Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Zaštita i zdravlje na radu

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih. Ministarstvo rada i socijalnog staranja zaduženo je za vršenje poslova uprave koji se odnose na donošenje propisa u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Vijesti