41. sjednica Vlade Crne Gore - 30.09.2021. godine

Objavljeno: 30.09.2021. 15:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 41. sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić,utvrdila Predlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova sa Izvještajem sa javne rasprave. Neophodnost donošenja novog Zakona proistekla je iz potrebe jačanja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, unapređenja rješavanja postupka mirnog rješavanja kako individualnih tako i kolektivnih radnih sporova, kao i jačanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. Takođe, Zakon je trebalo uskladiti i sa novim Zakonom o državnoj upravi, u smislu organizacije rada u Agenciji, podjele organa, kao i načina osnivanja Agencije. Predloženim zakonskim rješenjem preciziran je pojam kako individualnih, tako i kolektivnih radnih sporova, unaprijeđene su odredbe koje se odnose na kolektivne radne sporove, tako što su po svojoj pravnoj prirodi podijeljeni na interesne i pravne. Kod zaštite prava iz radnih odnosa previđena je obaveza vođenja spora prvo pred Agencijom, pa pred sudom, a izuzetak predstvalja prestanak radnog odnosa. Pored ostalog, revidirane su odredbe koje se odnose na uslove za izbor arbitara, odnosno miritelja, koji će morati da posjeduju licencu. Konstatovano je da se novim Zakonom, preko rada Agencije, kao specijalizovane i nezavisne institucionalne službe za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, stvaraju uslovi za uspješno poslovanje i unapređenje poslovnog ambijenta i doprinosi da Crna Gora i na ovaj način bude prepoznata kao država sa zavidnim nivoom vladavine prava, kako sa aspekta države, tako i sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.

Kako bi se stvorile pretpostavke za unapređenje ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti stečajnog postupka, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju. Inoviranim zakonskim rješenjem predviđeno je preciziranje određenih normi radi efikasnije primjene, otklanjanja slabosti uočenih u praksi i skraćenja pojedinih rokova. Značajna novina ovog zakonskog rješenja je uvođenje stručnog ispita i licence za stečajne upravnike, što će pružiti dodatne garancije za njihovo stručno i profesionalno obavljanje dužnosti. Uveden je i registar stečajne mase, koji je nedostajao u važećem Zakonu. U diskusiji je posebno naglašeno da donošenje predloženog Zakona predstavlja jednu od važnih karika u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer će se njegovom dosljednom primjenom onemogućiti potencijalne zloupotrebe u sprovođenju stečajnog postupka.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju. Osnovi cilj ovog propisa je prenošenje Direktive EU 2021/555 Evropskog parlamenta i vijeća o nadzoru nabavke i posjedovanja oružja, od 24. marta 2021. godine. Predlogom se, prije svega, uređuje razvrstavanje oružja u kategorije i propisuje da oružje i njegovi glavni djelovi moraju biti označeni jedinstvenom oznakom čime će se obezbijediti bolja kontrola vlasnika oružja, kao i praćenje oružja i municije.

U sklopu ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza Crne Gore, Vlada je utvrdila Predlog zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene. Donošenjem ovog propisa će se kreirati jedinstveni principi u izdavanju odobrenja za izvoz, tranzit, brokering i tehničku pomoć u vezi s robom dvostruke namjene, čime će se nacionalno zakonodavstvo većim dijelom usaglasiti sa međunarodnim propisima i standardima EU u ovoj oblasti. Novo zakonsko rješenje, pored usklađivanja sa propisima EU, podrazumijeva i harmonizaciju sa međunarodnim sporazumima iz oblasti izvozne kontrole, vezanim za oružje za masovno uništenje i projektile, za konvencionalnu vojnu opremu, kao i za robu dvostruke namjene koja se izvozi u zemlje pod embargom. Zahvaljujući pojednostavnjenju procedura kontrole izvoza, predlogom novog propisa doprinosi se smanjenju administrativnih opterećenja, čime se ostvaruju i ciljevi Vlade Crne Gore koji su usmjereni ka smanjenju biznis barijera, posebno u dijelu propisa kojim su definisani uslovi za vršenje nekomercijalnog izvoza, te u dijelu potpuno slobodnog režima prilikom uvoza robe dvostruke namjene.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u javnom sektoru. Predloženim propisom se odlaže primjena Zakona za 1. januar 2024. godine, kako bi se obezbijedilo adekvatno IT rješenje, koje će podržavati vođenje budžetskog računovodstva i finansijsko izvještavanje, u skladu sa obračunskim računovodstvenim principom. Istovremeno, stvaraju se uslovi za primjenu odredbi koje se odnose na obuku i sertifikovanje računovođa do 1. januara 2022. godine.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju protokola o izmjena i dopunama sporazuma o slobodnoj trgovini između EFTA Zemalja i Crne Gore, Izmjene sporazuma o poljoprivredi izmeđi Crne Gore i Švajcarske konfederacije, Izmjene sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Kraljevine Norveške i Izmjene sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Islanda. Usvajanjem Protokola i pratećih izmjena bilateralnih sporazuma o poljoprivredi osigurava se održavanje već uspostavljene zone kumulacije porijekla robe zasnovane na osnovu Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima porijekla (PEM Konvencija), ali sada, na tranzicionoj osnovi, koja će se primjenjivati paralelno sa pravilima porijekla iz važeće PEM konvencije, a sve do konačnog usvajanja revidirane Konvencije. U skladu sa pomenutim, novine se odnose samo na pravila porijekla, i u tom smislu pored aktuelnih pravila, postoji mogućnost i primjene tranzicionih pravila porijekla.

