33. sjednica Vlade Crne Gore - 22.07.2021. godine

Objavljeno: 22.07.2021. 16:14 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 33. sjednici održanoj 22. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade dr Dritan Abazovićdonijela Odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji slobodne zone „Luka Bar“ sa Analizom mogućnosti isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti slobodne zone „Luka Bar“. Navedenom Odlukom se zabranjuje smiještanje radi skladištenja duvanskih proizvoda kako bi se spriječio mogući rizik po bezbjednost države. Istovremeno, predložen je nastavak pojačanog carinskog nadzora unutar Slobodne zone „Luka Bar“ i uvođenje pojačanog nadzora u Slobodnoj zoni „Novi duvanski kombinat“.

Usvojena je Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina. Na osnovu Izvještaja o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina, Vlada je utvrdila da je nacionalni cilj od 33% udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori, ispunjen (u 2018. godini iznosio je 39,75%, a u 2019. godini 38,69%) i da u skladu sa Zakonom o energetici Vlada prestaje da podstiče izgradnju novih objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo s Izvještajem sa javne rasprave. U diskusiji je naglašeno da donošenje novog Zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Samim tim će se na sveobuhvatniji način urediti zaštita onih zaposlenih koji su upućeni da rade u inostranstvo, kao i po osnovu međunarodne, naučne, tehničke i prosvjetno kulturne saradnje, i nastavnika upućenih na rad u inostratnstvo radi dopunskog osnovnog obrazovanja djece građana Crne Gore, ali ne i da tamo zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme.

Utvrđen je Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave. Potreba za utvrđivanjem Predloga zakona o volontiranju proizilazi od pravne prirode volontiranja koje je, zbog svog dobrovoljnog karaktera, institut privatnog prava, prije nego institut javnog prava koji je potrebno urediti imperativnim normama. Saglasno tome, pravni osnov utvrđivanja Predloga zakona je da koncept volontiranja kao dobrovoljne aktivnosti razdvoji od aktivnosti koje su vezane ili proizilaze iz radno-pravnog odnosa. Predloženim zakonom se precizira pojam volontiranja, bliže se definiše ko može biti volonter, organizator i korisnik volontiranja, njihova prava i obaveze, kao i način zaključivanja ugovora o volontiranju i sama sadržina navedenog ugovora.

Vlada je donijela Odluku o mreži zdravstvenih ustanova.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba. Ovom odlukom utvrđuje se maksimalna maloprodajna cijena pšeničnog bijelog hljeba tip - 500, radi sprječavanja nastanka težih ekonomskih i društvenih posljedica izazvanih epidemijom COVID-19, i to vekne od 500g do 600g u iznosu od 0,50 EUR i vekne od 300g do 400g u iznosu od 0,40 EUR po komadu. U diskusiji je naglašeno da se ograničavanjem maloprodajne cijene samo posebne vrste pšeničnog bijelog hljeba štiti standard građana, a naročito najugroženijih socijalnih slojeva, pri čemu se ne djeluje represivno na cijenu ostalih vrsta pekarskih proizvoda. Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjivaće se do 31. decembra 2021. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu. Razlog donošenja Odluke je usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, kako bi se stekli uslovi za donošenje rješenja o imenovanju članova ovog tijela.

