Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV-predlaganje tri predstavnika/predstavnica NVO za člana Komisije

Objavljeno: 09.09.2021. 12:10

Na osnovu člana 3 Uredbe o  izboru  predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list RCG" br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje tri (3) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da učestvuju u procesu izbora tri (3) kandidata/kandidatkinje NVO za člana/članicu Komisije  za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025.

Zadatak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025 je utvrđivanje akcionih planova za sprovođenje Strategije, nadziranje njihovog ostvarivanja, ocjena postignutih rezultata na osnovu praćenja utvrđenih indikatora učinka, predlaganje promjena i dopuna Strategije na godišnjem nivou i dostavljanje informacija u cilju sačinjavanja godišnjih izvještaja o sprovođenju Strategije.

Za člana/članicu radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/predstavnicu u radnom tijelu:

 

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/predstavnica nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

Rok za dostavljanje predloga:  Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno do i sa 20. septembrom 2021. godine.

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu koji možete preuzeti u prilogu.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kandidatkinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 09 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana

Vuka Karadžića br. 3

81 000, Podgoricasa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025“.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji/koje su predloženi/predložene za člana/članicu Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu komisije biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Komisije, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: tatjana.filipovic@mpa.gov.me .

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direkcija za inkluziju Roma i Egipćana.

Broj: 01-078/21-9231/2

Podgorica, 08. septembar 2021.

            DRŽAVNI SEKRETAR

Mr Bojan BožovićDokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?