JAVNI POZIV za NVO - izrada Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upotrebi sredstava i opreme lične zaštite na radu*

Objavljeno: 25.08.2021. 13:08 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upotrebi sredstava i opreme lične zaštite na radu*

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja zaštita i zdravlje na radu.

Nevladina organizacija može da predloži predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe ako:

  • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
  • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava       

 ili normativno uređuje radno tijelo;

  • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

  • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa

    političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao predstavnik/ca za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje: 

  • ima prebivalište u Crnoj Gori;
  • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
  • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe dostavi:

 

  • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
  • fotokopiju statuta nevladine organizacije;

dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika/ce vrši se na Obrazcu 2 koji je propisan Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce sa potrebnim prilozima, dostavlja  se isključivo poštom i na adresu:

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Rimski trg broj 46

81000 Podgorica

sa napomenom „PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPOTREBI SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE NA RADU*”

 Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mek objaviti listu predstavnika/ca koji/e su predloženi/e za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz navedenu listu, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nisu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar ekonomskog razvoja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ice nevladinih organizacija, koji/e ispunjavaju uslove iz ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar ekonomskog razvoja.

Predlog predstavnika/ce za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?