Javni poziv NVO - rodna ravnopravnost

Objavljeno: 20.07.2021. 15:42

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021.  godini i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18),  Ministarstvo pravde, ljudskih  i manjinskih  prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – rodna ravnopravnost 


Ministarstvo pravde,  ljudskih  i manjinskih  prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti rodne ravnopravnosti da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje programa/projekata nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.

Komisiju čine predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ica i jedan član/ica državni službenici/e Ministarstva pravde,  ljudskih  i manjinskih prava, a drugi/a član/ica predstavnik/ica nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti rodne ravnopravnosti.

Za predstavnika/cu komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/icu.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog/ju predstavnika/icu za člana/icu komisije ili izabrani/a predstavnik/ca nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog/u člana/cu komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika/cu nevladinih organizacija u Komisiji.

Nadležnosti i zadaci Komisije: 

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/teljki;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na rodnu ravnopravnost;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  koji se odnosi na rodnu ravnopravnost;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

Predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu Komisije  može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti rodne ravnopravnosti;
 • nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija koja ispunjava  tražene uslove dostavlja Ministarstvu pravde,  ljudskih  i manjinskih  prava predlog predstavnika/ce  za člana/icu Komisije, potpisan  od strane lica ovlašćenog za zastupanje  i potvrđen pečatom nevladine  organizacije.

Uz predlog predstavnika/ce, nevladina organizacija dostavlja Ministarstvu pravde,  ljudskih  i manjinskih  prava:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija;
 • fotokopiju statuta nevladine organizacje;
 • dokaz da je u prethodne tri godine u oblasti rodne ravnopravnosti sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblast, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina oganizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije  za člana/cu Komisije;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije ;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti;
 • izjavu predstavnika/ce da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije  da prihvata  da ga ta  nevladina organizacija  predloži  kao svog predstavnika/cu  Komisije.

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul 2021. godine.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

ul. Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
sa napomenom:

„Predlaganje predstavnika/ce  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija  u 2021. godini u oblasti – rodna ravnopravnost – sa naznakom NE OTVARATI.

Predlog predstavnika/ce za člana/ice Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 7 (sedam)  dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa i portalu e_uprave objaviti listu predstavnika/ca koji/e su predloženi/e, sa nazivima nevladinih organizacija  koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove shodno navedenim kriterijumima.

Uz listu iz predhodnog stava Ministarstvo  pravde, ljudskih i manjinskih prava će objaviti spisak nevladinih organizacija  koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koji ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnika/cu  koji/a  takođe ne ispunjavaju uslove.

Po isteku zakonom utvrđenog roka, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će izabrati predstavnika/cu nevladine organizacije koji je ispunio/la sve uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koji su  ispunile sve uslove.

Link za eParticipacije

Broj: 01-056/21-6247-1

Podgorica,  20. jul 2021. godine

Dokumenta

Javni poziv NVO – rodna ravnopravnost
Javni poziv NVO – rodna ravnopravnost
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021.godini u oblasti – rodna ravnopravnost
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.07.2021. 20:43
Preuzmi pdf 409 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?