Izmjena Javnog oglasa za dodjelu ugovora o koncesiji ležišta “Žoljevica”, Andrijevica

Objavljeno: 16.06.2022. 11:18 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Izmjena Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica

Ministarstvo kapitalnih investicija je, u skladu sa članom 22 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore”, br. 8/09 i 73/19), u dnevnom listu ‘’Dan’’ od 16.06.2022. godine, objavilo Izmjenu Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica, br.04-304/22-4103/5 od 8.06.2022.

1. U skladu sa uslovima Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, Opština Andrijevica, br.04-304/22-4103/5 od 8.06.2022. (u daljem tekstu: Javni oglas), objavljenom u dnevnom listu ‘’Dan’’ od 10.06.2022. godine, Ministarstvo kapitalnih investicija obavještava zainteresovana lica o izmjeni Javnog oglasa:

Tačka 8. Rok za podnošenje ponuda, povlačenje ponuda i javno otvaranje, stavovi 1 i 4 mijenjaju se i glase:

“ Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ponude moraju pristići u arhivu Nadležnog organa najkasnije do 26. jula 2022. godine do 10:00 časova, što je krajnji rok za podnošenje ponude (u daljem tekstu: Krajnji rok).”

“Prispjele ponude se otvaraju 26. jula 2022. godine u 11:00 časova u Konferencijskoj sali Nadležnog organa, Rimski trg broj 46, Podgorica.”

2. Ostali elementi Javnog oglasa ostaju nepromijenjeni.

Sve informacije o podnošenju ponuda mogu se pronaći u dijelu tenderske dokumentacije: Prilog 5- Uputstvo za podnošenje ponuda.

Kompletnu dokumentaciju, u skladu sa izvršenom izmjenom javnog oglasa, možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Ležište Žoljevica - Andrijevica
Ležište Žoljevica - Andrijevica
Izmjena Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.06.2022. 11:08
Preuzmi zip 8 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?