Саопштење са 43. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је, на данас одржаној 43. сједници којом је предсједавао предсједник др Дритан Абазовић, усвојила Информацију о потреби рјешавања питања безбједности у судству и Државном тужилаштву. У дискусији је наглашено да безбједност носилаца правосудних функција, запослених у правосудном систему и корисника правосудних услуга, представља неопходан услов за обезбјеђење независности, ефикасности и доступности правосуђа. Иако су, како се наводи у материјалу, 2015. године створени нормативни услови за формирање служби за послове обезбјеђења у судовима и Државном тужилаштву, у пракси ове законске одредбе никада нијесу имплементиране, односно наведене службе никада нијесу формиране на начин који је предвиђен законом. Такође, констатовано је да у претходном пероду нијесу забиљежени помаци у погледу сигурности и унапређења физичке доступности зградама судова и државних тужилаштава, на шта указује чињеница да већину правосудних објеката и даље обезбјеђују службеници Управе полиције, без довољно кадра и техничких средстава. У складу са тим, препоручено је Врховном суду Црне Горе и Врховном државном тужилаштву да, у сарадњи са Министарством правде, Министарством унутрашњих послова и Министарством финансија, припреме Анализу постојећег стања безбједности објеката судства и Државног тужилаштва са препорукама за рјешавање питања вршења послова обезбјеђења у правосудним објектима. Министарство унутрашњих послова задужено је да, до окончања израде Анализе, у сарадњи са Врховним судом Црне Горе и Врховним државним тужилаштвом, појача активности на вршењу послова обезбјеђења у правосудним објектима, у дијелу људских и материјалних ресурса.

Донијет је Програм приступања Црне Горе Европској унији 2023 – 2024. године. Програм приступања Црне Горе Европској унији (ППЦГ) је стратешки документ који обухвата 33 преговарачка поглавља у табеларном приказу. Како се правна тековина Европске уније константно мијења и развија, а имајући у виду динамику преговарачког процеса, Програм приступања се на годишњем нивоу прилагођава промјенама у оквиру процеса развоја права ЕУ. У складу с тим приступљено је изради ППЦГ-а за 2023 – 2024. годину, како би овај документ био усклађен с актуелним приоритетима Владе, и другим кровним документима. Документ је рађен у складу са Програмом рада Владе и садржи осврт на планове у стратешком, законодавном и административном оквиру, као и преглед мјерила за затварање преговарачких поглавља, табеларни приказ претприступне подршке IPA II и IPA III и увезивање циљева одрживог развоја УН са преговарачким поглављима, кластерима, IPA прозорима и тематским приоритетима. Двогодишњим Програмом планирано је укупно 537 обавеза, од чега у стратешком оквиру 109 обавеза (46 се односе на стратегије) и 428 обавеза у дијелу законодавног оквира (175 се односе на законе).

Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама. Предложене измјене и допуне ће допринијети што дјелотворнијем остваривању права на слободан приступ информацијама, те стварању неоходних механизама, како би сви идентификовани проблеми у примјени овога закона били превазиђени. На тај начин створиће се и неопходни услови да се право на слободан приступ информацијама остварује још квалитетније и ефикасније, што ће допринијети и бржем развоју демократије и демократског система. Такође, обезбијеђена је и међународна ескпертска подршка од стране Делегације ЕУ у Црној Гори и SIGMA-е, чиме је осигурано да црногорски законодавни оквир у овој области буде усаглашен са међународним и европским стандардима, кроз поступак разматрања упоредних рјешења и примјера добрих пракси како би се у највећој мјери афирмисали принцип транспарентности рада органа власти и принцип права јавности да зна, односно да добро и правовремено буде информисана о питањима о којима треба да се опредјелјује или доноси одлуке. У расправи је посебно истакнуто да је Предлог закона добио позитивно мишљење Европске комисије.

Донијета је Уредба о измјенама и допуни Уредбе о начину планирања и спровођења централизованих јавних набавки којом се са листе наручилаца који спроводе јавне набавке брише Министарство одбране.

Влада је донијела Уредбу о допунама Уредбе о процјени вриједности и утврђивању накнаде за одузету имовину. Имајући у виду постојећа Уредба не познаје параметре за процјену пољопривредног земљишта, као и заузимање става судова да и пољопривредно земљиште може бити предмет повраћаја и обештећења, то је било неопходно важећу Уредбу допунити, како би се створила могућност и правни основ да се утврди висина обештећења у случајевима када се ради о пољопривредном земљишту.

