JAVNI POZIV za podršku ruralnom turizmu 2021/2022. godinu - razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima

Objavljeno: 28.09.2021. 08:19 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2 od 23.09.2021. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu

Mjera II 

Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima

 1. Predmet podrške: Razvoj inovativnih turističkih proizvoda.
 2. Ukupan iznos sredstava: 30.000,00 €;
 3. Korisnici:

Korisnici podrške su:

Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20), lokalne turističke organizacije, udruženja pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga i sportski klubovi.

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednom prijavom na ovaj Javni poziv.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

4. Namjena sredstava:
 • Sredstva se mogu koristi za unapređenje i obogaćivanje turističke ponude u ruralnim područjima, i to za:
 • Primjenu novih tehnologija;
 • Promociju ruralnog turizma na atraktivnim lokacijama putem online i mobilnih e-alatki;
 • Kreiranje inovativnih proizvoda koji se odnose na: lokalnu kulturno-umjetničku baštinu, afirmaciju avanturističkih parkova/zona, kulinarske obuke, tradicionalnu kuhinju itd.;
 • Uređenje tematskih / edukativnih staza putem ,,smart” i ,,green” tehnoloških rješenja;
 • Uređenje novih i revitalizaciji postojećih vidikovaca, izletišta, odmorišta (izuzev izgradnje komunalne infrastrukture);
 • Oživljavanje starih zanata (izrada narodnih nošnji, grnčarskih proizvoda, čunova, proizvoda od pruća, vune i sl.) kroz valorizaciju u turizmu (uključivanje u turističku ponudu);
 • Aktiviranje neiskorišćenih turističkih resursa / manje poznatih atraktivnih lokacija.
 • Sredstva ne mogu da se koriste za:
 • Kupovinu nekretnine;
 • Troškove redovnog poslovanja (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge nadoknade);
 • Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
 • Iznajmljivanje i kupovinu vozila;
 • Kancelarijske troškove korisnika sredstava;
 • Ostale troškove koji se ne odnose na realizaciju prijavljenog projekta.
5.   Rok realizacije projekata:

Rok realizacije projekata je najkasnije dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

6.  Iznos podrške i prihvatljivost troškova:

Maksimalan iznos podrške koji se može odobriti je do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova, odnosno, maksimalan iznos podrške je 4.000,00 €.

Korisnik podrške je u obavezi obezbijediti preostali iznos sredstava.

Korisnik podrške ne može kao svoje učešće u sufinansiranju projekta prikazati:

 • Sredstva koja su investirana prije datuma objavljivanja Javnog poziva, i/ili
 • Sredstva koja se planiraju investirati u periodu nakon realizacije prihvaćenog projekta.

Odobrena sredstva u iznosu od 50% će biti uplaćena nakon potpisivanja Ugovora, uz uslov da korisnik dostavi avansnu garanciju na taj iznos. Preostalih 50% odobrenih sredstava uplaćuje se nakon realizacije projekta po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom korišćenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o korišćenju preostalih sredstava koje je obezbijedio korisnik i /ili drugi projektni partner.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti dostaviti avansnu garanciju, ukupan iznos odobrenih sredstava uplaćuje se nakon realizacije projekta po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom korišćenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o korišćenju preostalih sredstava koje je obezbijedio korisnik i /ili drugi projektni partner.

