Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji- lokalitet “Piševska rijeka 1”, Opština Andrijevica

Objavljeno: 30.12.2022. 08:41 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija je, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (“Sl. List CG”, br. 08/09 i 73/19), u dnevnom listu ‘’Dan’’, dana 29.12.2022. godine, objavilo Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta “Piševska rijeka 1”, Andrijevica.

Ministarstvo kapitalnih investicija poziva zainteresovana lica da se prijave na objavljeni Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta “Piševska rijeka 1”, Andrijevica.

Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, broj 8/09 i 73/19) i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list Crne Gore“, broj 67/09).

Predmet koncesije su detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta “Piševska rijeka 1”, Andrijevica.

Sve informacije o podnošenju ponuda mogu se pronaći u dijelu tenderske dokumentacije: Prilog 5- Uputstvo za podnošenje ponuda.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?