Донијета је Одлука о додјели Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса за период 01.01. – 31.12.2023. године и прихваћен текст Уговора. Законом о буџету за 2023. годину за ову намјену су опредјелјенја средства у износу од 6.300.000 еура. На овај начин ће се свакодневно субвенционисати 28 локалних путничких возова, чиме се омогућава несметано одвијање превоза путника у жељезничком саобраћају и задовољава јавни интерес.

Влада је донијела Одлуку о измјенама и допуни Одлуке о висини, начину и условима плаћања накнада за коришћење државних путева. С обзиром да је у претходном периоду отворена приоритетна дионица Смоковац – Матешево, ауто-пута Бар – Бољаре, као и чињеница да су постојећим законом уређена питања коришћења и наплате путног земљишта, као и обављање пратећих дјелатности на путном земљишту, стекли су се и услови да се приступи измјени Одлуке. Измјеном Одлуке привредно друштво, у овом случају Монтепут, моћи ће дио путног земљишта које му припада да уступи на коришћење другим привредним субјектима за обављање своје дјелатности, при чему се приход од истих користи за одржавање путне инфраструктуре.

Донијета је Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Колашин Центар - Измјене и допуне“, општина Колашин и Одлука о одређивању руководиоца и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна ДУП-а. Циљ израде Измјена и допуна ДУП-а је стварање квалитетног простора у амбијенталном, функционалном и архитектонском смислу, као и стварање планских претпоставки за реализацију предвидених садржаја. Измјене и допуне ДУП-а раде се у границама важећег плана, односно обухватају подручје површине цирка 105 хектара. За руководитељку је одређена Соња Радовић Јеловац, уз накнаду за руководитељку и стручни тим у износу од 25.000 еура.

Влада је донијела Одлуку о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона комбината алуминијума Подгорица“ у Главном граду - Подгорица и Одлуку о одређивању руководиоца и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна ДУП-а. Граница обухвата Плана износи цирка 483,68 хектара. За руководитељку је одређена Ана Тошић Јокић, а руководитељки и стручном тиму утврђена је накнада у износу од 6.000 еура.

Донијет је План давања концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина за 2023. годину са Извјештајем са јавне расправе. Планом је дефинисано 11 локација за које ће бити расписани јавни огласи за додјелу концесија. Давањем концесија обезбјеђује се одговарајући јавни интерес, унапређење рударске дјелатности, већа запосленост, као и одрживо, економично, правилно и ефикасно коришћења природних ресурса, уз очување животне средине. Приликом одабира истражно-експлоатационих простора водило се рачуна о просторно-планској документацији, како не би дошло до конфликта плана експлоатације и планских докумената, о самој позицији простора, о власништву земљишта, као и о заинтересованости одређених инвеститора. Јавни интерес се огледа у коришћењу минералних сировина у партнерству свих учесника у процесу геолошких истраживања, експлоатације и прераде. Предмет концесије, у складу са Законом, могу бити: истраживање или експлоатација, или истраживање и експлоатација минералних сировина од стратешког значаја.

Влада је донијела Стратегију развоја Управе полиције за период 2023-2026. године са Акционим планом за 2023. годину. Стратегијом се успоставља системски оквир за остваривање циљева рада полиције и спровођење кључних механизама и инструмената као одговор на потребе грађана-грађанки и државе. Такође, даје се и оквир вршења безбједносног надзора над учинком, тј. над ефикасношћу, економичношћу, законитошћу рада полиције у свим сегментима и нивоима њеног дјеловања. Документ има за циљ да се изазови, ризици и пријетње правовремено предвиде, како би се дефинисале адекватне активности и правци дјеловања. Стратегија је у функцији остваривања безбједности грађана и грађанки и спровођења националне безбједносне политике, полазећи од опште усвојених међународних и европских стандарда и вриједности.

Усвојена је Информација о Предлогу споразума о садржају URBACT IV програма за период 2021-2027 и прихваћен текст Споразума. URBACT IV је програм којим се подстиче међурегионална сарадња и допринос одрживом урбаном развоју, бољем управљању и повезивању градова на европском нивоу. По први пут IPA земље су добиле прилику за учешће у овом програму. Кроз URBACT IV програма 2021-2027, који је транснационалног карактера, се обезбјеђују додатна средства Европске уније, док се потписивањем Споразума обезбјеђује учешће Црне Горе у Програму. Потписивањем овог Споразума обезбјеђује се уједно и извршавање активности које државе преузимају како би испуниле циљеве који су предвидени Програмом.

