Rad i zaposljavanje

Rad i zapošljavanje

Osnovni cilj politike zapošljavanja je ostvarivanje rasta zaposlenosti.
Prava zaposlenih

Prava zaposlenih

Zakonski okvir Prava iz rada i po osnovu rada definisana su: Zakonom o radu, Zakonom o Fondu rada, Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova...
Zaštita i zdravlje

Zaštita i zdravlje na radu

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom...