20. sjednica Vlade Crne Gore - 15.04.2021. godine

Objavljeno: 15.04.2021. 17:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 20. sjednici održanoj 15. aprila 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. U cilju efikasnijeg sprovođenja politike u oblasti prihoda predloženim izmjenama spojene su nadležnosti dosadašnje Uprave prihoda i Uprave carina. Ocijenjeno je da će novoosnovana Uprava prihoda i carina cjelishodnije sprovoditi poresku i carinsku politiku. Među prednostima ove izmjene, posebno su naglašene sljedeće: fiskalni efekat (20 odsto manji troškovi), sinergetski efekat – jedna kontrolna jedinica za poreske obaveze, igre na sreću i carine, te povećanje efikasnosti otkrivanja carinskih i poreskih prekršaja. Takođe, novi organizacioni model omogućiće da se mnogo lakše i efikasnije naplaćuju odjednom akcize i porezi koje je imaju mnogi proizvodi, a za proizvode koji imaju ulazni PDV plaćen na carini, ali i prodajni PDV u poreskoj, uspostaviće se jasnije linije odgovornosti za postupanje.

Utvrđen je Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Predloženim amandmanima se, radi efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora i razgraničavanja nadležnosti inspekcijskih organa, precizno definiše otvoreni javni prostor. Izvršeno je i usaglašavanje sa ustavnim određenjem da se jemči sloboda mirnog okupljanja, a da se može privremeno ograničiti odlukom nadležnog organa, u skladu sa zakonom. Takođe, predviđene su i mjere za sprječavanje širenja zaraznih bolesti u željezničkim prevoznim sredstvima namijenjenim za prevoz putnika, kao i na plovnim objektima koji obuhvataju sve čamce, jahte, trajektne i putničke brodove i plutajuće objekte na kojima se tokom cijele godine, a naročito u toku ljetnje sezone obavlja promet putnika i stvari, a koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore.

Pojava zarazne bolesti COVID-19 zahtijevala je, pored ostalog, i propisivanje nadležnosti Vlade za donošenje odluka koje se ne odražavaju samo na oblast javnog zdravlja. U tom smislu, bilo je neophodno precizirati ulogu Vlade u odnosu na ulazak u Crnu Goru iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, zabranu, odnosno ograničenje rada privrednih društava i preduzetnika, kao i obavljanje drugih djelatnosti, koje su od uticaja na privredni i ekonomski ambijent države. Predviđeno je da određivanje ovih mjera Vlada vrši na predlog svojeg radnog tijela.

U skladu s ustaljenom praksom da Crna Gora dva puta godišnje informiše Evropsku komisiju o aktivnostima koje realizuje u okviru pretpristupnog procesa, Vlada je usvojila Prvi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021. Ovim dokumentom Crna Gora informiše Evropsku komisiju o stanju u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, odnosno o napretku u dijelu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 pregovaračka poglavlja, za period 1. januar - 31. decembar 2020. Prilog koji dostavlja Crna Gora predstavlja značajnu polaznu osnovu Evropske komisije prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad. Tim povodom Vlada je ocijenila da je uspješna priprema dokumenta pokazala visok nivo administrativnih kapaciteta svih organa uključenih u pregovarački proces u okviru svih poglavlja, kao i da se realizacija svih aktivnosti u okviru procesa integracije u EU odvija planiranom dinamikom.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Cilj Programa je da pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, na način što će sredstva iz IPA II – oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja iskoristiti u što većoj mjeri, a što će za efekat imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru. U novembru 2020. godine usvojen je predlog izmjena IPARD II programa kojim su izvršena određena terminološka usklađivanja za već postojeće mjere 1 i 3 (čija implementacija je u toku), zatim je izvršena detaljna razrada Mjere 7 – „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“ i izmjena budžetske alokacija Programa u odnosu na Mjeru 7. Početkom februara ove godine Crna Gora je obaviještena da su predložene izmjene Programa usvojene od strane Evropske komisije, čime su stvoreni uslovi da se izvrše izmjene i dopune važeće Uredbe o mjerama IPARD II programa, na način što će biti propisana nova mjera „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“. Istovremeno, ovim predlogom izvršene su izmjene i dopune pravno tehničke prirode koje se odnose na terminološko usklađivanje pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II programom.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav. Postojeći Prostorno-urbanistički plan opštine Plava je rađen za period do 2020. godine, sa smjernicama za postplanski period do 2025. godine, i obuhvata teritoriju novoformirane opštine Gusinje, čijim je odvajanjem došlo do smanjenja teritorije opštine Plav, zbog čega se i pristupilo ponovnoj izradi PUP-a Plav. Osnovni koncept namjene prostora definisan novim Prostorno-urbanističkim planom je racionalno korišćenje zemljišta, u skladu sa njegovim prirodnim pogodnostima, međusobni usklađeni raspored površina pogodnih za razvoj poljporivrede i šumarstva, uređenje naselja i izgradnju objekata društvenih djelatnosti, turističkih objekata i infrastrukture, proizvodnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema i objekata.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“, kojom je promijenjeno sjedište za obavljanje djelatnosti Društva.

Vlada je donijela Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata.

Zbog značajnog odliva drvnih sortimenta u oblom stanju do kog je došlo usljed nedovoljne kontrole i evidencije izvršavanja ugovora o korišćenju šuma od 2010. do 2015. godine, Vlada je u prethodnom periodu bila prinuđena da, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, uvede ograničenje izvoza u ovoj oblasti. Konstatovano je da su efekti dosadašnje primjene očigledni i apsolutno su na fonu toga da je zaustavljen izvoz drvne sirovine, a da se značajno uvećava izvoz prerađenog drveta, što su bili i ciljevi odluke. Daljom primjenom Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata spriječiće se nestašica drvnih sortimenata na domaćem tržištu, a privredna društva će imati stabilnije poslovanje. Osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će građani imati sigurno snadbijevanje ogrevnim drvetom. Takođe, primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa.

Usvojen je i Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma u 2020. godini.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Programa saradnje između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstan za period 2021–2023. i prihvatila Program saradnje. Budući da su odnosi Crne Gore Republike Kazahstan tradicionalno prijateljski i otvoreni, Programom se predviđa intenziviranje političkog dijaloga, dalji razvoj bilateralnih odnosa putem zajedničkih aktivnosti u organizovanju službenih posjeta, političkih konsultacija, snaženja bilateralnog pravnog okvira, uključujući oblast ekonomije, zdravstvene zaštite i uzajamne pravne pomoći. Programom je, pored ostalog, predviđeno unapređenje saradnje u domenu obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i politike mladih.

Usvojena je Informacija o potrebi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Informacijom je ukazano na ključne segmente borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i značaj međunarodnih obaveza Crne Gore u ovoj sferi, problemima na ovom putu, planiranim zakonskim rješenjima i strateškim dokumentima, te nosiocima aktivnosti shodno važećim propisima. Uz navedeno, obzirom na potrebu za jačom, boljom i plodonosnijom koordinacijom u ovoj oblasti, predloženo je formiranje međuresorne radne grupe kojoj bi primarni zadatak bilo unapređenje stanja kroz različite modalitete – saradnje, koordinacije, proaktivnog djelovanja u vidu konkretnih predloga i slično.

Tim povodom zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Centralnom bankom Crne Gore formira međuresornu radnu grupu radi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Radom međuresorne radne grupe koordiniraće Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine, za 2020. godinu, kao i Izvještaj o radu Sektora za finansijsko obavještajne poslove Uprave policije u 2020. godini.

Usvojena je Informacija o izvještaju o radu na prioritetnom razvojnom projektu „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ za 2020. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ u periodu 01.januar 2020. godine – 31.decembar 2020. godine i Finansijski izvještaj za 2020.godinu.

Vlada je usvojila Deseti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2020. godinu. Ovogodišnji izvještaj je pripremljen u skladu sa propisanim načinom izvještavanja. S obzirom na to da je tematska grupa „Zdravlje, socijalna sigurnost i zaštita“ od najvećeg značaja za oblikovanje mjera koje treba primijeniti tokom krize izazvane pandemijom Covid 19, novinu za ovogodišnji ciklus izvještavanja predstavlja obaveza dostavljanja informacija u vezi sa pandemijom, koje su van referentnog perioda.

Donijet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-812/2, od 19. februara 2021. godine, kojim se stvaraju pravno-administrativni uslovi za sprovođenje ranije odluke o prodaji putničkih motornih vozila marke Mercedes Maybach, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

Usvojena je Informacija za uplatu sredstava u iznosu od 3.000.000,00 eura kompaniji „ToMontenegro“ DOO Podgorica. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da uplati iznos od 3.000.000,00 eura, čime se osnovni i uplaćeni kapital Društva uvećava i iznosi 23.000.000,00 eura. U diskusiji je naglašeno da će Avio kompanija odobrena sredstava iskoristiti za obezbeđivanje neophodnih uslova za normalno funkcionisanje društva, sve u cilju da u što kraćem roku počne sa obavljanjem djelatnosti.

20. sjednica Vlade Crne Gore (15.04.2021)

20. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
2.Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) Materijal Zaključci
3.Predlog I priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021 Materijal Zaključci
4.Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata Materijal Zaključci
8.Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma u 2020. godini Materijal Zaključci
9.Informacija o potpisivanju Programa saradnje između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstan za period 2021-2023 s Predlogom programa saradn Materijal Zaključci
10.Informacija o potrebi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma Materijal Zaključci
11.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025 Materijal Zaključci
12.Izvještaj o radu Sektora za finansijsko obavještajne poslove Uprave policije u 2020. godini Materijal Zaključci
13.Informacija o izvještaju o radu na prioritetnom razvojnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2020. godinu, Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehno Materijal Zaključci
14.Deseti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2020. godinu Materijal Zaključci
15.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove Materijal Zaključci
16.Kadrovska pitanja Zaključci
16.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
16.2Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za dijasporu Materijal
16.3Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za dijasporu Materijal
16.4Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za dijasporu Materijal
16.5Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za dijasporu Materijal
16.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Materijal
16.7Predlog za razrješenje člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro" Materijal
16.8Predlog za razrješenje člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro" Materijal
16.9Predlog za imenovanje dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro" Materijal
16.10Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društv Materijal
16.11Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte u Ministarstvu javne uprave, digitaln Materijal
16.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
16.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
16.14Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
16.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
16.16Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
16.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
16.18Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
16.19Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
16.20Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoj Materijal
16.21Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja
16.22Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo
16.23Predlog za imenovanje Odbora direktora ZU Dom zdravlja Podgorica
16.24Predlog za imenovanje Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm”
16.25Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplataciju u Ministarstvu zdravlja
16.26Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
16.27Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
16.28Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, na
16.29Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kult
16.30Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika Vlade Crne Gore na redovnoj Skupštini akcionara "13. jul - Plantaže" AD Podgorica
16.31Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i tri člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
30.Pitanja i predlozi
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?