Влада је усвојила Информацију о уступању на привремено управљање и коришћење пословни објекат „Кућа маслина“ у својини државе Црне Горе са установљеним правом располагања у корист Владе Црне Горе у обиму права 1/1, уписана у Листу непокретности бр. 982, КО Стари Бар, Општини Бар, без накнаде. У том  смислу, Влада је прихватила текст Уговора којим је предвиђено коришћење пословног објекта „Кућа маслина“  искључиво као едукативног, административног, производног и изложбено-продајног центра за развој маслинарства у Црној Гори, кроз активности које ће имати за циљ преношење знања и искустава у производњи маслиновог уља, подизање нових и одржавање постојећих засада маслина, а у коначном промоцију маслинарства као неизоставног дијела туристичке понуде Општине Бар и цногорског приморја у цјелини. Општина Бар, као корисник непокретности, биће у обавези да наведену непокретност користи са пажњом доброг домаћина, уз поштовање обавеза које су таксативно наведене у Уговору, на перод од пет година, са могућношћу продужења.

Донијета је и Одлука о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја, којом се важење постојећих епидемиолошких мјера продужва до 24. марта.

Поред осталог, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

43. sjednica Vlade Crne Gore (07.03.2023.)

43. сједница Владе Цне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Информација о потреби рјешавања питања безбједности у судству и Државном тужилаштву Материјал Закључци
1.1Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог програма приступања Црне Горе Европској унији 2023 – 2024. године Материјал Закључци
3.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама Материјал Закључци
4.Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о начину планирања и спровођења централизованих јавних набавки Материјал Закључци
5.Предлог уредбе о допунама Уредбе о процјени вриједности и утврђивању накнаде за одузету имовину Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за вршење надзора над спровођењем Одлуке о одобравању привремене заштите лицима из Украјине Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о додјели Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса за период 1.1. – 31. 12. 2023. године с Предлогом уговора Материјал Закључци
8.Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о висини, начину и условима плаћања накнада за коришћење државих путева Материјал Закључци
9.Предлог одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Бар Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Колашин Центар - Измјене и допуне“, општина Колашин и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Колашин Центар - Измјене и допуне“, општина Колашин и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона комбината алуминијума Подгорица“ у Главном граду - Подгорица и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона комбината алуминијума Подгорица“ у Главном граду – Подгорица и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Материјал Закључци
12.Предлог плана давања концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина за 2023. годину са Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
13.Предлог стратегије развоја Управе полиције за период 2023-2026. године са Предлогом акционог плана за 2023. годину Материјал Закључци
14.Завршни извјештај о реализацији Акционог плана за имплементацију Стратегије одбране Црне Горе 2019-2022 са прегледом за 2022. годину Материјал Закључци
15.Информација о Предлогу споразума о садржају URBACT IV програма за период 2021-2027 с Предлогом споразума Материјал Закључци
16.Информација о уступању на привремено управљање и коришћење без накнаде пословног објекта „Кућа маслина“ који се налази на катастарској парцели бр. 1075/2, број зграде 1, спратност С+П+П1, у својини државе Црне Горе са установљеним правом располагања у корист Владе Црне Горе у обиму права 1/1, уписане у Листу непокретности број 982, КО Стари Бар, Општини Бар с Предлогом уговора Материјал Закључци
17.Информација о реализацији „Програма унапређења црногорског образовања Црна Гора - Европска инвестициона банка“ и неопходности обезбјеђивања додатних средстава за успјешну реализацију Програма Материјал Закључци
18.Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства просвјете у 2022. години с Извјештајем о раду Завода за школство за 2022. годину Материјал Закључци
19.Предлог колективног уговора о измјенама Колективног уговора Јавне установе Специјалистичка ветеринарска лабораторија Материјал Закључци
20.Кадровска питања Закључци
20.1Предлог за именовање чланице Управног одбора Фонда за обештећење Материјал
20.2Предлог за постављење генералне директорице Директората за културну баштину у Министарству културе и медија Материјал
20.3Предлог за именовање чланице Савјета Јавне установе Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе Материјал
20.4Предлог за постављење генералног директора Директората за путну инфраструктуру у Министарству капиталних инвестиција Материјал
20.5Предлог за именовање пет чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе Материјал
20.6Предлог за разрјешење седам чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе Материјал
20.7Предлог за разрјешење чланице Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва Материјал
20.8Предлог за именовање чланице Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва Материјал
20.9Предлог за престанак вршења дужности в.д. помоћнице директора Управе за људске ресурсе Материјал
20.10Предлог за постављење помоћнице директора Управе за људске ресурсе Материјал
20.11Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
20.12Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
20.13Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за међународно правне послове у Министарству вањских послова Материјал
