Рад и запосљавање

Рад и запошљавање

Основни циљ политике запошљавања је остваривање раста запослености.
Права запослених

Права запослених

Законски оквир Права из рада и по основу рада дефинисана су: Законом о раду, Законом о Фонду рада, Законом о мирном рјешавању радних спорова...
Заштита и здравље

Заштита и здравље на раду

Заштита и здравље на раду подразумијева обезбјеђивање услова на раду који не доводе до повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом...