Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan onlajn ministarski sastanak platformi za Zapadni Balkan za obrazovanje, obuku, istraživanje i inovacije

Objavljeno: 03.12.2020. 20:01 Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Zajednički Ministarski sastanak platformi za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku i istraživanje i inovacije održan je preko online platforme 2. decembra 2020. godine. Prisustvovali su ministri zaduženi za obrazovanje, nauku i kulturu Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, i njihovi saradnici, kao i predstavnici Evropske komisije i relevantnih međunarodnih organizacija.
Platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku i istraživanje i inovacije igraju centralnu ulogu u podsticanju, praćenju i podršci saradnji u istraživanju, obrazovanju i inovacijama između država članica Evropske unije, Evropske komisije i Zapadnog Balkana u programima koje finansira EU i šire. Godišnji sastanci ministara ovih platformi omogućavaju identifikovanje zajedničkih prioriteta, raspravu o najnovijim politikama i mjerama reforme, odlučivanje o izdvojenim aktivnostima i pratećim mjerama, kao i o temama za regionalnu saradnju uz pomoć EU.

Tokom ovogodišnjeg sastanka, Marija Gabriel, evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, predstavila je svoju viziju i novi narativ za Zapadni Balkan: „Agendu Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport“, sveobuhvatnu, dugoročnu strategiju saradnje EU i Zapadnog Balkana.

Za njemačko predsjedavanje Savjetom EU, parlamentarni državni sekretar saveznog ministra obrazovanja i istraživanja, Thomas Rachel, dodatno je naglasio napore predsjedavanja Savjetom usmjerene ka Zapadnom Balkanu u oblastima obrazovanja, istraživanja, inovacija i kulture.

pr

Predstavnici ministarstava su učestvovali u odvojenim okruglim stolovima za oblasti kulture, obrazovanja, istraživanja i inovacija. U svojim obraćanjima dotakli su se značaja Agende Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, kao i svojih aktivnosti u doba krize izazvane pandemijom koronavirusa, uz preporuke kako dalje jačati saradnju u navedenim oblastima.

U ime Ministarstva prosvjete sastanku je prisustvovala Mubera Kurpejović, generalna direktorica za visoko obrazovanje. Govorila je o aktivnostima i odgovoru crnogorskog obrazovnog sistema na krizu izazvanu pandemijom i projektu "Uci doma". Takođe, pozdravila je usvajanje nove Agende s posebnim fokusom na benefite koje će zemlje Zapadnog Balkana imati od Evropske univerzitetske inicijative, Erasmus plus programa, kao i drugih programa koji promovišu regionalnu povezanost.

Od posebnog značaja za Crnu Goru je usvajanje zajedničkih standarda i procedura za obezbjeđivanje kvaliteta i priznavanje obrazovanih isprava, kao i unapređenje stručnog obrazovanja kroz vezu sa tržištem rada.

Upravljačka platforma za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana pokrenuta je 2006. godine. Ona se sada sastaje jednom godišnje na ministarskom nivou i ima za cilj da podrži pojačanu integraciju šestorke Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija) u Evropski istraživački prostor. To je strateško tijelo koje se bavi evropskim, multilateralnim i regionalnim pitanjima politika istraživanja i inovacija u i sa Zapadnim Balkanom. Takođe djeluje kao centar za razmjenu informacija gdje se predstavljaju, diskutuju najnovija nacionalna dostignuća u datoj oblasti i razmjenjuju najbolje prakse.

U saradnji sa ministarstvima obrazovanja zapadnobalkanske šestorke, Komisija je 7. marta 2012. godine pokrenula Platformu za Zapadni Balkan za obrazovanje i obuku. Njeni ciljevi su podrška tranziciji zemalja kandidata i bolja priprema potencijalnih kandidata u regionu za njihovo eventualno učešće u politikama i programima Evropske unije za obrazovanje i obuku. Na sastancima ministarske Platforme odlučuje se o izdvojenim aktivnostima i daljim mjerama koje treba preduzeti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?