Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 23. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 28.03.2024. 13:34 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 23. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Aleksandra Sekulića,
 2. donijela Rješenje o imenovanju Anđele Radinović za članicu Odbora direktora Instituta za javno zdravlje,
 3. donijela Rješenje o imenovanju mr Stefana Đurića za člana Etičkog komiteta,
 4. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan Ivane Izgarević,
 5. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica u sastavu: Eldin Dobardžić, Kemal Purišić, Slavko Vukčević, Nebojša Đoković i Ilija Mugoša,
 6. donijela Rješenje o izboru članova Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica u sastavu: Stefan Madžgalj, Lazar Bojanić, Jelena Maraš, Rade Grujičić i Nikola Bajčetić,
 7. donijela Rješenje o razrješenju izvršne direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova Marine Lutovac,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Ivana Medojevića za izvršnog direktora Centra za alternativno rješavanje sporova,
 9. donijela Rješenje o imenovanju Milene Milović i Budimira Raičkovića za članove Savjeta za reformu javne uprave,
 10. predložila Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Slađanu Perišić, Dragutina Durutovića, Isidora Filipovića i dr Đorđija Pavićevića,
 11. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Marina“ AD Bar,
 12. predložila Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Ćazima Alkovića, Teodoru Ostojić, Marka Maraša i Nebojšu Kaljevića,
 13. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD Bar,
 14. predložila Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Mladena Erića, Jova Lazarevića, Ahmeta Markaševića, Blaženka Ardalića i Predraga Tomića,
 15. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na sjednici Skupštine akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor,
 16. predložila Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Nikolu Vojvodića, Savu Ašanina, Dušana Masoničića, Milana Polovića i Milutina Lakićevića,
 17. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Luka Bar“ AD Bar i
 18. donijela Rješenje o imenovanju Todora Goranovića za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost i odbranu.

23. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024, za 2023. godinu Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o izradi kapitalnog budžeta Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za demografiju Materijal Zaključci
10.Predlog strategije razvoja sektora ribarstva 2024-2029 s Predlogom akcionog plana za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU i Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi Materijal Zaključci
11.Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2024. godinu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi Materijal Zaključci
12.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godine, za 2024. godinu s Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2023. godini Materijal Zaključci
13.Nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj s Predlogom programa održavanja javne rasprave Materijal Zaključci
14.Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-011/23- 618/2, od 9. februara 2023. godine Materijal Zaključci
15.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026. godine, za 2023. godinu s Predlogom akcionog plana za 2024. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o obavezi usklađivanja vizne politike sa EU i uticaju donošenja odluka o privremenom bezviznom režimu tokom turističke sezone na obaveze koje se tiču usklađivanja vizne politike iz pregovaračkog poglavlja 24 „Pravda, sloboda i bezbjednost“ – ODGOĐENO Zaključci
17.Informacija o zaključivanju Sporazuma o transportnoj podršci Vojsci Crne Gore između Ministarstva odbrane Crne Gore i Organizacije za podršku i nabavke NATO-a (NSPO), koju predstavlja Agencija za podršku i nabavke NATO-a (NSPA) u vezi sa pristupanjem NSPA transportnom sistemu NTS s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
18.INTERNO
19.Izvještaj o javnom dugu na dan 31.12.2023. godine Materijal Zaključci
20.Informacija o stanju javnih finansija na lokalnom nivou na dan 31.12.2023. godine Materijal Zaključci
21.Informacija o statusu preduzetih aktivnosti na otklanjanju izazova navedenih u Informaciji o realizaciji Plana pripreme ljetnje turističke sezone 2023. godine Materijal Zaključci
22.Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone 2024. godine Materijal Zaključci
23.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“, Opština Herceg Novi Materijal Zaključci
24.Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta „Piševska rijeka 1“ Opština Andrijevica sa predlogom davanja koncesije, Predlog odluke o dodjeli koncesije i Predlog ugovora o o koncesiji – ODGOĐENO Zaključci
25.Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Kaludar“ Opština Petnjica s Izvještajem sa javne rasprave i Predlogom koncesionog akta Materijal Zaključci
