Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA ZA 2022.

Objavljeno: 11.11.2022. 13:48 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini ("Službeni list CG", br. 12/22 i 24/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja rješenjem broj: 01-128/22-3168/16 od 09.11.2022. godine, objavljuje

JAVNI KONKURS"Podrška porodicama u krizi"za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima za 2022. godinu

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023. godine, u oblasti društvena briga o djeci i mladima.

Strateški cilj čijem će ostvarenju doprinijeti projekti nevladinih organizacija u 2022. godini je razvoj usluga namjenjenih porodicama i djeci u riziku, odnosno izgradnja resursa koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca, posebno ona mlađa od 3 godine, odrastala u prirodnoj sredini, u svojoj porodici.

Specifični ciljevi projekta su da se:

 • Prevenira i spriječi izmještanje djeteta iz svoje prirodne porodice i unaprijedi funkcionisanje biološke porodice;
 • Pomogne u procesu reintegracije djeteta u svoju porodicu, djeteta koje je bilo privremeno smješteno u instituciju, hraniteljstvo ili kod srodnika;
 • Pravovremeno reaguje na rizične situacije u porodici u smislu prevencije nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja;
 • Pomogne sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici, koja će biti u najboljem interesu djeteta.

Crnoj Gori nedostaju ili su u fazi razvoja i implementiranja u sistem socijalne zaštite usluge namjenjene prevenciji nasilja i zanemarivanja djece kroz podršku porodici i kroz jačanje kapaciteta porodice da brine o djeci. U situacijama kada postoji rizik od zanemarivanja ili zlostavljanja i nasilja nad djecom ili u slučajevima kada porodica usled niskih roditeljskih kapaciteta ne može na adekvatan način da odgovari na potrebe djece i pruži im optimalnu brigu, najčešći odgovor sistema socijalne zaštite je bio izmještanje djece iz bioloških porodica.

Kako je poslednjih godina učinjen napredak na planu deinstitucionalizacije potrebno je nastaviti sa razvojem usluga u socijalnoj zastiti koje će biti usmjerene na prevenciju izmještanja djece iz svojih bioloških porodica, upravo kroz podršku porodicama i ulaganjima u jačanje roditeljskih kompetencija.

 Konkurs ima tri prioriteta:

Prioritet I: 

Pružanje usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga djeci i mladima od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

Posebni ciljevi Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine su usmjereni na unapređenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života, razvoj usluga za podršku djeci i porodici i unapređenje sistema kvaliteta usluga za djecu i mlade.

Prioritet II: 

Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga djeci i mladima u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl.).

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju strateških i operativnih ciljeva predviđenih Strategijom za ostavarivanje prava djeteta 2019-2023. godine, konkretno: strateškog cilja 2: "Poboljšati dostupnost i kvalitet socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja za svu djecu".

Podržaće se projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite, podrška za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih (savjetovanje, terapija i SOS telefon) i razvoj kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice i promociji partnerstva unutar zajednica.

Prioritet III: 

Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece i mladih i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama.

Ovaj prioritet doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023. godine, kroz ostvarivanje operativnih ciljeva: cilj 3: "Obezbjeđenje efektivnog sistema alternativne brige za djecu bez roditeljskog staranja" i cilj 4: "Unapređenje podrške djeci sa smetnjama u razvoju i drugoj djeci iz osjetljivih grupa i adolescentima u ostvarivanju besplatne i blagovremene zdravstvene i adekvatne socijalne zaštite".

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge, odnosno mjere i aktivnosti koje nisu definisane Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom. Ove usluge mogu dopunjavati usluge socijalne zaštite za koje su propisani normativi i minimalni standardi na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njihovog života.

CILJNE GRUPE SU: 

Direktne: 

 • Porodice djece od 0 do 3 godine prioritetno i djece preko 3 godine kod kojih postoji rizik od odvajanja djece iz porodice;
 • Porodice djece koje ispoljavaju probleme u ponašanju, kao i porodice u kojima je bilo prisutno nasilje ili zanemarivanje djece, porodice u kojima su roditelji uživaoci PAS, hronično oboljeli, te stoga nefunkcionalni u roditeljskoj ulozi i slično;
 • Porodice djece koja su smještena u instituciju, hraniteljsku porodicu, koje pokazuju minimum kapaciteta za stvaranje uslova za povratak djeteta.
 • Porodicama sa ovim tipom problema u funkcionisanju, porebna je intenzivna stručna pomoć i podrška –savjetodavni rad na jačanju rodetljskih kompetencija, zastupanje, učenje životnih vještina potrebnih za adekvatnu brigu o djeci, stvaranje mreže podrške za porodicu na lokalnom nivou ostvarivanjem kontakata i saradnje sa zdravstvenim, obrazovnim, sportskim organizacijama, NVO sektorom i slično.

 Indirektne: 

 • Centri za socijalni rad;
 • Šire porodice korisnika;
 • Lokalne zajednice u kojima korisnici žive.

Indirektna ciljna grupa su centri za socijalni rad, odnosno usluga je koncipirana kao podrška sistemu socijalne i dječje zaštite u pružanju pordške porodicama u krizi. Indirektne benefite od projekta imaju šire porodice korisnika usluga, odnosno lokalne zajednice u kojima porodice žive. Naime osnaživanjem porodica i smanjenjem rizika za izmještanje djece, odnosno rizika od zanemarivanja i zlostavljanja, prevenira se socijalna patologija i čuvaju resursi zajednice.

Nevladine organizacije kroz pružanje usluga za koje centri za socijalni rad nemaju dovoljno kapaciteta mogu prevenirati izmještanja djece iz bioloških porodica kao i doprinijeti prevenciji nasilja i zanemarivanja djece. NVO mogu, takođe, pružiti podršku u edukaciji kadra za rad na pružanju određenih usluga, ostvarivati kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, centrima za socijalni rad i vršiti kontinuiranu koordinaciju aktivnosti.

Kroz konkurse se doprinosi razvoju ovih usluga kao efikasnog vida podrške porodicama u riziku, a u cilju prevencije zanemarivanja i nasilja nad djecom.

Razvojem usluga namijenjenh porodicama jačaju se roditeljski kapaciteti i kompetencije, te se time efikasno prevenira nasilje i zanemarivanje djece i utiče na stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj djece.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 150.000 eura. 

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 10.000 eura.

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 30.000 eura.

 Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu ovog konkursa.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

 • upisana u Registar nevladinih organizacija; 
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja; 
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 
 • za prijave projekta u sklopu Prioriteta I nevladina organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon). 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 

 • doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

 Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12.12.2022. godine. 

 Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18)Prijavu za projekat možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti: 

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (sa fotokopijom bilans stanja i bilans uspjeha);
 • ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (PDF formatu). 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD trebaposlati isključivo poštom na sljedeću adresu:Ministarstvo rada i socijalnog staranjaRimski trg, br.46Podgoricasa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-128/22-4556/1 pod nazivom "Podrška porodicama u krizi"U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sapotrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno predajom na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, radnim danima, n/r Biljani Vučetić, najkasnije do 05.12.2022. godine do 13:00h.Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?