Saopštenje sa 43. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 07.03.2023. 14:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 43. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, usvojila Informaciju o potrebi rješavanja pitanja bezbjednosti u sudstvu i Državnom tužilaštvu. U diskusiji je naglašeno da bezbjednost nosilaca pravosudnih funkcija, zaposlenih u pravosudnom sistemu i korisnika pravosudnih usluga, predstavlja neophodan uslov za obezbjeđenje nezavisnosti, efikasnosti i dostupnosti pravosuđa. Iako su, kako se navodi u materijalu, 2015. godine stvoreni normativni uslovi za formiranje službi za poslove obezbjeđenja u sudovima i Državnom tužilaštvu, u praksi ove zakonske odredbe nikada nijesu implementirane, odnosno navedene službe nikada nijesu formirane na način koji je predviđen zakonom. Takođe, konstatovano je da u prethodnom perodu nijesu zabilježeni pomaci u pogledu sigurnosti i unapređenja fizičke dostupnosti zgradama sudova i državnih tužilaštava, na šta ukazuje činjenica da većinu pravosudnih objekata i dalje obezbjeđuju službenici Uprave policije, bez dovoljno kadra i tehničkih sredstava. U skladu sa tim, preporučeno je Vrhovnom sudu Crne Gore i Vrhovnom državnom tužilaštvu da, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom finansija, pripreme Analizu postojećeg stanja bezbjednosti objekata sudstva i Državnog tužilaštva sa preporukama za rješavanje pitanja vršenja poslova obezbjeđenja u pravosudnim objektima. Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, do okončanja izrade Analize, u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore i Vrhovnim državnim tužilaštvom, pojača aktivnosti na vršenju poslova obezbjeđenja u pravosudnim objektima, u dijelu ljudskih i materijalnih resursa.

Donijet je Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2024. godine. Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) je strateški dokument koji obuhvata 33 pregovaračka poglavlja u tabelarnom prikazu. Kako se pravna tekovina Evropske unije konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU. U skladu s tim pristupljeno je izradi PPCG-a za 2023 – 2024. godinu, kako bi ovaj dokument bio usklađen s aktuelnim prioritetima Vlade, i drugim krovnim dokumentima. Dokument je rađen u skladu sa Programom rada Vlade i sadrži osvrt na planove u strateškom, zakonodavnom i administrativnom okviru, kao i pregled mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, tabelarni prikaz pretpristupne podrške IPA II i IPA III i uvezivanje ciljeva održivog razvoja UN sa pregovaračkim poglavljima, klasterima, IPA prozorima i tematskim prioritetima. Dvogodišnjim Programom planirano je ukupno 537 obaveza, od čega u strateškom okviru 109 obaveza (46 se odnose na strategije) i 428 obaveza u dijelu zakonodavnog okvira (175 se odnose na zakone).

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Predložene izmjene i dopune će doprinijeti što djelotvornijem ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama, te stvaranju neohodnih mehanizama, kako bi svi identifikovani problemi u primjeni ovoga zakona bili prevaziđeni. Na taj način stvoriće se i neophodni uslovi da se pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje još kvalitetnije i efikasnije, što će doprinijeti i bržem razvoju demokratije i demokratskog sistema. Takođe, obezbijeđena je i međunarodna eskpertska podrška od strane Delegacije EU u Crnoj Gori i SIGMA-e, čime je osigurano da crnogorski zakonodavni okvir u ovoj oblasti bude usaglašen sa međunarodnim i evropskim standardima, kroz postupak razmatranja uporednih rješenja i primjera dobrih praksi kako bi se u najvećoj mjeri afirmisali princip transparentnosti rada organa vlasti i princip prava javnosti da zna, odnosno da dobro i pravovremeno bude informisana o pitanjima o kojima treba da se opredjeljuje ili donosi odluke. U raspravi je posebno istaknuto da je Predlog zakona dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki kojom se sa liste naručilaca koji sprovode javne nabavke briše Ministarstvo odbrane.

Vlada je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu. Imajući u vidu postojeća Uredba ne poznaje parametre za procjenu poljoprivrednog zemljišta, kao i zauzimanje stava sudova da i poljoprivredno zemljište može biti predmet povraćaja i obeštećenja, to je bilo neophodno važeću Uredbu dopuniti, kako bi se stvorila mogućnost i pravni osnov da se utvrdi visina obeštećenja u slučajevima kada se radi o poljoprivrednom zemljištu.

