43.575.344 еура.

Дата је сагласност за финансирање адаптације и опремања спортских објеката у укупном износу од 164.000 еура, за следеће пројекте:

  • Набавка спортске опреме и реквизита за потребе опремања више спортских терена и фискултурних сала,
  •  Адаптација фискултурне сале ЈУ ОШ „Дашо Павичић“, Херцег Нови,
  •  Адаптација отвореног кошаркашког терена у Студентском парку Подгорица и
  • Адаптација отвореног мултифункционалног терена у дворишту ОШ „Вук Караџић“ у Беранама.

На данашњој сједници, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

23. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији 2023-2024, за 2023. годину Материјал Закључци
3.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану Материјал Закључци
4.Предлог закона о попису пољопривреде 2024. године с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
5.Предлог одлуке о изради капиталног буџета Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Српске Православне Цркве Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Јеврејске заједнице у Црној Гори Материјал Закључци
8.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Уговора о уређењу односа од заједничког интереса између Владе Црне Горе и Исламске заједнице у Црној Гори Материјал Закључци
9.Предлог одлуке о образовању Савјета за демографију Материјал Закључци
10.Предлог стратегије развоја сектора рибарства 2024-2029 с Предлогом акционог плана за преношење, имплементацију и спровођење правне тековине ЕУ и Извјештај о спроведеној јавној расправи Материјал Закључци
11.Предлог плана давања концесија у области вода за 2024. годину с Извјештајем о спроведеној јавној расправи Материјал Закључци
12.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом за период 2020-2024. године, за 2024. годину с Извјештајем о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у 2023. години Материјал Закључци
13.Нацрт измјена и допуна Урбанистичког пројекта за локалитет хотела „Галеб“, Општина Улцињ с Предлогом програма одржавања јавне расправе Материјал Закључци
14.Предлог за стављање ван снаге Закључка Владе Црне Горе, број: 07-011/23- 618/2, од 9. фебруара 2023. године Материјал Закључци
15.Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе ЕУ 2023-2026. године, за 2023. годину с Предлогом акционог плана за 2024. годину Материјал Закључци
16.Информација о обавези усклађивања визне политике са ЕУ и утицају доношења одлука о привременом безвизном режиму током туристичке сезоне на обавезе које се тичу усклађивања визне политике из преговарачког поглавља 24 „Правда, слобода и безбједност“ – ОДГОЂЕНО Закључци
17.Информација о закључивању Споразума о транспортној подршци Војсци Црне Горе између Министарства одбране Црне Горе и Организације за подршку и набавке НАТО-а (NSPO), коју представља Агенција за подршку и набавке НАТО-а (NSPA) у вези са приступањем NSPA транспортном систему NTS с Предлогом споразума Материјал Закључци
18.ИНТЕРНО
19.Извјештај о јавном дугу на дан 31.12.2023. године Материјал Закључци
20.Информација о стању јавних финансија на локалном нивоу на дан 31.12.2023. године Материјал Закључци
21.Информација о статусу предузетих активности на отклањању изазова наведених у Информацији о реализацији Плана припреме љетње туристичке сезоне 2023. године Материјал Закључци
22.Предлог плана припреме љетње туристичке сезоне 2024. године Материјал Закључци
23.Информација о реализацији Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена локалитета „Варишта - Веља глава“, Општина Херцег Нови Материјал Закључци
24.Информација о реализацији Јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена (вулканит) локалитета „Пишевска ријека 1“ Општина Андријевица са предлогом давања концесије, Предлог одлуке о додјели концесије и Предлог уговора о о концесији – ОДГОЂЕНО Закључци
25.Информација о припреми Јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко-грађевинског камена локалитета „Калудар“ Општина Петњица с Извјештајем са јавне расправе и Предлогом концесионог акта Материјал Закључци
26.Информација о поступку давања концесије за коришћење дијела водотока Зета за производњу електричне енергије у малој хидроелектрани „Слап Зете“ с Предлогом одлуке о давању концесије и Предлогом уговора о концесији Материјал Закључци
27.Информација о потписивању Уговора о гранту за финансирање Пројекта унапрјеђења жељезничке инфраструктуре и модернизацију депоа и радионица за одржавање жељезничких возних средстава, који ће бити закључен између Министарства саобраћаја и поморства и Европске инвестиционе банке, Предлог уговора о гранту и Предлог уговора о просљеђивању грант средстава Материјал Закључци
28.Информација о осигурању ваздухоплова типа Embraer 195 рег. ознака 4O-AOC („Charlie“) Материјал Закључци
29.Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Врховног државног тужилаштва – ОДГОЂЕНО Закључци
30.Предлог за финансирање Савеза удружења бораца Народноослободилачког рата и антифашиста Црне Горе, Савеза организација бораца НОР-а Црне Горе и Удружења бораца ратова од 1990. године Црне Горе из Текуће буџетске резерве – ОДГОЂЕНО Закључци
31.Кадровска питања Закључци
