48. sjednica Vlade Crne Gore - 26.11.2021. godine

Objavljeno: 26.11.2021. 16:40 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 48. sjednici održanoj 26. novembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija. Kako je istaknuto u raspravi, normativno uređenje i unapređenje djelatnosti prevoza opasnih materija, kao dijela sistema bezbjednosti, predstavlja još jedan korak ka usaglašavanju sa politikom EU u ovoj oblasti, što je u interesu države, jer se na taj način pojačava odgovornost svih subjekata u prevozu opasnih materija i stvaraju pretpostavke za njihovim neposrednim angažovanjem u svim uslovima. Inoviranim odredbama uspostavljaju se standardi za sve subjekte koji se bave djelatnošću prevoza opasnih materija, što dovodi do podizanja stepena opšte bezbjednosti u Crnoj Gori. Zakon je, uz primjenu ustavnih principa o međunarodnim odnosima, usklađen i sa međunarodnim ugovorima iz ove oblasti što uključuje i novine koje su u međuvremenu predviđene u tim ugovorima i restruktuiranim tehničkim propisima i prilozima. Tako su stvorene neophodne pretpostavke kako za neposrednu primjenu međunarodnih ugovora, tako i za efektivnu primenu Zakona u cjelini.

Donijet je Ažurirani kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu. Nakon ažuriranja podataka, Kadrovskim planom je predviđeno ukupno 6713 sistematizovanih radnih mjesta. Ukupan broj zaposlenih je 4658, od čega na neodređeno vrijeme 4175, a na određeno 483 izvršilaca. U toku 2021. godine planirano je zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno vrijeme i 232 na određeno vrijeme. Takođe, planirano je zapošljavanje 36 pripravnika od čega 29 sa visokim obrazovanjem i 7 pripravnika sa srednjim obrazovanjem. U toku je postupak stavljanja na raspolaganje 8 službenika Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada, dok će 13 službenika ispuniti uslov za odlazak u penziju. Postupak izrade Kadrovskog plana za 2021. godinu, sproveden je kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, što će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Kadrovskog plana tako da će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim i realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračka poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 – Ribarstvo. Sastav radnih grupa je prilagođen kadrovskim promjenama koje su nastupile formiranjem nove Vlade, kao i okolnostima nastalim nakon prihvatanja Nove metodologije proširenja i potrebi da se u punom kapacitetu odgovori na preostale obaveze iz pregovaračkog procesa.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine. Zadaci Savjeta su, između ostalog, organizovanje i sinhronizacija aktivnosti nadležnih institucija u sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom reforme pravosuđa 2019-2022. godine i Akcionim planom, praćenje prioriteta, dinamike i rokova realizacije, ocjenjivanje postignutih rezultata u implementaciji Akcionog plana, kao i ocjenjivanje racionalizacije utroška budžetskih sredstava i sredstava iz drugih izvora opredijeljenih za realizaciju Akcionog plana.

Vlada je donijela Akcioni plan za 2021. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 – 2022. godine i usvojila Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana u 2020. godini.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“, opština Tivat. Analizom prostora obuhvaćenog Projektom, tokom izrade Nacrta, ocijenjeno je da je ovaj prostor najcjelishodnije sagledati u okviru Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Tivat, čija izrada će uslijediti u narednom periodu.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, Opština Tivat. Nakon analize primjedbi koje su date na nacrt DUP-a Lepetane konstatovano je da su ključna pitanja Plana rješavanje problema otpadnih voda, kao i da Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Tivat nije prihvatilo rješenje koje daje planski dokument, a koje je u skladu sa planom šire teritorijalne cjeline, i nije dalo uslove i smjernice koje bi omogućile završetak planskog dokumenta.

