JAVNI POZIV ZA NVO - Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama

Objavljeno: 20.05.2024. 09:02 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama

   Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti  obrazovanja.

  Broj predstavnika NVO u Radnom tijelu: 1

  Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnu grupu.

  Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog kandidata.

  Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnu grupu:

  da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

  da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo;

  da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

  da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u oblasti;

  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

  da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

  Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnu grupu:

  da ima prebivalište u Crnoj Gori;

  da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava Radno tijelo;

  da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

  Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

  Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

  dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

  fotokopija statuta nevladine organizacije;

  dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za unaprjeđenje stanja u oblasti otvaranja podataka, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

  dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

  izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

  fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

  biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

  dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti obrazovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

  izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

  izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnom tijelu.

  Rok i način dostavljanja predloga:

  - putem pošte, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica, sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

  Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Kabinet ministra.

  Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

  Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

  Uz tu listu, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika nevladine organizacije koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim pozivom.

   Ministarka prosvjete, nauke i inovacija aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi vrši ministarka.  

  Detalji javnog poziva:

  Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
  Objavljen: 20.05.2024.
  Rok za prijavu: 04.06.2024.
  Naziv:JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?