Omladinska politika

Šta je uređeno Zakonom o mladima?

Mladi su lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života....
Detaljnije

Omladinska politika

Načela omladinske politike

Omladinska politika zasniva se na načelima jednakosti, volonterizma, solidarnosti aktivnog učešća i informisanosti mladih...

Omladinski servisi

Za sprovođenje omladinskih aktivnosti i omladinskog rada obrazuju se omladinski servisi.
Evropska omladinska kartica

Evropska omladinska kartica za mlade

Omladinska kartica predstavlja međunarodno priznatu benefit karticu za mlade uzrasta 13-29 godina.
Detaljnije