26.Informacija o postupku davanja koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“ s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
27.Informacija o potpisivanju Ugovora o grantu za finansiranje Projekta unaprjeđenja željezničke infrastrukture i modernizaciju depoa i radionica za održavanje željezničkih voznih sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Evropske investicione banke, Predlog ugovora o grantu i Predlog ugovora o prosljeđivanju grant sredstava Materijal Zaključci
28.Informacija o osiguranju vazduhoplova tipa Embraer 195 reg. oznaka 4O-AOC („Charlie“) Materijal Zaključci
29.Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva – ODGOĐENO Zaključci
30.Predlog za finansiranje Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, Saveza organizacija boraca NOR-a Crne Gore i Udruženja boraca ratova od 1990. godine Crne Gore iz Tekuće budžetske rezerve – ODGOĐENO Zaključci
31.Kadrovska pitanja Zaključci
31.1Predlog za razrješenje člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Materijal
31.2Predlog za imenovanje članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Materijal
31.3Predlog za imenovanje člana Etičkog komiteta Materijal
31.4Predlog za razrješenje predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih „Grabovac“ Risan Materijal
31.5Predlog za razrješenje članova Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica Materijal
31.6Predlog za izbor članova Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica Materijal
31.7Predlog za razrješenje izvršne direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova Materijal
31.8Predlog za imenovanje izvršnog direktora Centra za alternativno rješavanje sporova Materijal
31.9Predlog za imenovanje dva člana Savjeta za reformu javne uprave Materijal
31.10Predlog za izbor članova Odbora direktora „Marina“ AD Bar Materijal
31.11Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na na IX vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar Materijal
31.12Predlog za izbor članova Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar Materijal
31.13Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar Materijal
31.14Predlog za izbor članova Odbora direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor Materijal
31.15Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XI ponovljenoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor Materijal
31.16Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar Materijal
31.17Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar Materijal
31.18Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost i odbranu Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
32.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Aerodromi Crne Gore“ AD za 2023. godinu Materijal Zaključci
33.Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu UMNIK Materijal Zaključci
34.Predlog odluke o visini naknade predsjedniku/ici, zamjeniku/ici predsjednika/ice, članovima/icama i sekretaru/ki Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Materijal Zaključci
35.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal Zaključci
36.Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period jul - decembar 2023. godine Materijal Zaključci
37.INTERNO
38.Informacija o odlaganju roka za usvajanje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori od 2023. do 2027. godine, za 2023. godinu Materijal Zaključci
39.Informacija u vezi sa dodjeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije za nabavku Market Management Systema (MMS) Materijal Zaključci
40.Informacija u vezi sa dodjeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije za održavanje softverskih sistema koji omogućavaju implementaciju tržišta „dan-unaprijed“ u Crnoj Gori Materijal Zaključci
41.Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ za 2020. godinu i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ za 2021. godinu, Herceg Novi Materijal Zaključci
42.Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development" AD Tivat, Opština Tivat - projekat Luštica bay, za 2020.godinu, Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development“ AD Tivat, Opština Tivat - projekat Luštica bay, za 2021. godinu i Izvještaj Materijal Zaključci
43.Predlog za korišćenje dijela sredstava Tekuće budžetske rezerve za potrebe nesmetanog funkcionisanja Opštine Zeta Materijal Zaključci
44.Predlog za finansiranje projekta izgradnje Sinagoge u Podgorici iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
45.Predlog za određivanje novih članova Crnogorske komisije za upravljanje vodama od zajedničkog interesa sa Republikom Albanijom – ODGOĐENO Zaključci
46.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor - Urbanističko-građevinske inspekcije i Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Pljevlja, u predmetu vršenja inspekcijskog nadzora objekta na katastarskoj parceli 518 KO Premćani, Opština Pljevlja Materijal Zaključci
47.Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2023. godini Materijal Zaključci
48.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u pomorskom saobraćaju za 2023. godinu Materijal Zaključci
