19. sjednica Vlade Crne Gore - 08.04.2021. godine

Objavljeno: 08.04.2021. 18:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 19. sjednici održanoj 08. aprila 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti. Cilj predloženih izmjena je usklađivanje sa Zakonom o tajnosti podataka kojim je propisana nadležnost organizacione jedinice organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka (CIRT) da koordinira pevenciju i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica, kao i mjere koje CIRT preduzima. Izmjene Zakona o informacionoj bezbjednosti, osim normativne usklađenosti, obezbijediće punu zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica prepoznatih odredbama Zakona, što će doprinijeti jačanu iformacione bezbjednosti.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača. Novom Odlukom je utvrđena sveobuhvatnija lista nadležnih organa, koja sada, pored inspekcijskih organa, obuhvata i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica iz sektora finansijskih usluga, telekomunikacija, energetike, medija, vazdušnog saobraćaja i komunalnih usluga. U diskusiji je naglašena spremnost svih subjekata da preduzmu sve potrebne mjere koje su na raspolaganju da se obezbijedi efikasna zaštita potrošača i tržišna konkurencija poput one na unutrašnjem tržištu EU.

Vlada je donijela Odluku o objavljivanju Ugovora između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Republici Slovačkoj. Dug Crne Gore prema Slovačkoj Republici nastao je u periodu važenja klirinškog načina plaćanja u prometu roba i usluga između bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bivše Čehoslovačke Federativne Republike. Kako bi se smanjio dug po osnovu sukcesije, a takođe i održali kvalitetni bilateralni odnosi, Crna Gora je 2019. godine izmirila dug prema Češkoj Republici. Na isti način planirano je da se reguliše dug i prema Slovačkoj Republici, potpisivanjem sporazuma po osnovu koga će, nakon stupanja na snagu, dug u iznosu od oko 0,6 miliona američkih dolara biti izmiren.

Usvojena je Informacija u vezi raskida Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica. U tom kontekstu, Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji, koji je usaglašen sa koncesionarem, privrednim društvom „PM Hydro“ doo. Nakon raskida Ugovora o koncesiji, u skladu sa ovim Sporazumom, obje ugovorne strane će u skladu sa zakonom koji reguliše upis nepokretnosti izvršiti brisanje zabilježbe Ugovora o koncesiji na relevantnim nepokretnostima. Ugovorne strane se, pored ostalog, izričito odriču svih eventualnih međusobnih potraživanja koja su nastala, ili koja mogu nastati, u vezi sa Ugovorom, uključujući i potraživanja po osnovu naknade štete, kako stvarne štete tako i izgubljene dobiti.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori. U cilju implementacije obaveza u oblasti energetike, u okviru Berlinskog procesa, koje su u potpunosti usklađene i sa obavezama transponovanja zakonodavstva Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, u avgustu 2017. godine osnovana je kompanija – Berza električne energije d.o.o. (BELEN). U Informaciji se konstatuje da je, u cilju stvaranja preduslova za okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima, uzevši u obzir izuzetno nizak početni kapital sa kojim se ušlo u ovaj projekat, potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih troškova, kao i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i prvoj godini operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost. Tim povodom, zaduženi su predstavnici državnog kapitala u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD i Elektroprivredi Crne Gore AD da iniciraju aktivnosti na dokapitalizaciji društva sa ograničenom odgovornošću Berza električne energije, u iznosu od po 210.000,00 eura, što će omogućiti stvaranje preduslova za uspješno okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima.

Usvojena je Informacija o Dopuni 2 Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020. i prihvaćen tekst Dopune Sporazuma.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela “K16”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. Projekat izgradnje hotela „K16” Konzorcijuma „Kolašin 1600“ kojeg čine Ski Resort Kolašin 1600 d. o. o. i privredno društvo „Gener2 SHPK“ je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“. Nezavisni kontrolor je u Izvještaju, na osnovu uvida u poslovne knjige i pribavljenu dokumentaciju, konstatovao da je Konzorcijum u svrhu realizacije projekta u periodu od 23. aprila do 23. oktobra 2020. godine utrošio bruto uznos od 1.249.214,76 eura. Istovremeno, kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni od strane Društva u finansijskom izvještaju, sa pregledom troškova, prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period.