Usvojena je Informacija o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2. Vlada Crne Gore u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat) od 2003. godine realizuje projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu. Projekat se sprovodi u više faza i finansira kroz više kreditnih aranžmana. Dok su za realizaciju prethodnih faza sredstva iskorišćena u potpunosti ili u visokom stepenu, kod faza V i V-2, nakon šest odnosno pet godina, stepen iskorišćenosti kreditnih sredstava iznosi 20,3%, odnosno 30,8%. Usporena realizacija projekta dovela je do toga da sredstva nijesu iskorišćena do 30. decembra 2020. godine do kada su prema ugovorima bila raspoloživa. Imajući u vidu da projektne aktivnosti u obje faze nijesu završene, KfW banka je izrazila spremnost da produži rok raspoloživosti sa oba zajma do 30. decembra 2024. godine. U skladu sa ugovorima o kreditu, banka će za te potrebe zaračunati naknadu u iznosu od oko 1,6 miliona eura. Imajući u vidu da bi trošak otkazivanja kreditnih sredstava bio skoro 3 i po puta veći od troška za produžetak korišćenja sredstava, kao i da bi usljed otkazivanja zaključenih izvođačkih i konsultantskih ugovora došlo do nemjerljive štete po Crnu Goru, Vlada je ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja da izda saglasnost KfW banci za produžetak roka raspoloživosti sredstava iz kredita za ovaj projekat. Takođe Vlada je saglasna da se uplati iznos od oko 1,6 miliona eura na ime naknade za produžetak roka.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020, sa osvrtom na aktivnosti za 2020. godinu, sa Akcionim planom i Pasoš indikatorima i jednogodišni prelazni Akcioni plan za 2021. godinu. U diskusiji je naglašeno da je svrha Izvještaja pružanje informacija na nivou rezultata i procjene indikatora uspješnosti za dalju implementaciju i unapređenje stanja u okviru cjelokupnog Programa 2016-2020 ali sa glavnim fokusom na 2020. godinu, kao i naglašavanje prednosti i slabosti cjelokupnog sistema javnih finansija, izazova i preporuka za njegov dalji razvoj i poboljšanje, dok Akcioni plan za implementaciju Programa za 2020. godinu ima za cilj da prikaže stepen sprovođenja aktivnosti po pojedinačnim ciljevima. Imajući u vidu da pojedine aktivnosti nijesu u cjelosti realizovane u predviđenom roku, u cilju realizacije preostalih planiranih aktivnosti, Vlada je usvojila jednogodišnji prelazni Akcioni plan za 2021. godinu, dok će se prepoznati izazovi i dalje sprovođenje reforme u ovoj oblasti realizovati kroz Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022 -2026, na čemu se intezivno radi u saradnji sa prepoznatim institucijama i međunarodnim partnerima.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Zaključke u vezi valorizacije zemljišta solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju kojima se zadužuju Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u saradnji sa drugim državnim organima, u roku od 60 dana, pripreme i Vladi dostave Predlog za valorizaciju zemljišta Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, koja je u svojini Države Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj i prihvatila tekst Četvrte izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane. S obzirom da je do kašnjenja u realizaciji Ugovora došlo iz objektivnih razloga, Vlada je usvojila izmjene Ugovora kojima se datum produžava do 31.12.2021. godine.

Usvojena je Informacija o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta „Unapređenje sekcije željezničke pruge Bar - Vrbnica - Rekonstrukcija željezničke stanice Bijelo Polje”. U Informaciji se navodi da je cilj projekta adaptacija stanične zgrade željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe smještaja i funkcionisanja državnih organa i željezničkih kompanija Crne Gore i Republike Srbije, a što je u skladu sa Sporazumom između dviju vlada o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju. Godišnji nacionalni program IPA 2017 u odnosu na sektor saobraćaja sadrži i navedeni projekat ukupne vrijednosti 1.375.000,00 eura, koji se sastoji od tri ugovora:

  1. Izrada glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova (200.000,00 EUR)
  2. Revizija Glavnog projekta (10.000,00 EUR)
  3. Izvođenje radova rekonstrukcije pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju. (1.165.000,00 EUR – inicijalni budžet)

Prva dva ugovora su uspješno realizovana, dok je za treći Projektant, nakon izrade Glavnog projekta, procijenio vrijednost radova na 1.927.456,33 EUR, što je potvrdio i revident. Kako razlika od 762.456,33 EUR ne može biti pokrivena od strane IPA fonda, a imajući u vidu nacionalni kao i regionalni značaj pomenutog projekta, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budžetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta.

Vlada je usvojila Informaciju o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost (ALMONIT MTC). Prilikom izrade Idejnog projekta, projektant je vrijednost radova za izgradnju prve faze Luke Virpazar procijenio na 3.706.421,14€, što u odnosu na finansijska sredstva opredijeljena budžetom projekta za izvođenje radova u iznosu od 2.150.000,00€, predstavlja razliku od 1.556.421,14€ koja ne može biti finansirana kroz projekat. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budžetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta.

