Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 10 godina zemljišta u državnoj svojini, u opštini Budva, radi izgradnje - postavljanja Zip Line-a, u skladu sa planom

Objavljeno: 21.10.2023. 08:00 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu čl. 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), čl. 5 i 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-430/23-4696/2 od 19. oktobra 2023. godine, Ministarstvo finansija - Komisija za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti u državnoj svojini, na period od 10 godina, u Opštini Budva, radi izgradnje - postavljanja zip line-a objavljuje:

 

 JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U DUGOROČNI ZAKUP NA PERIOD OD 10 GODINA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, U OPŠTINI BUDVA, RADI IZGRADNJE - POSTAVLJANJA ZIP LINE-A, U SKLADU SA PLANOM PRIVREMENIH OBJEKATA ZA TERITORIJU OPŠTINE BUDVA

Ministarstvo finansija Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovane investitore da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje u u dugoročni zakup nepokretnosti u državnoj svojini, na period od 10 godina, u Opštini Budva, radi izgradnje zip line-a. Davanje zemljišta u zakup radi izgradnje zip line-a sprovodi se postupkom javnog nadmetanja.

1.Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup na period od 10 godina zemljišta u vlasništvu Države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Zemljište) u Opštini Budva (KO Brajići), na kojem je predviđena lokacija - zip line.

Zemljište se daje u zakup radi izgradnje zip line-a, u skladu sa Planom privremenih objekata.

Predmet izdavanja u zakup su sljedeće katastarske parcele u KO Brajići, Opština Budva:

- katastarska parcela broj 2392/2, površine 123 m2, upisana u list nepokrentosti broj 372,

- katastarska parcela broj 2392/3, površine 272 m2, upisana u list nepokrentosti broj 372,

- katastarska parcela broj 2392/4, površine 19 m2, upisana u list nepokrentosti broj 372,

- katastarska parcela broj 212/2, površine 128 m2, upisana u list nepokrentosti broj 405,

- katastarska parcela broj 2056/2, površine 40 m2, upisana u list nepokrentosti broj 403 i

- katastarska parcela broj 2056/3, površine 89 m2, upisana u list nepokrentosti broj 403.

2.Početna cijena nepokretnosti koje su predmet javnog nadmetanja i rok na koje se daju u zakup

 

Početna cijena zakupa nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva na godišnjem nivou iznosi  3.900,00 €. Cijena zakupa na godišnjem nivou koriguje se za iznos odgovarajuće godišnje stope inflacije.

Na zemljištu koje se daje u zakup, Učesnik na aukciji (u daljem tekstu: Učesnik) je u obavezi da izgradi - postavi zip line u skaldu sa Planom privremenih objekata.

ZIP LINE je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj „razdvojenih strana“ - najčešće prostora između dva brda, dvije planine ili dvije strane kanjona.

Zemljište koje je predmet Javnog poziva daje se u zakup na period od 10 godina.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti javnim, usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114, dana 3. novembra  2023. godine, sa početkom u 10,00 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička domaća i strana lica, kao i konzorcijumi, ako su:

1) kupili aukcijsku dokumentaciju;

2) uplatili depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene ukupne zakupnine, u iznosu od 1.945,90 €;

3) potpisali nacrt ugovora;

4) registrovani kao učesnici na aukciji.

Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

Pored navedenih uslova, Učesnik mora da ispunjava sljedeće Kvalifikacione uslove:

a) da ima iskustvo u oblasti upravljanja zip line-om najmanje 5 godina;

b) dokaže da je u posljednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Kvalifikacioni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. Ispunjenost uslova ocjenjivaće se prilikom podnošenja prijava Učesnika.

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114 u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 30. oktobra 2023. godine, u periodu od 10-13 časova.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 31. oktobar 2023. godine do 13 časova.

Učesnik može biti i Konzorcijum, pod uslovom da bar jedan član Konzorcijuma ili svi članovi Konzorcijuma zajedno ispunjavaju Kvalifikacione uslove, kao i da članovi Konzorcijuma odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih.

Pored ostalih pravila, za učešće Konzorcijuma na Javnom pozivu primjenjuju se i sljedeća pravila:

Da Konzorcijum kao cjelina ispunjava uslove Javnog poziva;

Da su svi članovi Konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu;

U ugovoru o Konzorcijumu mora se predvidjeti kolektivna i pojedinačna odgovornost svih članova Konzorcijuma za obaveze iz Ugovora ili u vezi sa Ugovorom. Članovi Konzorcijuma moraju ovlastiti jedno lice koje će zastupati Konzorcijum u ovom postupku, u skladu sa ovjerenim punomoćjem (Punomoćje mora sadržati izričito ovlašćenje za zastupnika Konzorcijuma da može u ime i za račun Konzorcijuma i svih njegovih članova pojedinačno: (i) potpisati Ugovor o dugoročnom zakupu; (ii) potpisati druge akte u vezi sa ovim Javnim pozivom; (iii) preduzimati sve radnje u vezi sa ovim Javnim pozivom);

Svaki član Konzorcijuma je obavezan da potpiše Izjavu o čuvanju povjerljivih podataka.

5. Otkup aukcijske dokumentacije

Učesnici koji žele učestvovati na Aukciji moraju prethodno otkupiti Aukcijsku dokumentaciju od Ministarstva finansija. Pri otkupu Aukcijske dokumentacije zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati naknade za otkup Aukcijske dokumentacije, u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko zainteresovano lice nastupa kao ovlašćeni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma, neophodno je da dostavi ovlašćenje da zastupa to društvo ili konzorcijum, uz prevod na crnogorski jezik koji je ovjeren od strane sudskog tumača. Ministarstvo finansija izdaje potvrdu o otkupu Aukcijske dokumentacije i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju učesnici koji mogu učestvovati na Aukciji.

Cijena Aukcijske dokumentacije iznosi 5.000,00 € (sedam hiljada eura), a iznos se uplaćuje na žiro-račun Ministarstva finansija 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom „Za Aukcijsku dokumentaciju po Javnom pozivu za davanje u dugoročni zakup na period od 10 godina zemljišta u državnoj svojini, u Opštini Budva, radi izgradnje-postavljanja zip line-a“. Troškove transkacije snosi Učesnik.

Aukcijska dokumentacija se može otkupiti od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do i uključujući 30. oktobar 2023. godine do 12.00 časova.

Ukoliko je Učesnik konzorcijum, dovoljno je da jedan od članova otkupi Aukcijsku dokumentaciju.

 

6. Posjeta nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva

Zainteresovana lica mogu, uz prethodnu najavu Komisiji, posjetiti nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja Javnog poziva do 26.10. 2023. godine, do 12:00 časova.


7. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl. list RCG“, broj 20/04).

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjem nivou.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za zakup imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o zakupu predmetnih nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja, do kada je dužan uplatiti cijenu zakupa.

Ukoliko Zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a Zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim Učesnikom javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 10 (deset) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog Učesnika se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na zakupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija - kancelarija broj 114, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 30 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za davanje u dugoročni zakup na period od 10 godina zemljišta državnoj svojini u Opštini Budva, radi izgradnje - postavljanja zip line-a.


Adresa i kontakt Komisije za davanje u zakup nepokretnosti:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 114

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 225-913

jovana.bojic@mif.gov.me

maja.mitrovic@mif.gov.me

 

Ovaj Javni poziv objavljen je i na internet stranici Ministarstva finansija: www.mif.gov.me


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?