Usvojena je i Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. Nezavisni kontrolor je u Izvještaju za period od 07. maja do 07. novembra 2020. godine konstatovao da je investitor, društvo „CG Resort“, za realizaciji projekta, koji je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, utrošilo ukupan bruto iznos od 2.658.484,00 eura. Takođe se konstatuje da je, u skladu sa ranije dostavljenom urgencijom, investitor značajno intenzivirao aktivnosti na realizaciji projekta, koja je u izvještajnom periodu tekla dobrom dinamikom.

Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

U skladu sa odredbama Zakona o spomen-obilježjima, Vlada je dala saglasnost Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, po imenu Gordane Bogojević Kovačević (1974–2009), istaknute ličnosti – košarkašice, kao i za postavljanje spomen-biste Stevanu Raičkoviću (1928–2007), istaknutom književniku, prije isteka zakonskog roka.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-951/2, od 4. marta 2021. godine, sa sjednice od 25. februara 2021. godine, čime se odobrava isplata subvencija za martovske zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu sa rada po osnovu čuvanja djeteta u 15 opština.

19. sjednica Vlade Crne Gore (08.04.2021.)

19. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o objavljivanju Ugovora između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Republici Slovačkoj Materijal Zaključci
4.Informacija u vezi raskida Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica s Predlogom sporazuma o raskidu Ugo Materijal Zaključci
5.Informacija o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori Materijal Zaključci
6.Informacija o Dopuni 2 Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020 Materijal Zaključci
7.Informacija o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „K16“, Kolašin, po Materijal Zaključci
8.Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza“, Kolašin, Materijal Zaključci
9.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2020. godinu Materijal Zaključci
10.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
11.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete u 2020. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo Materijal Zaključci
12.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva nauke u 2020. godini Materijal Zaključci
13.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva kulture u 2020. godini Materijal Zaključci
14.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva sporta i mladih u 2020. godini Materijal Zaključci
15.Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2020. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2020. godinu Materijal Zaključci
16.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, imenom Gordane Bogojević Kovačević (1974 - 2009), istaknute ličnosti - košarkašice, pr Materijal Zaključci
17.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, postavljanjem spomen-biste, Stevanu Raičkoviću (1928 - 2007), istaknutom književniku, prije isteka zakonskog Materijal Zaključci
18.Kadrovska pitanja
18.1Predlog za opoziv počasne konzulke Crne Gore u Milanu – Republika Italija Materijal
18.2Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Trstu – Republika Italija Materijal
18.3Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Napulju – Republika Italija Materijal
18.4Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj stanovanja u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma Materijal
18.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
18.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urb Materijal
18.7Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Materijal
18.8Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica Materijal
18.9Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
18.10Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
18.11Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – šefa Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu Materijal
18.12Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji, sa sjedištem u Tirani Materijal
18.13Predlog za povlačenje Predloga za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu Materijal
18.14Predlog za prestanak mandata sekretarke ranijeg Ministarstva javne uprave Materijal
18.15Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u ranijem Ministarstvu javne uprave Materijal
18.16Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u ranijem Ministarstvu javne uprave Materijal
18.17Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" Materijal
18.18Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19.Izvještaj o radu Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nes Materijal Zaključci
20.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2020. godini (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori, za period 2019-2023, za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na bilateralnim sastancima sa potpredsjednicom Vlade Republike Srbije i Materijal Zaključci
24.1Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije o saradnji u oblasti rudars Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
25.Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Budva (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Pitanja i predlozi
26.1Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-951/2, od 4. marta 2021. godine, sa sjednice od 25. februara 2021. godine Materijal Zaključci
26.2Informacija o predlogu za kandidaturu Irene Radović za poziciju generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) za period 2022-2024. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?