Javni poziv

Objavljeno: 01.07.2022. 08:16 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja
Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu
 
NACRT STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI 2022-2027 SA AKCIONIM PLANOM IMPLEMENTACIJE 2022-2023

 i upućuje

JAVNI POZIV

stručnoj javnosti, građanima i svim drugim zainteresovanim licima da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju primjedbe, predloge i sugustije na Nacrt startegije.
Javna rasprava će trajati od dana objavljivanja javnog poziva do 26.07.2022. godine.
 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, shodno Programu rada Vlade Crne Gore za 2022. godinu i Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021-2023, uz stručnu podršku zainteresovanih strana, radilo je na pripremi Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023 godine. Strategijom se utvrđuje strateški cilj, operativni ciljevi, aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi za realizaciju aktivnosti u ovim oblastima, koncipirani sa ciljem unapređenja politke u ovoj oblasti.
 
Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023 godine, će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja https://www.gov.me/cyr/mrs  i portalu e-uprave.
Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja – Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu u pisanoj formi na adresu:
Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: jovana.boskovic@mrs.gov.me tokom perioda trajanja javne rasprave.
 
U slučaju potrebe za dodatnim konsultacijama kontakt osoba u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu je Jovana Bošković, samostalna savjetnica I (tel: 020 482 323).
 
Istovremeno, Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Direkcija za poslove zaštite i zdravlja na radu ovim putem zahvaljuje zainteresovanim stranama koje su doprinijele izradi Strategije dostavljanjem predloga i sugestija po osnovu poziva za javne konsultacije, koji je objavljen u novembru 2021. godine.
 
Okrugli sto u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja na kojem će se razmatrati  Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023 godine, održaće se 25.07.2022. godine u staroj zgradi Vlade Crne Gore, sa početkom u 10 časova.

 

U nastavki se nalazi Nacrt Strategije, Nacrt Akcionog plana, Program javne rasprave i Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 01.07.2022.
Rok za prijavu: 26.07.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?