31.1Предлог за разрјешење члана Одбора директора Института за јавно здравље Материјал
31.2Предлог за именовање чланице Одбора директора Института за јавно здравље Материјал
31.3Предлог за именовање члана Етичког комитета Материјал
31.4Предлог за разрјешење предсједнице Управног одбора Јавне установе Дом старих „Грабовац“ Рисан Материјал
31.5Предлог за разрјешење чланова Одбора директора „Аеродроми Црне Горе” АД Подгорица Материјал
31.6Предлог за избор чланова Одбора директора „Аеродроми Црне Горе” АД Подгорица Материјал
31.7Предлог за разрјешење извршне директорице Центра за алтернативно рјешавање спорова Материјал
31.8Предлог за именовање извршног директора Центра за алтернативно рјешавање спорова Материјал
31.9Предлог за именовање два члана Савјета за реформу јавне управе Материјал
31.10Предлог за избор чланова Одбора директора „Марина“ АД Бар Материјал
31.11Предлог за одређивање пуномоћника - представника државног капитала на на IX ванредној Скупштини акционара „Марина“ АД Бар Материјал
31.12Предлог за избор чланова Одбора директора "Барска пловидба" АД Бар Материјал
31.13Предлог за одређивање пуномоћника – представника државног капитала на XVI ванредној Скупштини акционара „Барска пловидба“ АД Бар Материјал
31.14Предлог за избор чланова Одбора директора „Црногорска пловидба“ АД Котор Материјал
31.15Предлог за одређивање пуномоћника – представника државног капитала на XI поновљеној Скупштини акционара „Црногорска пловидба“ АД Котор Материјал
31.16Предлог за избор чланова Одбора директора „Лука Бар“ АД Бар Материјал
31.17Предлог за одређивање пуномоћника-представника државног капитала на ванредној скупштини акционара "Лука Бар" АД Бар Материјал
31.18Предлог за именовање савјетника предсједника Владе Црне Горе за безбједност и одбрану Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
32.Предлог одлуке о именовању независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја „Аеродроми Црне Горе“ АД за 2023. годину Материјал Закључци
33.Предлог одлуке о упућивању припадника полиције у Мировну мисију Уједињених нација на Косову UMNIK Материјал Закључци
34.Предлог одлуке о висини накнаде предсједнику/ици, замјенику/ици предсједника/ице, члановима/ицама и секретару/ки Националног савјета за борбу против корупције Материјал Закључци
35.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење реализације Посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе Материјал Закључци
36.Информација о активностима реализације Посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе за период јул - децембар 2023. године Материјал Закључци
37.ИНТЕРНО
38.Информација о одлагању рока за усвајање Извјештаја о реализацији Акционог плана Стратегије за развој 5Г мобилних комуникационих мрежа у Црној Гори од 2023. до 2027. године, за 2023. годину Материјал Закључци
39.Информација у вези са додјељивањем директне буџетске подршке Европске комисије за набавку Market Management Systema (MMS) Материјал Закључци
40.Информација у вези са додјељивањем директне буџетске подршке Европске комисије за одржавање софтверских система који омогућавају имплементацију тржишта „дан-унапријед“ у Црној Гори Материјал Закључци
41.Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о дугорочном закупу локалитета острва „Ластавица“ са тврђавом „Мамула“ за 2020. годину и Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о дугорочном закупу локалитета острва „Ластавица“ са тврђавом „Мамула“ за 2021. годину, Херцег Нови Материјал Закључци
42.Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о закупу и изградњи, који се односи на „Luštica development" АД Тиват, Општина Тиват - пројекат Luštica bay, за 2020.годину, Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о закупу и изградњи, који се односи на „Luštica development“ АД Тиват, Општина Тиват - пројекат Luštica bay, за 2021. годину и Извјештај Материјал Закључци
43.Предлог за коришћење дијела средстава Текуће буџетске резерве за потребе несметаног функционисања Општине Зета Материјал Закључци
44.Предлог за финансирање пројекта изградње Синагоге у Подгорици из Текуће буџетске резерве Материјал Закључци
45.Предлог за одређивање нових чланова Црногорске комисије за управљање водама од заједничког интереса са Републиком Албанијом – ОДГОЂЕНО Закључци
46.Предлог за рјешавање сукоба надлежности између Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине - Директората за инспекцијски надзор - Урбанистичко-грађевинске инспекције и Секретаријата за инспекцијске послове Општине Пљевља, у предмету вршења инспекцијског надзора објекта на катастарској парцели 518 КО Премћани, Општина Пљевља Материјал Закључци
47.Извјештај о раду Националног одбора за безбједност цивилног ваздухопловства у 2023. години Материјал Закључци
48.Извјештај о спровођењу Националног програма за олакшице у поморском саобраћају за 2023. годину Материјал Закључци
49.Извјештај о извршењу Годишњег плана званичне статистике за 2023. годину Материјал Закључци
50.Завршни извјештај о спровођењу Стратегије развоја званичне статистике 2019 - 2023. година Материјал Закључци
51.Извјештај о извршењу Програма званичне статистике за период 2019 - 2023. година Закључци
