SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.

Korisna dokumenta

Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada