37. sjednica Vlade Crne Gore - 02.09.2021. godine

Objavljeno: 02.09.2021. 15:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 37. sjednici održanoj 2. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade dr Dritan Abazović, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržišteUredba se donosi radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, a posebno u odnosu na novu hranu i njene sastojke. U skladu sa propisanim odredbama, na tržište Crne Gore je dozvoljeno stavljati samo vrste nove hrane koju je odobrila Evropska komisija, uvrstila na listu odobrene nove hrane i objavila pojedinačnim navedenim uredbama. Sastavni dio Uredbe je i Lista koja se mijenja sa bliže utvrđenim uslovima za korišćenje i stavljanje na tržište nove hrane kao i opis/metode njene analize i zaštitne mjere.

Donijet je Nacionalni plan za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za period od 2021. do 2026. godine. Ciljevi Nacionalnog plana su definisani na način koji u petogodišnjem periodu treba da obezbijedi postizanje održive upotrebe pesticida smanjenjem njihovog negativnog uticaja, odnosno smanjenjem rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uz promovisanje integralnih i nehemijskih mjera suzbijanja štetnih organizama, kao i alternativnih pristupa i tehnika, kako bi se smanjila zavisnost od upotrebe pesticida.

Na zahtjev Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta CG za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Izmjenom Odluke se odobrava Fakultetu političkih nauka dodatni upis po pet kandidata na studijskim programima Socijalna politika i socijalni rad i Medijske studije i novinarstvo.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis. Odlukom je predviđen upis na master studije ukupno 1920 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodili brojem studenata na završnoj godini osnovnih studija, standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, prostornim kapacitetima, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja. Predlog je analiziran i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori u skladu sa dokumentom Analiza ponude, tražnje i zapošljavanja na tržištu rada u Crnoj Gori Zavoda za zapošljavanje.

Donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore kojom se određuje 30 studenata za upis u prvu godinu master studija. Takođe, Vlada je dala saglasnost na Konkurs za upis.

Vlada je donijela Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021–2025. godine sa Akcionim planom za 2021. godinu. Vizija novog strateškog dokumenta se ogleda u potrebi pune afirmacije i uključivanja romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore. U tom pogledu, na nivou cjelokupne javne politike definisan je glavni strateški cilj: poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva. U dokumentu se naglašava da je radi realizovanja strateškog cilja na svim nivoima društva potrebno uspostaviti adekvatna sistemska rješenja koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici romske i egipćanske zajednice najugroženiji.

Donijet je Program sprovođenja Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - žene, mir i bezbjednost (2019-2022), za period 2021-2022. godina. Osnovni cilj Akcionog plana je podrška i praćenje sprovođenja Rezolucije 1325 i srodnih rezolucija, koje će se primjenjivati jačanjem rodne osviješćenosti stanovništva na državnom nivou u okviru Vladinih programa, a na međunarodnom nivou aktivnim učešćem Crne Gore u aktivnostima međunarodnih organizacija koje se bave oblastima u domenu ovih rezolucija. Kao ključna područja za primjenu RSBUN 1325 i pratećih rezolucija prepoznato je povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštita žena i djevojaka u konfliktnim zonama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve sa Obrazloženjem budžeta za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, za 2021. godinuVlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 298.950,00 eura za realizaciju učešća Crne Gore na ovoj prestižnoj međunarodnoj izložbi. Ključni cilj paviljona Crne Gore biće da svakom posjetiocu pruži opšte informacije o našoj državi, njenom geografskom položaju, turističkoj ponudi, investicionom ambijentu, prirodnim resursima i bogatstvu biodiverziteta.

Donijet je Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Monte Put“ Podgorica. Glavni povod predlaganja Izmjene osnivačkog akta „Monte Puta“ d.o.o. je vraćanje nadležnosti donošenja statuta društva osnivaču, t. j. Vladi, kao i rezervisanje prava na odobrenje pravnog posla sa elementom ličnog interesa.

Naime, kako je postojećim osnivačkim aktom Vlada prenijela pravo donošenja Statuta društva na Odbor direktora, time je ona kao osnivač izgubila najznačajniji instument kontrole upravljanja procesima u privrednom društvu, i instument regulisanja unutrašnje organizacije i odnosa u okviru samog privrednog društva. Mogućnost da osnivač društva sa ograničenom odgovornošću prenese pravo donošenja statuta društva na odbor direktora je predviđeno zakonom kao izuzetak, a ne kao pravilo. U diskusiji je naglašeno da u konkretnom slučaju ne postoje opravdani razlozi zbog kojih bi se to pravo našlo u nadležnosti Odbora direktora, te se iz tog razloga ovim izmjenama osnivačkog akta pravo na donošenje statuta vraća osnivaču.