52.Извјештај о извршеним пословима Пописа становништва, домаћинстава и станова у 2023. години и о утрошеним средствима обезбијеђеним из Буџета Црне Горе Материјал Закључци
53.Извјештај о учешћу црногорске делегације на XIII састанку Одбора за стабилизацију и придруживање, који је одржан у Подгорици, 21. II 2024. године Закључци
54.Извјештај са XVI састанка Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе, 4. октобар 2023. године, Брисел Материјал Закључци
55.Извјештај са XIV састанка Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију Црне Горе и Европске уније, Подгорица, 20. јун 2023. године Материјал Закључци
56.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Пореске управе Материјал Закључци
57.Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства одбране за 2023. годину и Извјештај о раду Дирекције за заштиту тајних података за 2023. годину Материјал Закључци
58.Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства вањских послова за 2023. годину Материјал Закључци
59.Извјештај о раду Министарства европских послова за 2023. годину Материјал Закључци
60.Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства правде за 2023. годину Материјал Закључци
61.Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2023. годину Материјал Закључци
62.Извјештај о раду Савјета за воде за 2023. годину Материјал Закључци
63.Предлог за измјену Закључака Владе Црне Горе, број: 07-354/23-3846/2, од 5. септембра 2023. године, са сједнице од 3. августа 2023. године Материјал Закључци
64.Предлог платформе о посјети црногорске делегације, предвођене Филипом Радуловићем, министром саобраћаја и поморства, Бриселу, од 2. до 5. априла 2024. године Материјал Закључци
65.Предлог платфоме за учешће министра вањских послова др Филипа Ивановића на састанку министара вањских послова НАТО, Брисел, Краљевина Белгија, 3 - 4. април 2024. године Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
66.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредаба члана 24а став 1 тачка 6б и тачка 6ц и члана 71д Закона о порезу на додату вриједност („Службени лист РЦГ“, бр. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 и 76/05 и „Службени лист ЦГ“, бр. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22 и 3/23), коју је поднио Дражен Милачић, адвокат из Подгорице, као пуномоћник удружења „Угоститељи Црне Горе“ Материјал Закључци
67.Предлог програма рада и Предлог финансијског плана ДОО „Центар за екотоксиколошка испитивања“- Подгорица за 2024. годину Материјал Закључци
68.Предлог одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта Општине Зета Материјал Закључци
69.Предлог за давање сагласности за установљење права службености, на непокретности у својини Црне Горе у корист правног лица „Црногорски електродистрибутивни систем“ д.о.о. Подгорица, и то на дијелу катастарске парцеле број 507, у површини од 4 m², уписана у лист непокретности број 262, КО Кање, Општина Бијело Поље с Предлогом уговора о установљењу права службености Материјал Закључци
70.Питања и предлози
70.1Предлог одлуке о распуштању Скупштине општине Андријевица Материјал Закључци
70.2Предлог одлуке о распуштању Скупштине општине Шавник Материјал Закључци
70.3Информација о поступању Скупштине општине Будва по Одлуци о упозорењу Скупштини општине Будва (Службени лист ЦГ, број 22/24) Материјал Закључци
70.4Предлог дјелимичног Кадровског плана за органе државне управе и службе Владе Црне Горе за 2024. годину Материјал Закључци
70.5Информација о увозу резервних дјелова за потребе ремонтних радова ТЕ “Пљевља“ Материјал Закључци
70.6Информација о стању Посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе на 05. фебруар 2024. године (финансијски аспект) Материјал Закључци
70.7Предлог за давање сагласности за финансирање адаптације и опремања спортских објеката Материјал Закључци
IV На увид:
71.1Извјештај о учешћу предсједника Владе Милојка Спајића на 6. Инвестиционом самиту о Западном Балкану у организацији EBRD, 26. фебруара 2024. године у Лондону Материјал
71.2Извјештај о учешћу делегације Министарства финансија, на челу са министром Новицом Вуковићем, на другом по реду Глобалном Инвестиционом Самиту који је одржан 13. и 14. марта 2024. године, у организацији Банке Америке (BofA), у Риму – Италија Материјал
71.3Извјештај о учешћу министра туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Владимира Мартиновића на Сајму туризма ITB Берлин 2024, 4-7. марта 2024. године, Берлин, Савезна Република Њемачка Материјал
71.4Извјештај о учешћу потпредсједника Владе Црне Горе и министра економског развоја Nika Gjeloshaja на Свјетском конгресу мобилних комуникација (MWC), Барселона, Краљевина Шпанија, 26-29. фебруар 2024. године Материјал
71.5Извјештај са учешћа делегације Министарства европских послова на панел дискусији „Западни Балкан и ЕУ проширење 2030 – сан или реалност?“ која је одржана у Атини, Република Грчка Материјал
71.6Извјештај о учешћу министра људских и мањинских права Fatmira Gjeke на 68. засиједању Комисије за статус жена у Њујорку, 7-12. марта 2024. године Материјал
Напомена:Материјал за тачку 31.18 биће објављен након верификације.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?