7. Podnosilac zahtjeva na Javni poziv obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Popunjeni zahtjev (koji je objavljen uz Javni poziv) sa obrazloženjem po svakom kriterijumu koji se ocjenjuje;
 • Opis projekta uz koncept funkcionisanja i održavanja tokom najmanje 5 godina nakon njegove realizacije;
 • Plan aktivnosti koji uključuje rok realizacije po svakoj aktivnosti;
 • Finansijski plan sa:

projektovanim izvorima finansiranja;

obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;

ostalim  bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;

 • Dokaz o pravnom statusu podnosioca zahtjeva, dokaz o registraciji;
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva pružalac turističkih/ugostiteljskih usluga, ovjerena kopija odobrenja za obavljanje djelatnosti/rješenja o upisu u Centralni turistički registar;
 • Potvrda/izjava o eventualno dobijenim sredstvima od strane državnih/opštinskih organa/institucija, kao i drugih donatora i njihovom namjenskom korišćenju za protekle tri godine (2018.,2019.,2020.);
 • Dokument (pismo namjere, memorandum o saradnji i sl.) kojim subjekti čije angažovanje uključuje model za funkcionisanje i održavanje nakon realizacije projekta prihvataju definisane obaveze;
 • Dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dostavljanja prijave na Javni poziv;
 • Ukoliko se uređuje tematska/edukativna staza ili se vrši uređenje vidikovaca, izletišta, odmorišta  u nacionalnom parku ili u parku prirode neophodno je dostaviti saglasnost od JP “Nacionalni parkovi Crne Gore” ili od nadležnog parka prirode za predmetne aktivnosti;
 • Ukoliko se uređuje tematska /edukativna staza ili se vrši uređenje vidikovaca, izletišta, odmorišta van nacionalnih parkova i parkova prirode, neophodno je dostaviti saglasnost opštine na čijoj se teritoriji vrši predmetna aktivnost;
 • Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi priloženi podaci tačni.

Ministarstvo zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

8. Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije:

Potencijalni korisnici podrške prijavljuju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, direktno na arhivi ili putem pošte sa istaknutim pečatom, datumom predaje i oznakom: „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima”.

Potencijalni korisnik podrške može dostaviti samo jedan zahtjev.

9. Neće se razmatrati zahtjevi:
 • čija dokumentacija nije kompletna u smislu tačke 7. Mjere;
 • koji su neblagovremeno dostavljeni, tj. nakon definisanog roka;
 • koji se odnose na investicije koje nijesu predmet Mjere;
 • koje dostave subjekti koji ne pripadaju kategoriji korisnika definisanih Mjerom;
 • koje podnesu subjekti koji su tokom posljednje tri godine dobili sredstva od strane državnih / opštinskih / institucija ili organa, a nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski utrošili dobijena sredstva.
10. Kriterijumi za ocjenu projekata:

                                                                                                                                                                               Kriterijum                                                        Broj bodova

1.

Projekat ima komercijalni potencijal

 Broj korisnika < 5      

 Broj korisnika  > 5                                                                       

3

5

2.

Unapređenje ponude određenih strateških turističkih proizvoda na nacionalnom nivou (ponuda u nacionalnim parkovima, duž panoramskih ruta i sl.)


5

3.

Prethodna aktivnost podnosioca zahtjeva i postignuti rezultati u podizanju nivoa kvaliteta i raznovrsnosti turističke ponude

max 

                                                    

5


4.

Učešće korisnika i/ili drugog donatora u ukupnim troškovima

> 50%                                

< 50%

                      

                                                                    

5

3


5.

Geografski prioriteti

Primorske opštine

Glavni grad i Prijestonica

Ostale opštine[1]

1

3

5

6.

Širenje mreže biznis partnera

2 partnera[2]

3 >[3]

3

5

7.

Primjena novih tehnologija i inovativnih rješenja

max

5


8.

Promocija

Putem medija

Putem kanala digitalnog marketinga

3

2

9.

Reference podnosioca zahtjeva

Ranije realizovane iste ili slične aktivnosti


5

11. Rangiranje:

Rang lista će biti objavljena na internet stranicama Ministarstva.

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja ka najmanjem, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za Mjeru Programa.

Ukoliko poslednji rangirani zahjev prelazi ukupan iznos od 30.000,00 €, istome može biti dodijeljen  samo dio sredstava, tj. preostali iznos od ukupno opredijeljenih sredstava za ovu mjeru Programa.