Druga suštinska izmjena osnivačkog akta je u propisivanju nove norme kojom osnivač rezerviše za sebe pravo odobrenja pravnog posla koje zaključuje privredno društvo, a koji pravni posao ima elemente ličnog interesa. Zakonsko rješenje je takvo da odobrenje zaključenja pravnog posla sa elementom ličnog interesa daje odbor direktora. Međutim, Zakon o privrednim društvima dozvoljava osnivaču da to pravo zadrži isključivo za sebe, kako bi se u budućnosti spriječili štetni i moguće koruptivni ugovori koje je društvo sa članovima organa upravljanja u istom tom društvu zaključivalo bez znanja i odobrenja osnivača.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva sporta Ruske Federacije o saradnji u oblasti fizičke kulture i sporta i prihvatila tekst Memoranduma. U diskusiji je naglašeno da je potpisivanje ovog Memoranduma izuzetno važno za unapređenje saradnje u oblasti omladinske politike, prevashodno za dalje jačanje omladinskih organizacija, podsticanje njihove saradnje sa organizacijama Ruske Federacije, kao i dalje snaženje omladinskih politika u skladu sa definisanim ciljevima. U pravcu realizacije ciljeva Memoranduma, strane će raditi na izradi i sprovođenju programa razmjene za mlade, omladinske organizacije i zaposlene u državnim organima nadležnim za ove poslove, kao i na jačanju saradnje po pitanju razmjene informacija, najboljih praksi, volontiranja, razvoja potencijala omladinskih i volonterskih organizacija, sprovođenja obrazovnih programa, projekata i događaja usmjerenih na razmjenu iskustava u sferi volontiranja.

U tom kontekstu, usvojena je i Informacija o zaključivanju Memoranduma između nadležnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u oblasti omladinske politike, sa predloženim Memorandumom.

Pored ostalog, Vlada je usvojila i Informaciju o pripremi Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021 - 2024. godine i donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu Predloga fiskalne strategije.

37. sjednica Vlade Crne Gore (02.09.2021.)


37. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište* Materijal Zaključci
2.Predlog nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za period od 2021. do 2026. godine* Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu Materijal Zaključci
6.Predlog strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021–2025. s Predlogom akcionog plana za 2021. godinu Materijal Zaključci
7.Predlog programa sprovođenja Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019–2022), za period 2021–2022. godina Materijal Zaključci
8.Informacija o potrebi obezbjeđenja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve sa Obrazloženjem budžeta za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, za 2021. godinu Materijal Zaključci
9.Predlog statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte Put“ Podgorica Materijal Zaključci
10.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za mlade i sport (Crna Gora) i Federalne agencije za pitanja mladih (Ruska Federacija) o saradnji u oblasti omladinske politike s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
11.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva sporta Ruske Federacije o saradnji u oblasti fizičke kulture i sporta s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
12.Izvještaj o sprovođenju Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija“ 2017–2020 s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu Materijal Zaključci
13.Kadrovska pitanja Zaključci
13.1Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
13.2Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
13.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
13.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
13.5Predlog za razrješenje poslovnog direktora Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore Materijal
13.6Predlog za imenovanje poslovne direktorice Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore Materijal
13.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Materijal
13.8Predlog za razrješenje i imenovanje člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Materijal
13.9Predlog za razrješenje generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
13.10Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
13.11Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Materijal
13.12Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za poreski i carinski sistem u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.13Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direktorata za državni budžet u ranijem Ministarstvu finansija u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.14Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.15Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za upravljačku strukturu u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.16Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za politiku javnih nabavki u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.17Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.18Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za imovinsko - pravne poslove u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.19Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
13.20Predlog za prestanak mandata generalnoj direktorici Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u ranijem Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
13.21Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direkorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14.Završni izvještaj o realizaciji Nacionalne stambene strategije za period 2011 - 2020. godine, Akcionog plana za period 2015 - 2020. godine i Programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020. godine, za izvještajni period 2019/20. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
15.Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvode g-din Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i g-din Aleksandar Stijović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republici Sjevernoj Makedoniji, 13. i 14. septembra 2021. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Zavod za zapošljavanje Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
18.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Mojkovac (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Pitanja i predlozi
19.1Informacija o pripremi Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021 - 2024. godine sa Predlogom odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?