Donijet je Nacionalni program za olakšice u vazdušnom saobraćaju. Obaveza donošenja Nacionalnog programa na međunarodnom nivou je propisana Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, dok je u domaćem zakonodavnom okviru propisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Dosadašnja verzija Nacionalnog programa za olakšce sadržala je standarde i preporučenu praksu koji su zastarjeli ili su se u međuvremenu promijenili, a sama struktura Programa nije omogućavala adekvatnu implementaciju navedenih standarda, zbog nepostojanja jasnog definisanja obaveze svih nadležnih organa učesnika u procesu olakšica u vazdušnom saobraćaju. U diskusiji je naglašeno da je osnovni cilj donošenja Programa pojednostaviti procedure i dokumentaciju koji se odnose na kretanje vazduhoplova, posade, putnika, robe, tereta i pošte na način kako bi se ubrzale aerodromske procedure i u najvećoj mogućoj mjeri smanjio broj dokumenata koristeći informacionu tehnologiju, a istovremeno i postigla odgovarajuća usklađenost s međunarodnim i nacionalnim propisima.

Vlada je usvojila Informaciju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajneU Informaciji se preporučuje Vladi da razmotri mogućnosti za dodatno unapređenje odredbi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odredbi Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne, sa ciljem preciziranja ograničenja koja se odnose na poslovne, poreske i carinske tajne, kao i intelektualnu svojinu, koja mogu značajno otežati rad istraživačkih novinara i nevladinih organizacija i učešće javnosti u borbi protiv korupcije. Prihvatajući preporuku Savjeta, Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, da u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, sprovede dodatne konsultacije sa predstavnicima NVO sektora i drugim zainteresovanim stranama, u cilju unapređenja odredbi navedenih predloga zakona.

Usvojena je Informacija o Dopuni 1 Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2019. godinu, s Predlogom dopune 1 Sporazuma. Cilj ovog programa je pružanje podrške Crnoj Gori u suočavanju sa posljedicama epidemije kroz budžetsku podršku namijenjenu najranjivijim društvenim i ekonomskim subjektima, kao i horizontalna podrška kroz Instrument za evropsku integraciju. Vlada je prihvatila Dopunu kojom je, usljed objektivnih okolnosti i potrebe da se što adekvatnije odgovori izazovima izazvanim širnjem virusa COVID-19, Program modifikovan u cilju izmjene načina upravljanja dijelom sredstava u okviru akcije Instrument za evropsku integraciju, odnosno promjenom sa direktnog upravljanja (dodjele grantova) na korišćenje sredstava za ugovor o uslugama i ugovore sa međunarodnim organizacijama. Takođe, izmjene Sporazuma uključuju i korekcije u formulaciji ciljeva i rezultata akcije, kako bi se omogućilo da se intervencije u oblasti zdravstva i tokom vanrednih situacija finansiraju u okviru Instrumenta za evropske integracije, te kako bi se jasno prikazao iznos sufinansiranja obezbijeđen od strane međunarodnih organizacija.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Kreativna Evropa (2021-2027) i prihvatila tekst Sporazuma. Kreativna Evropa je najznačajniji evropski fond za ostvarivanje finansijske podrške u kulturi i unapređivanje saradnje između kulturnih institucija i organizacija širom Evrope, pa samim tim i prilika da crnogorske ustanove kulture, nacionalne i lokalne, nevladine i druge organizacije kulture ostvare finansijsku podršku Evropske unije za realizaciju međunarodnih projekata kulturne saradnje. Cilj programa Kreativna Evropa je pružanje direktne finansijske podrške institucijama i organizacijama koje se bave kulturnom, kreativnom i audivizuelnom djelatnošću u vidu bespovratnih grantova koji funkcionišu po principu sufinansiranja. Crna Gora je učestvovala u prethodnoj finansijskoj perspektivi programa, čime je postala punopravna članica najznačajnijeg fonda EU za podršku projektima iz oblasti kulture.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Unije „Horizont Evropa” - Okvirni program za istraživanje i inovacije i prihvaćen tekst Sporazuma. U pitanju je do sada najambiciozniji okvirni program za istraživanje i inovacije u Evropi i najveći transnacionalni program takve vrste u svijetu sa budžetom od 95,5 milijardi eura. Učešće u programu „Horizont Evropa” je glavni element poglavlja 25 - Nauka i istraživanje. Sporazumom se preciziraju uslovi učešća u programu, čime će Crna Gora dobiti status zemlje pridružene programu (Associated country). Institucijama iz Crne Gore se omogućava apliciranje za dobijanje sredstava za istraživačke i inovacione projekte, povezivanje istraživačkih timova iz više zemalja, povećanje mobilnosti istraživača, podsticanje naučne saradnje istraživača iz istih ili srodnih oblasti istraživanja, kao i privrednih subjekata iz EU i svijeta. Istraživačima iz Crne Gore biće omogućen rad u istraživačkim centrima i institutima u EU, korišćenje savremenih laboratorija i tehnologija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke istraživačke projekte, kao i usavršavanje doktoranada angažovanih na projektima.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, SZ „Solidarno“. Tim povodom, Vlada je odobrila preusmjeravanje 250.000,00 eura iz Tekuće rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, za potrebe realizacije Sporazuma.