Donijeta je Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za period 01.01. – 31.12.2023. godine i prihvaćen tekst Ugovora. Zakonom o budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu su opredjeljenja sredstva u iznosu od 6.300.000 eura. Na ovaj način će se svakodnevno subvencionisati 28 lokalnih putničkih vozova, čime se omogućava nesmetano odvijanje prevoza putnika u željezničkom saobraćaju i zadovoljava javni interes.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva. S obzirom da je u prethodnom periodu otvorena prioritetna dionica Smokovac – Mateševo, auto-puta Bar – Boljare, kao i činjenica da su postojećim zakonom uređena pitanja korišćenja i naplate putnog zemljišta, kao i obavljanje pratećih djelatnosti na putnom zemljištu, stekli su se i uslovi da se pristupi izmjeni Odluke. Izmjenom Odluke privredno društvo, u ovom slučaju Monteput, moći će dio putnog zemljišta koje mu pripada da ustupi na korišćenje drugim privrednim subjektima za obavljanje svoje djelatnosti, pri čemu se prihod od istih koristi za održavanje putne infrastrukture.

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i Odluka o određivanju rukovodioca i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna DUP-a. Cilj izrade Izmjena i dopuna DUP-a je stvaranje kvalitetnog prostora u ambijentalnom, funkcionalnom i arhitektonskom smislu, kao i stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju predvidenih sadržaja. Izmjene i dopune DUP-a rade se u granicama važećeg plana, odnosno obuhvataju područje površine cirka 105 hektara. Za rukovoditeljku je određena Sonja Radović Jelovac, uz naknadu za rukovoditeljku i stručni tim u iznosu od 25.000 eura.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Odluku o određivanju rukovodioca i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna DUP-a. Granica obuhvata Plana iznosi cirka 483,68 hektara. Za rukovoditeljku je određena Ana Tošić Jokić, a rukovoditeljki i stručnom timu utvrđena je naknada u iznosu od 6.000 eura.

Donijet je Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave. Planom je definisano 11 lokacija za koje će biti raspisani javni oglasi za dodjelu koncesija. Davanjem koncesija obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, unapređenje rudarske djelatnosti, veća zaposlenost, kao i održivo, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenja prirodnih resursa, uz očuvanje životne sredine. Prilikom odabira istražno-eksploatacionih prostora vodilo se računa o prostorno-planskoj dokumentaciji, kako ne bi došlo do konflikta plana eksploatacije i planskih dokumenata, o samoj poziciji prostora, o vlasništvu zemljišta, kao i o zainteresovanosti određenih investitora. Javni interes se ogleda u korišćenju mineralnih sirovina u partnerstvu svih učesnika u procesu geoloških istraživanja, eksploatacije i prerade. Predmet koncesije, u skladu sa Zakonom, mogu biti: istraživanje ili eksploatacija, ili istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina od strateškog značaja.

Vlada je donijela Strategiju razvoja Uprave policije za period 2023-2026. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu. Strategijom se uspostavlja sistemski okvir za ostvarivanje ciljeva rada policije i sprovođenje ključnih mehanizama i instrumenata kao odgovor na potrebe građana-građanki i države. Takođe, daje se i okvir vršenja bezbjednosnog nadzora nad učinkom, tj. nad efikasnošću, ekonomičnošću, zakonitošću rada policije u svim segmentima i nivoima njenog djelovanja. Dokument ima za cilj da se izazovi, rizici i prijetnje pravovremeno predvide, kako bi se definisale adekvatne aktivnosti i pravci djelovanja. Strategija je u funkciji ostvarivanja bezbjednosti građana i građanki i sprovođenja nacionalne bezbjednosne politike, polazeći od opšte usvojenih međunarodnih i evropskih standarda i vrijednosti.

Usvojena je Informacija o Predlogu sporazuma o sadržaju URBACT IV programa za period 2021-2027 i prihvaćen tekst Sporazuma. URBACT IV je program kojim se podstiče međuregionalna saradnja i doprinos održivom urbanom razvoju, boljem upravljanju i povezivanju gradova na evropskom nivou. Po prvi put IPA zemlje su dobile priliku za učešće u ovom programu. Kroz URBACT IV programa 2021-2027, koji je transnacionalnog karaktera, se obezbjeđuju dodatna sredstva Evropske unije, dok se potpisivanjem Sporazuma obezbjeđuje učešće Crne Gore u Programu. Potpisivanjem ovog Sporazuma obezbjeđuje se ujedno i izvršavanje aktivnosti koje države preuzimaju kako bi ispunile ciljeve koji su predvideni Programom.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovni objekat „Kuća maslina“ u svojini države Crne Gore sa ustanovljenim pravom raspolaganja u korist Vlade Crne Gore u obimu prava 1/1, upisana u Listu nepokretnosti br. 982, KO Stari Bar, Opštini Bar, bez naknade. U tom  smislu, Vlada je prihvatila tekst Ugovora kojim je predviđeno korišćenje poslovnog objekta „Kuća maslina“  isključivo kao edukativnog, administrativnog, proizvodnog i izložbeno-prodajnog centra za razvoj maslinarstva u Crnoj Gori, kroz aktivnosti koje će imati za cilj prenošenje znanja i iskustava u proizvodnji maslinovog ulja, podizanje novih i održavanje postojećih zasada maslina, a u konačnom promociju maslinarstva kao neizostavnog dijela turističke ponude Opštine Bar i cnogorskog primorja u cjelini. Opština Bar, kao korisnik nepokretnosti, biće u obavezi da navedenu nepokretnost koristi sa pažnjom dobrog domaćina, uz poštovanje obaveza koje su taksativno navedene u Ugovoru, na perod od pet godina, sa mogućnošću produženja.

Donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžva do 24. marta.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

43. sjednica Vlade Crne Gore (07.03.2023.)

43. sjednica Vlade Cne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o potrebi rješavanja pitanja bezbjednosti u sudstvu i Državnom tužilaštvu Materijal Zaključci
1.1Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2024. godine Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o dopunama Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za period 1.1. – 31. 12. 2023. godine s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državih puteva Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar - Izmjene i dopune“, opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona kombinata aluminijuma Podgorica“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
12.Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
13.Predlog strategije razvoja Uprave policije za period 2023-2026. godine sa Predlogom akcionog plana za 2023. godinu Materijal Zaključci
14.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019-2022 sa pregledom za 2022. godinu Materijal Zaključci
15.Informacija o Predlogu sporazuma o sadržaju URBACT IV programa za period 2021-2027 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
16.Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade poslovnog objekta „Kuća maslina“ koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1075/2, broj zgrade 1, spratnost S+P+P1, u svojini države Crne Gore sa ustanovljenim pravom raspolaganja u korist Vlade Crne Gore u obimu prava 1/1, upisane u Listu nepokretnosti broj 982, KO Stari Bar, Opštini Bar s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
17.Informacija o realizaciji „Programa unapređenja crnogorskog obrazovanja Crna Gora - Evropska investiciona banka“ i neophodnosti obezbjeđivanja dodatnih sredstava za uspješnu realizaciju Programa Materijal Zaključci
18.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete u 2022. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo za 2022. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija Materijal Zaključci
20.Kadrovska pitanja Zaključci
20.1Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Materijal
20.2Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Materijal
20.3Predlog za imenovanje članice Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
20.4Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
20.5Predlog za imenovanje pet članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
20.6Predlog za razrješenje sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
20.7Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Materijal
20.8Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva Materijal
20.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
20.10Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
20.11Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.13Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.14Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.16Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.18Predlog za izbor članova Odbora direktora „Marina“ AD Bar Materijal
20.19Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar Materijal
20.20Predlog za imenovanje zamjenice šefice Kabineta predsjednika Vlade Materijal
20.21Predlog za imenovanje direktorice Uprave za inspekcijske poslove Materijal
20.22Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE rijeka Mušovića – Kolašin“, Opština Kolašin (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja - Metaljka, 1 faza: dionica Pljevlja - Krće (Baljenovac) (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog XXXVI kvartalnog izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar-decembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog XVIII polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ d.o.o. iz Podgorice, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
29.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu "IRON INVESTMENTS AND ADVISORY" D.O.O Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
30.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ d.o.o. iz Podgorice, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
31.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „SOLAR POWER“ D.O.O, Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) - ODGOĐENO PRILIKOM UTVRĐIVANJA DNEVNOG REDA
32.Informacija o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2023. godini s Predlogom ugovora o donaciji (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Informacija o povećanju budžeta za 2023. godinu Upravi za igre na sreću (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Informacija o potpisivanju Nota o pristupanju Vlade Crne Gore memorandumima o razumijevanju u vezi sa pružanjem podrške zemlje domaćina za izvršenje NATO operacija, vježbi i sličnih vojnih aktivnosti sa Predlogom nota o pristupanju (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Izvještaj o radu Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CinMED) za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar pravde Marko Kovač Republici Srbiji, 3-4. mart 2023. godine, Beograd, Republika Srbija (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka Republici Bugarskoj, 9-11. mart 2023. godine, Sofija, Republika Bugarska (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
40.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Sportska dvorana“ Tivat (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO „Parking servis“ Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog programa rada i Finansijskog plana D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog za davanje saglasnosti za utvrđivanje naknade predsjedniku, potpredsjedniku, članovima i sekretaru Savjeta statističkog sistema (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 502, u površini od 6 m², upisane u list nepokretnosti broj 239, KO Mirac, opština Kotor s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Pitanja i predlozi
49.1Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija Crne Gore i Javnog stipendijskog, razvojnog, invalidskog i alimentacionog fonda Republike Slovenije s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
49.2Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
Napomena:Vlada je odgodila odlučivanje o tačkama 28, 29, 30. i 31. prilikom utvrđivanja dnevnog reda.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?