12. Objava Javnog poziva:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022 – Mjera II: Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i u jednom štampanom mediju.

Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu sredstava koja nijesu dodijeljena po osnovu raspisanog Javnog poziva, a u okviru mjera predviđenih Programom podsticajnih mjera.

Ukoliko se Javni poziv ne realizuje, Ministarstvo nema obavezu da vrši njegovo ponovno objavljivanje.

13. Rok za podnošenje prijava:

Dvadesetjedan (21) kalendarski dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

14. Postupak odlučivanja:

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti komisije koju formira Ministar ekonomskog razvoja. Komisija obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog rang-liste projekata koji ispunjavaju zadate uslove.

Na osnovu utvrđenog Predloga rang-liste, Komisija donosi Odluku o odabiru projekata koji su se kvalifikovali za dobijanje podrške i dodjelu sredstava.

15. Rok za donošenje odluke: 

Odluka o dodjeli sredstava, odnosno Odluka o odbijanju zahtjeva donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Na donesene odluke po osnovu ovog Javnog poziva, podnosilac nema pravo za podnošenje prigovora i odluka je konačna.

16. Lista korisnika kojima su odobrena sredstva:

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva sa iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

17. Marketing i promocija:

Korisnici sredstava su u obavezi da sami definišu i razvijaju sopstvene kanale promocije.

Takođe, korisnici sredstava su u obavezi da u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore definišu kanale promocije svojih turističkih proizvoda kako bi i na taj način dali doprinos u promociji destinacije.

18. Rok za potpisivanje ugovora:

Ministarstvo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

19. Nadzor:

Komisija imenovana od strane Ministarstva obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju korisnika sredstava, kao i zahtjevom o prilaganju dodatnih izvještaja.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizilaze iz ovog Mjere i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, Komisija donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

U slučaju nemogućnosti realizovanja projekta, zbog epidemiološke situacije, korisnik je u obavezi da Ministarstvu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.

20. Obaveze korisnika su da:
 • Potpiše ugovor;
 • Sredstva iskoristi namjenski;
 • Ministarstvu dostavi finansijski izvještaj o korišćenju sredstava (svih utrošenih sredstava uključujući sredstva uložena od strane korisnika i drugih partnera) sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju (kopije računa i ugovora za troškove, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju shodno ugovoru) u skladu sa poreskim propisima;
 • Ministarstvu dostavi izvještaj o realizaciji projekta (ostvareni rezultati, ciljevi, efekti, press clipping, fotografije, video materijal, i sl.);
 • Dostavi izvještaj o broju korisnika sadržaja koji je rezultat projekta na kraju godine za prethodnu, za period od 3 godine nakon realizacije projekta (obzirom da se podnosilac zahtjeva obavezao na kontinuiranu aktivnost) i izvjestaj o prihodima ostvarenim od realizacije projekta;
 • Realizuje i druge obaveze definisane ugovorom;
 • Na zahtjev Ministarstva dostavi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Napomena: 

Shodno aktuelnoj situaciji koja se tiče pandemije Covid -19, Javni poziv se mora u trenutku realizacije sprovoditi u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, preporukama i protokolima nadležnih institucija.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i otežane realizacije, Ministarstvo ekonomskog razvoja zadržava pravo da odloži plaćanja koja su u toku, zatraži povraćaj već uplaćenih sredstava i/ili da u direktnoj komunikaciji sa korisnicima sredstava iznađe najpovoljnije rješenje za njegovu konačnu realizaciju.

Javni poziv je objavljen dana 28.09.2021.god.

Kontakt osoba: Nikola Ražnatović, e-mail: nikola.raznatovic@mek.gov.me 


 

[1] Opštine: Kolašin, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Plav, Rožaje, Andrijevica,  Petnjica, Gusinje i Tuzi.

[2] Aplikant plus jedan biznis - partner.

[3] Aplikant plus dva biznis - partnera.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?