Usvojena je Informacija o primjeni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i stvaranju uslova za korišćenje Registra kućnih brojeva, ulica i trgova – Adresnog registra. Na osnovu prikupljenih podataka od jedinica lokalne samouprave, u Informaciji je konstatovano da su sve jedinice lokalne samouprave ispunile obavezu da donesu odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Od ukupno 25 jedinica lokalne samouprave, njih 10 realizovalo je sve zakonske obaveze koje se odnose na određivanje brojeva za označavanje stambenih i poslovnih zgrada i postavljanja tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, dok je kod 15 jedinica lokalne samouprave status realizacije ovih obaveza djelimičan.

S tim u vezi, preporučeno je Prijestonici Cetinje i opštinama Budva, Kotor, Nikšić, Petnjica, Berane, Bar, Kolašin, Tivat, Plav, Gusinje, Andrijevica, Ulcinj, Tuzi i Žabljak da u najkraćem roku, a najkasnije do kraja 2021. godine, završe preostale obaveze i o tome povratno informišu Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ministarstvo je zaduženo da, ukoliko jedinice lokalne samouprave ne ispoštuju preporučene rokove, pokrene prekršajni postupak protiv odgovornih lica.

Vlada je usvojila Informaciju o organizaciji završnih događaja predsjedavanja Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom (CEI) - Samita predsjednika vlada i Komiteta nacionalnih koordinatora. U okviru dvogodišnjeg predsjedavanja Inicijativom, Crna Gora će biti domaćin završnih događaja: Samita predsjednika vlada država članica CEI i sastanka Komiteta nacionalnih koordinatora CEI. Domaćin Samita je predsjednik Vlade Crne Gore, a diskusija će biti posvećena održivom razvoju regiona i evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Istaknuto je da će Samit, koji će okupiti šefove delegacija 17 zemalja CEI i specijalne goste predsjedavanja (visoke zvaničnike iz Evropske komisije, Regionalne kancelarije SZO za Evropu i Evropske banke za obnovu i razvoj) biti prilika za potvrđivanje značajne uloge regionalnih organizacija i koordinisanog multilateralnog djelovanja za obezbjeđivanje socio-ekonomskog oporavka regiona.

Takođe, na marginama Samita, u organizaciji crnogorskog predsjedavanja i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), biće održan i sastanak zemalja Zapadnog Balkana koje su članice CEI. Na sastanku se očekuje usvajanje Mape puta za zdravlje i blagostanje na Zapadnom Balkanu 2021 - 2025.

Vlada je razmotrila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Marko Milačić. S tim u vezi, Vlada je zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u kome su razlozi za izmjenu Krivičnog zakonika, radi bolje zaštite novinara i drugih službenih lica, ocijenjeni opravdanim, imajući u vidu visoko mjesto koje na skali vrijednosti zauzimaju sloboda medija i sloboda izražavanja u svakom demokratskom društvu.

48. sjednica Vlade Crne Gore (26.11.2021.)

48. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
2.Predlog ažuriranog Kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019–2022. godine Materijal Zaključci
7.Predlog akcionog plana za 2021. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022. godine sa izvještajem o sprovođenju Akcionog plana u 2020. godini Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“, opština Tivat Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, opština Tivat Materijal Zaključci
10.Predlog nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju Materijal Zaključci
11.Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne Materijal Zaključci
12.Informacija o Dopuni 1 Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2019. godinu s Predlogom dopune 1 Sporazuma Materijal Zaključci
13.Informacija o potrebi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Kreativna Evropa (2021–2027) s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
14.Informacija o zaključivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu Unije „Horizont Evropa“ – Okvirni program za istraživanje i inovacije s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
15.Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, Stambene zadruge „Solidarno“ Materijal Zaključci
16.Informacija o primjeni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i stvaranju uslova za korišćenje Registra kućnih brojeva, ulica i trgova – adresnog registra, za period maj – novembar 2021. godine Materijal Zaključci
17.Informacija o organizaciji završnih događaja predsjedavanja Crne Gore Centralno - evropskom inicijativom (CEI) - Samita predsjednika vlada i Komiteta nacionalnih koordinatora Materijal Zaključci
18.Informacija o preusmjeravanju sredstava sa drugih potrošačkih jedinica na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova za troškove službenika upućenih na rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
19.Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori u 2020. godini Materijal Zaključci
20.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (predlagač poslanik Marko Milačić) Materijal Zaključci
21.Kadrovska pitanja Zaključci
21.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
21.2Predlog za postavljenje počasnog konzula Crne Gore u Plovdivu, Republika Bugarska Materijal
21.3Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD Materijal
21.4Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.5Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
21.6Predlog za imenovanje Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
21.7Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 3. vanrednoj Skupštini akcionara "Sveti Stefan Hoteli" AD Materijal
21.8Predlog rješenja o ispravci greške u Rješenju Vlade Crne Gore o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za inovacije Crne Gore “ Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22.Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Plovdivu – Republika Bugarska Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o zatvaranju Ambasade Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o objavljivanju Odluke Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini br. 1/2021 usvojena 21. juna 2021. godine o izmjenama i dopunama Aneksa 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), uspostavljajući Protokol o definiciji pojma "proizvodi sa porijeklom" i metodama administrativne saradnje iz člana 14 st. 1 i 3, i ukidanju i zamjeni Odluke br. 3/2013 i Odluke 3/2015 Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma Materijal Zaključci
25.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova, Evropske unije i saradnje Kraljevine Španije u oblasti diplomatske obuke s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
26.Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2021. godine Materijal Zaključci
27.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na 28. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Štokholm, 2. i 3. decembar 2021. godine Materijal Zaključci
28.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na VI Regionalnom forumu Unije za Mediteran, Barselona, 29. novembar 2021. godine Materijal Zaključci
29.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Riga, Letonija, od 30. novembra do 1. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
30.Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova i koordinatora Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Sergeja Sekulovića i delegacije na forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropska unija – Zapadni Balkan koji će biti održan u Sloveniji, od 1. do 3. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
31.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem i ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem, na 19. sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice, 30. novembra 2021. godine, Beograd, Republika Srbija Materijal Zaključci
32.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratka Mitrovića Rumuniji, od 7. do 9. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
33.Predlog platforme za učešće dr Marka Begovića, v.d. direktora Uprave za sport i mlade, na ceremoniji dodjele BeActive Awards 2021. (28-30. novembra 2021. godine) u Briselu Materijal Zaključci
34.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
35.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara Materijal Zaključci
36.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava javnih radova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
37.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
38.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021–2023. godine i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje i Radne grupe za praćenje implementacije Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. godine Materijal Zaključci
39.Predlog odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje opštinskih puteva Opštine Kolašin Materijal Zaključci
40.Pitanja i predlozi
40.1Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 608, KO Bandići, Opština Danilovgrad Materijal Zaključci
40.2Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?