Usvojena je Informaciju o ocjeni opravdanosti zahtjeva za prenos Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura - Orlovo“ broj 01-1705/7, od 30.06.2006. godine i prihvaćen tekst Ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji kojim se vlasništvo nad koncesijama prenosi sa koncesionara DOO „Montim“ na DOO „Bemax“.

33. sjednica Vlade Crne Gore (22.07.2021.)


33. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o mreži zdravstvenih ustanova Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade prostorno-urbanističkog plana opštine Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostorno-urbanističkog plana Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV“, opština Bar i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV“, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Materijal Zaključci
9.Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2020- decembar 2020) Materijal Zaključci
10.Informacija o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2 Materijal Zaključci
11.Završni izvještaj o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, sa osvrtom na aktivnosti za 2020. godinu, sa Akcionim planom i Pasoš indikatorima, kao i Predlog jednogodišnjeg prelaznog Akcionog plana za 2021. godinu Materijal Zaključci
12.Informacija o inicijativi Unije slobodnih sindikata Materijal Zaključci
13.Informacija o pristupanju Crne Gore Singapurskom ugovoru o žigovnom pravu Materijal Zaključci
14.Predlog zaključka u vezi valorizacije zemljišta solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju Materijal Zaključci
15.Informacija o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj s Predlogom četvrte izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Materijal Zaključci
16.Informacija o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta „Unapređenje sekcije željezničke pruge Bar-Vrbnica - Rekonstrukcija željezničke stanice Bijelo Polje“ Materijal Zaključci
17.Informacija o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost (ALMONIT MTC) Materijal Zaključci
18.Informacija o ocjeni opravdanosti zahtjeva za prenos Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura - Orlovo“ broj 01-1705/7 od 30.06.2006. godine s Predlogom ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji i Predlogom aneksa 3 Ugovora Materijal Zaključci
19.Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godine Materijal Zaključci
20.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, januar - jun 2021. godine Materijal Zaključci
21.Izvještaj o poslovanju HTP „Miločer“ doo Budva sa finansijskim iskazima za period 01.01. - 31.12.2020. godine Materijal Zaključci
22.Informacija o određivanju graničnih prelaza za slučaj mogućih rizika za javno zdravlje u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom Materijal Zaključci
23.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2739/2, od 11. juna 2021. godine, sa sjednice od 3. juna 2021. godine Materijal Zaključci
24.Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3107/2, od 1. jula 2021. godine, sa sjednice od 24. juna 2021. godine Materijal Zaključci
25.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Bijelom Polju Materijal Zaključci
26.Kadrovska pitanja Zaključci
26.1Predlog za prestanak mandata predsjednika Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Materijal
26.2Predlog za imenovanje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
26.3Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor Materijal
26.4Predlog za imenovanje člana Savjeta za kontrolu biračkog spiska Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a „Murtovina“ Materijal Zaključci
28.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a „Čepurci – dio“ Materijal Zaključci
29.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje o ekonomskoj saradnji s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
30.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
31.Predlog platforme za posjetu prof. dr Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore, Japanu i susreta sa premijerom Japana Jošihide Sugom tokom otvaranja Olimpijskih igara u Tokiju, 24. jula 2021. godine Materijal Zaključci
32.Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi prof. dr Vesna Bratić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, Republici Bugarskoj, 26. jula 2021. godine Materijal Zaključci
33.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara država EU zaduženih za evropske poslove, Brdo kod Kranja, Slovenija 22. i 23. jula 2021. Godine Materijal Zaključci
34.Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Olivere Injac, ministarke odbrane, Državi Izrael, od 26. do 30. jula 2021. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
35.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JUK „Herceg fest“, Herceg Novi Materijal Zaključci
36.Pitanja i predlozi
36.1Predlog platforme za učešće ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića na pripremnom sastanku za samit UN o sistemima hrane, Rim, od 26. do 28. jula 2021. Godine Materijal Zaključci
36.2Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3309/2, sa sjednice od 8. jula 2021. godine Materijal Zaključci
36.3Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kapitalnih investicija na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
36.4Izvještaj o radnoj posjeti potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića, Bosni i Hercegovini, od 8. do 11. jula 2021. godine Materijal Zaključci
36.5Predlog odluke o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji slobodne zone „Luka Bar“ sa Analizom mogućnosti isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti slobodne zone "Luka Bar" Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?