20.14Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова Материјал
20.15Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова Материјал
20.16Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова Материјал
20.17Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова Материјал
20.18Предлог за избор чланова Одбора директора „Марина“ АД Бар Материјал
20.19Предлог за одређивање пуномоћника - представника државног капитала на на VIII ванредној Скупштини акционара „Марина“ АД Бар Материјал
20.20Предлог за именовање замјенице шефице Кабинета предсједника Владе Материјал
20.21Предлог за именовање директорице Управе за инспекцијске послове Материјал
20.22Предлог за постављење генералног директора Директората за инспекцијске послове у Министарству капиталних инвестиција Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
21.Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради реализације пројекта „Реконструкција малих хидроелектрана - МХЕ ријека Мушовића – Колашин“, Општина Колашин (без расправе) Материјал Закључци
22.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута Р-3 Пљевља - Метаљка, 1 фаза: дионица Пљевља - Крће (Баљеновац) (без расправе) Материјал Закључци
23.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Рожаје за отуђење непокретности (без расправе) Материјал Закључци
24.Предлог одлуке о именовању ревизора за ревизију финансијских извјештаја Поште Црне Горе АД Подгорица за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
25.Предлог XXXVI кварталног извјештаја о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период октобар-децембар 2022. године (без расправе) Материјал Закључци
26.Предлог XVIII полугодишњег извјештаја о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период јул-децембар 2022. године (без расправе) Материјал Закључци
27.Предлог акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције (без расправе) Материјал Закључци
28.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „TM INVEST“ д.о.о. из Подгорице, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
29.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву "IRON INVESTMENTS AND ADVISORY" Д.О.О Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
30.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „TM INVEST“ д.о.о. из Подгорице, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
31.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „SOLAR POWER“ Д.О.О, Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
32.Информација о подршци Програму Social Impact Award (SIA) у 2023. години с Предлогом уговора о донацији (без расправе) Материјал Закључци
33.Информација о повећању буџета за 2023. годину Управи за игре на срећу (без расправе) Материјал Закључци
34.Информација о потписивању Нота о приступању Владе Црне Горе меморандумима о разумијевању у вези са пружањем подршке земље домаћина за извршење НАТО операција, вјежби и сличних војних активности са Предлогом нота о приступању (без расправе) Материјал Закључци
35.Информација о уступању на трајно коришћење опреме Секретаријату Судског савјета (без расправе) Материјал Закључци
36.Извјештај о раду Управног одбора Института за љекове и медицинска средства (CinMED) за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог платформе за радну посјету делегације Владе Црне Горе коју предводи министар правде Марко Ковач Републици Србији, 3-4. март 2023. године, Београд, Република Србија (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог платформе за радну посјету делегације Владе Црне Горе коју предводи министар људских и мањинских права Фатмир Гјека Републици Бугарској, 9-11. март 2023. године, Софија, Република Бугарска (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
40.Предлог одлуке о именовању независног ревизора Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за пословну 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
41.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Јавној установи „Спортска дворана“ Тиват (без расправе) Материјал Закључци
42.Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ДОО „Паркинг сервис“ Беране (без расправе) Материјал Закључци
43.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Јавној установи „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране (без расправе) Материјал Закључци
44.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Туристичкој организацији Главног града Подгорица (без расправе) Материјал Закључци
45.Предлог програма рада и Финансијског плана Д.О.О. „Центар за екотоксиколошка испитивања“ - Подгорица за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
46.Предлог за давање сагласности за утврђивање накнаде предсједнику, потпредсједнику, члановима и секретару Савјета статистичког система (без расправе) Материјал Закључци
47.Предлог за давање сагласности за установљење права службености на непокретности у својини Црне Горе у корист правног лица „Црногорски електродистрибутивни систем“ д.о.о. Подгорица и то на дијелу катастарске парцеле број 502, у површини од 6 m², уписане у лист непокретности број 239, КО Мирац, општина Котор с Предлогом уговора (без расправе) Материјал Закључци
48.Предлог за давање сагласности Универзитету Црне Горе за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 974 КО Подгорица I, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
49.Питања и предлози
49.1Информација о закључивању меморандума о сарадњи између Министарства финансија Црне Горе и Јавног стипендијског, развојног, инвалидског и алиментационог фонда Републике Словеније с Предлогом меморандума Материјал Закључци
49.2Предлог одлуке о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал Закључци
Напомена:Влада је одгодила одлучивање о тачкама 28, 29, 30. и 31. приликом утврђивања дневног реда.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?