49.Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinu Materijal Zaključci
50.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja zvanične statistike 2019 - 2023. godina Materijal Zaključci
51.Izvještaj o izvršenju Programa zvanične statistike za period 2019 - 2023. godina Zaključci
52.Izvještaj o izvršenim poslovima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini i o utrošenim sredstvima obezbijeđenim iz Budžeta Crne Gore Materijal Zaključci
53.Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na XIII sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je održan u Podgorici, 21. II 2024. godine Zaključci
54.Izvještaj sa XVI sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, 4. oktobar 2023. godine, Brisel Materijal Zaključci
55.Izvještaj sa XIV sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Crne Gore i Evropske unije, Podgorica, 20. jun 2023. godine Materijal Zaključci
56.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave Materijal Zaključci
57.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2023. godinu i Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2023. godinu Materijal Zaključci
58.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova za 2023. godinu Materijal Zaključci
59.Izvještaj o radu Ministarstva evropskih poslova za 2023. godinu Materijal Zaključci
60.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde za 2023. godinu Materijal Zaključci
61.Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2023. godinu Materijal Zaključci
62.Izvještaj o radu Savjeta za vode za 2023. godinu Materijal Zaključci
63.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-354/23-3846/2, od 5. septembra 2023. godine, sa sjednice od 3. avgusta 2023. godine Materijal Zaključci
64.Predlog platforme o posjeti crnogorske delegacije, predvođene Filipom Radulovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, Briselu, od 2. do 5. aprila 2024. godine Materijal Zaključci
65.Predlog platfome za učešće ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastanku ministara vanjskih poslova NATO, Brisel, Kraljevina Belgija, 3 - 4. april 2024. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
66.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 24a stav 1 tačka 6b i tačka 6c i člana 71d Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22 i 3/23), koju je podnio Dražen Milačić, advokat iz Podgorice, kao punomoćnik udruženja „Ugostitelji Crne Gore“ Materijal Zaključci
67.Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“- Podgorica za 2024. godinu Materijal Zaključci
68.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Zeta Materijal Zaključci
69.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti, na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica, i to na dijelu katastarske parcele broj 507, u površini od 4 m², upisana u list nepokretnosti broj 262, KO Kanje, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti Materijal Zaključci
70.Pitanja i predlozi
70.1Predlog odluke o raspuštanju Skupštine opštine Andrijevica Materijal Zaključci
70.2Predlog odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik Materijal Zaključci
70.3Informacija o postupanju Skupštine opštine Budva po Odluci o upozorenju Skupštini opštine Budva (Službeni list CG, broj 22/24) Materijal Zaključci
70.4Predlog djelimičnog Kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2024. godinu Materijal Zaključci
70.5Informacija o uvozu rezervnih djelova za potrebe remontnih radova TE “Pljevlja“ Materijal Zaključci
70.6Informacija o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na 05. februar 2024. godine (finansijski aspekt) Materijal Zaključci
70.7Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje adaptacije i opremanja sportskih objekata Materijal Zaključci
IV Na uvid:
71.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Milojka Spajića na 6. Investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u organizaciji EBRD, 26. februara 2024. godine u Londonu Materijal
71.2Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, na drugom po redu Globalnom Investicionom Samitu koji je održan 13. i 14. marta 2024. godine, u organizaciji Banke Amerike (BofA), u Rimu – Italija Materijal
71.3Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na Sajmu turizma ITB Berlin 2024, 4-7. marta 2024. godine, Berlin, Savezna Republika Njemačka Materijal
71.4Izvještaj o učešću potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra ekonomskog razvoja Nika Gjeloshaja na Svjetskom kongresu mobilnih komunikacija (MWC), Barselona, Kraljevina Španija, 26-29. februar 2024. godine Materijal
71.5Izvještaj sa učešća delegacije Ministarstva evropskih poslova na panel diskusiji „Zapadni Balkan i EU proširenje 2030 – san ili realnost?“ koja je održana u Atini, Republika Grčka Materijal
71.6Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke na 68. zasijedanju Komisije za status žena u Njujorku, 7-12. marta 2024. godine Materijal
Napomena:Materijal za tačku 31.18 biće objavljen nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?