Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti POMOĆ STARIJIM LICIMA ZA 2022.

Objavljeno: 11.11.2022. 09:10 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini ("Službeni list CG", broj 12/22 i 24/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ('Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17,59/21 i 145/21), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata /programa nevladinih organizacija u 2022. godini, u oblasti pomoć starijim licima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, rješenjem broj: 01-128/22-3170/4 od 08.11.2022. godine, objavljuje

JAVNI KONKURS

"Podrška starijim licima za život u zajednici"za finansiranje projekata nevladinih organizacijau oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini.

 Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom razvoia sistema socijalne zaštite ștariiih lica za period od 2018. do 2022. godine.

Strateški cilj čijem će ostvarenju doprinijeti projekti nevladinih organizacija u 2022. godini je unapređenje socijalne zaštite starijih lica i poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Posebni cilj 1: Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život.

Posebni cilj 2: Unaprijediti usluge socijalne zaštite starijih lica.

Nevladine organizacije kroz pružanje usluga podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga starijim licima mogu doprinijeti unapređenju sistema kvaliteta usluga što će za rezultat imati da starija lica ostaju u svojim domaćinstvima, i svom okruženju uz nečiju podršku III pomoć, a život će lm na taj način postati kvalititatlvno funkcionalniji. Na ovaj način se podržavaju potencijali starijih lica da vode kvalitetan život i doprinose društvu u mjeri svojih mogućnosti i potreba. Usluge socijalne zaštite starijim licima pružaju se tako da su u najvećem stepenu usaglašene sa potrebama korisnika/ca, uz puno poštovanje njihovih prava. Usluge bi se razvijale na takav način da korisnici/e svoje potrebe prioritetno zadovoljavaju u sredini u kojoj žive.

 Konkurs ima tri prioriteta.

Prioritet I :

 • Pružanje usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga starijim licima od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

Posebni ciljevi Strategije su usmjereni na unapređenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta searijih lica za samostalan život, unapređenje usluga socijalne zaštite starijih i unapređenje sistema kvaliteta usluga za starija lica. Poseban prioritet su usluge: Dnevni boravak za starija lica i Pomoć u kući za starija lica.

Prioritet Il:

 • Podrška izgradnji i unapredenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga starijim licima u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl).

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, konkretno: posebnog cilja 2: "Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti".

Podržaće se projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite podrška za Život u zajednici (dnevni boravak za starija lica, pomoć u kući za starija lica i stanovanje uz podršku za starija lica) i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih (savjetovanje, terapija i SOS telefon) i razvoj kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, reintegraciji korisnika/ca u društvo, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice i promociji partnerstva unutar zajednica.

Prioritet III:

 • Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života starijih lica i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama.

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, kroz mjeru 3.4: "Uspostavljanje inovativnih usluga" i u okviru nje predviđenog zadatka: 3.4.1. "Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora."

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge, odnosno mjere i aktivnosti koji nisu definisani Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom.

Ove usluge mogu dopunjavati usluge socijalne zaštite za koje su propisani normativi i minimalni standardi na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njihovog života.

 CILJNE GRUPE SU:

Direktne:

 • lica starija od 67 godina kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Indirektne:

 • šire porodice korisnika/ca;
 • lokane zajednice u kojima korisnici žive;
 • centri za socijalni rad.

Prepoznate potrebe korisnika/ca su: intezivna stručna pomoć, podrška, savjetodavni rad, ishrana i dostupnost zdravstvenih usluga, održavanje lične higijene i higijene prostora, sigurno okruženje, razvoj potencijala i osnaživanje korisnika.

Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite starijih i njihovom osnaživanju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive. Naime, osnaživanjem korisnika/ca za samostalan život uspostavljaju se sljedeće vrijednosti: starenje se sagledava kao aktivno, produktivno, zdravo i pozitivno, pristupima starenju i starosti promovišu se očuvanje i podržavaju potencijali starijih lica da vode kvalitetan život i doprinose društvu u mjeri svojih mogućnosti i potreba, starija lica se percipiraju i kao resurs za društveni i ekonpmski razvoj.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja i zadovoljenju potreba ciljnih grupa su nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore koje se bave potrebama i probletnima starijih lica i koje bi doprinijele uvođenju kvalitetnih usluga socijalne zaštite i razvoju mreže usluga u zajednici koje podržavaju kvalitetan životih starijih lica u njihovom prirodnom okruženju i smanjuju rizik od smještaja starijih lica u ustanove.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 200.000,00 eura.

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 10.000,00 eura.

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 40.000,00 eura.

Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finasiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu ovog konkursa.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • za prijave projekta u sklopu Prioriteta I nevladina organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak za starija lica, pomoć u kući za starija lice stanovanje uz podršku za starija lica) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12.12.2022. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("SIužbeni list CG", br. 14/18). Prijavu za projekat možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 •  fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; o fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (sa fotokopijom bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak za starija lica, pomoć u kući za starija lica i stanovanje uz podršku za starija lica) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta l.

 Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (PDF formatu).

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:Ministarstvo rada i socijalnog staranjaRimski trg, br.46Podgoricasa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-128/22-4547 pod nazivom "Podrška starijim licima za život u zajednici"U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno predajom na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, radnim danima, n/r Jasminu Lukačeviću, najkasnije do 05.12.2022. godine do 13:00h.Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini u oblasti pomoć starijim licima će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?