Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 43. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 07.03.2023. 12:29 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 43. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za obeštećenje,
 2. donijela Rješenje o postavljenju Dobrile Vlahović za generalnu direktoricu Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija,
 3. donijela Rješenje o imenovanju Elvise Šabotić za članicu Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore,
 4. donijela Rješenje o postavljenju Miroslava Mašića za generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 5. donijela Rješenje o imenovanju Marije Kovačević, mr Milene Šćekić, Milana Radulovića, Anta Stanišića i Danijele Popović za članove Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore,
 6. donijela Rješenje o razrješenju sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Ivane Vukašinović, Gorana Goraševića, Aleksandra Anđića, Andrijane Rakočević, Dejana Marunovića, Anta Stanišića i Milene Vojinović Šoškić,
 7. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Ive Gudelj,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Ljubice Knežević za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva,
 9. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse mr Marijane Radulović Nedović,
 10. donijela Rješenje o postavljenju mr Marijane Radulović Nedović za pomoćnicu direktora Uprave za ljudske resurse,
 11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladislava Bojovića,
 12. donijela Rješenje o određivanju Vladislava Bojovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 13. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Vuka Rakočevića,
 14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Dejana Vukovića,
 15. donijela Rješenje o određivanju Dejana Vukovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova,
 16. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Snežane Radović,
 17. donijela Rješenje o određivanju Snežane Radović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova,
 18. predložila Skupštini akcionara AD „Marina“ Bar da za članove Odbora direktora izabere Muamera Raščića, Danielu Đurović, Nebojšu Barjaktarovića i Milorada Lekovića,
 19. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar,
 20. donijela Rješenje o imenovanju Jelene Petrović za zamjenicu šefice Kabineta predsjednika Vlade,
 21. donijela Rješenje o imenovanju Ane Vujošević za direktoricu Uprave za inspekcijske poslove i
 22. donijela Rješenje o postavljenju Mirsada Ćatovića za generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija.

43. sjednica Vlade Cne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o potrebi rješavanja pitanja bezbjednosti u sudstvu i Državnom tužilaštvu Materijal Zaključci
1.1Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2024. godine Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o dopunama Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za period 1.1. – 31. 12. 2023. godine s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državih puteva Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
12.Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
13.Predlog strategije razvoja Uprave policije za period 2023-2026. godine sa Predlogom akcionog plana za 2023. godinu Materijal Zaključci
14.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019-2022 sa pregledom za 2022. godinu Materijal Zaključci
15.Informacija o Predlogu sporazuma o sadržaju URBACT IV programa za period 2021-2027 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
16.Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade poslovnog objekta „Kuća maslina“ koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1075/2, broj zgrade 1, spratnost S+P+P1, u svojini države Crne Gore sa ustanovljenim pravom raspolaganja u korist Vlade Crne Gore u obimu prava 1/1, upisane u Listu nepokretnosti broj 982, KO Stari Bar, Opštini Bar s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
17.Informacija o realizaciji „Programa unapređenja crnogorskog obrazovanja Crna Gora - Evropska investiciona banka“ i neophodnosti obezbjeđivanja dodatnih sredstava za uspješnu realizaciju Programa Materijal Zaključci
18.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete u 2022. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo za 2022. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija Materijal Zaključci
20.Kadrovska pitanja Zaključci
20.1Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Materijal
20.2Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Materijal
20.3Predlog za imenovanje članice Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
20.4Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
20.5Predlog za imenovanje pet članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
20.6Predlog za razrješenje sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
20.7Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Materijal
20.8Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Materijal
20.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
20.10Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
20.11Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.13Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.14Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.16Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.18Predlog za izbor članova Odbora direktora „Marina“ AD Bar Materijal
20.19Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar Materijal
20.20Predlog za imenovanje zamjenice šefice Kabineta predsjednika Vlade Materijal
20.21Predlog za imenovanje direktorice Uprave za inspekcijske poslove Materijal
20.22Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE rijeka Mušovića – Kolašin“, Opština Kolašin (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja - Metaljka, 1 faza: dionica Pljevlja - Krće (Baljenovac) (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog XXXVI kvartalnog izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar-decembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog XVIII polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ d.o.o. iz Podgorice, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
29.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu "IRON INVESTMENTS AND ADVISORY" D.O.O Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
30.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ d.o.o. iz Podgorice, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
31.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „SOLAR POWER“ D.O.O, Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
32.Informacija o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2023. godini s Predlogom ugovora o donaciji (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Informacija o povećanju budžeta za 2023. godinu Upravi za igre na sreću (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Informacija o potpisivanju Nota o pristupanju Vlade Crne Gore memorandumima o razumijevanju u vezi sa pružanjem podrške zemlje domaćina za izvršenje NATO operacija, vježbi i sličnih vojnih aktivnosti sa Predlogom nota o pristupanju (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Izvještaj o radu Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CinMED) za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar pravde Marko Kovač Republici Srbiji, 3-4. mart 2023. godine, Beograd, Republika Srbija (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka Republici Bugarskoj, 9-11. mart 2023. godine, Sofija, Republika Bugarska (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
40.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Sportska dvorana“ Tivat (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO „Parking servis“ Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog programa rada i Finansijskog plana D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog za davanje saglasnosti za utvrđivanje naknade predsjedniku, potpredsjedniku, članovima i sekretaru Savjeta statističkog sistema (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 502, u površini od 6 m², upisane u list nepokretnosti broj 239, KO Mirac, opština Kotor s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Pitanja i predlozi
49.1Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija Crne Gore i Javnog stipendijskog, razvojnog, invalidskog i alimentacionog fonda Republike Slovenije s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
49.2Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
Napomena:Vlada je odgodila odlučivanje o tačkama 28, 29, 30. i 31. prilikom utvrđivanja dnevnog reda.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?