Usvojeni su Trideseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2021, kao i Petnaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2021. godine, koji će biti dostavljeni nadležnom odboru Skupštine Crne Gore na razmatranje.

Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje sredstava i pokretanje postupka nabavke medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Crne Gore. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz tekuće budžetske rezerve obezbijedi iznos od 1.200.000,00 eura za nabavku opreme (skenera Siemens CT16 i Angio sale), s tim da se plaćanja po ovoj nabavci planiraju u 2022. godini. Svrha nabavke ovih aparata je unapređenje pružanja usluga u oblasti interventne radiologije i povećanje broja pregleda koji se obave na njima, u cilju obezbjeđivanja kvalitetne i redovne zdravstvene zaštite za naše građane.

Pored ostalog, Vlada je donijela i Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu. Postupak izrade Kadrovskog plana za 2021. godinu, prvi put je sproveden kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju koja će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Plana i na ovaj način će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim postupcima zapošljavanja, realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini.

41. sjednica Vlade Crne Gore (30.09.2021.)

41. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Trideseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2021. Materijal Zaključci
2.Petnaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2021. Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u javnom sektoru Materijal Zaključci
7.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između EFTA zemalja i Crne Gore, Izmjene sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Švajcarske konfederacije, Izmjene sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Kraljevine Norveške i Izmjene sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Islanda Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o visini mjesečne naknade za rad šefu, zamjeniku šefa i članovima Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o visini mjesečne naknade za rad šefu, zamjeniku šefa i članovima Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta Materijal Zaključci
11.Predlog kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
12.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017–2021), za 2020. godinu Materijal Zaključci
13.Drugi periodični izvještaj o sprovođenju Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka Materijal Zaključci
14.Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2020. godinu Materijal Zaključci
15.Predlog za davanje saglasnosti za obezbjeđivanje sredstava i pokretanje postupka nabavke medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Materijal Zaključci
16.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja nijesu predviđena Djelimičnim kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
17.Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal Zaključci
18.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal Zaključci
19.Kadrovska pitanja Zaključci
19.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
19.2Predlog za imenovanje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
19.3Predlog za davanje saglasnosti za imenovanje direktorice Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
19.4Predlog za razrješenje predsjednice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenja Materijal
19.5Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za šume Materijal
19.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za šume Materijal
19.7Predlog za prestanak mandata direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Materijal
19.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Materijal
19.9Predlog za razrješenje jednog člana i imenovanje dva člana Savjeta za konkurentnost Materijal
19.10Predlog za razrješenje dva člana Savjeta za prava djeteta Materijal
19.11Predlog za postavljenje generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
19.12Predlog za razrješenje članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica Materijal
19.13Predlog za imenovanje članova Odbora direktora "Monteput" d.o.o. Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20.Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica” u Glavnom gradu Podgorica s Predlogom programa za održavanje javne rasprave (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3999/2, od 30. avgusta 2021. godine, sa sjednice od 26. avgusta 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6006 od 31. oktobra 2019. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XIV sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, 5. oktobar 2021. godine, Brisel (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministarka zdravlja spec. dr Jelena Borovinić - Bojović, Ministarstvu zdravlja Republike Turske u periodu od 4. do 8. oktobra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, u Studijskoj posjeti relevantnim institucijama u transportnom sektoru u sklopu projekta „Technical Assistance for Capacity Support to the Transport Sector and EU Acquis Alignment in Montenegro”, od 3. do 9. oktobra 2021. godine, u Kraljevini Španiji (Sevilja/Granada/Malaga) (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova i prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, na Varšavskom bezbjednosnom forumu, 5. i 6. oktobra 2021. godine, Varšava, Republika Poljska (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
28.Predlog izmjena Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Pitanja i predlozi
29.1Predlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja Materijal Zaključci
29.2Predlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
29.3Informacija o rezultatima pregovora sa "Bećović Menagment Group" DOO Ulcinj za zaključivanje Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji hotela "Mediteran" od 25. aprila 2005. godine između HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj Materijal Zaključci
29.4Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 04-5894/2 od 30. jula 2021. godine, sa sjednice od 30. jula 2021. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?