JAVNI POZIV za podršku ruralnom turizmu za 2021/2022. godinu - unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu

Objavljeno: 28.09.2021. 08:46 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2 od 23.09.2021. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu

Mjera III

Unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu

 1. Predmet podrške Poboljšanje uslova za razvoj ruralnog turizma kroz unapređenje kvaliteta usluga i ponude u seoskim domaćinstvima.
 2. Ukupan iznos sredstava: 50.000,00 €;
 3. Korisnici:

 Korisnici podrške su:

Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20).

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednom prijavom na ovaj Javni poziv.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

4. Namjena sredstava:

Sredstva se mogu koristiti za unapređenje i razvoj  postojeće ponude u seoskim domaćinstvima i to za:

Unapređenje kvaliteta sanitarnih, higijenskih i drugih uslova u postojećim objektima za pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu (npr. adaptacije kuhinja, kupatila, soba i sl.);

Nabavka odgovarajućeg namjenskog namještaja i opreme za degustaonice, kao i za sobe, apartmane, katune (kolibe) i kampove;

Osmišljavanje nove i unapređenje postojeće dodatne ponude za goste u okviru seoskog domaćinstva radi njihovog odmora i rekreacije.

Sredstva ne mogu da se koriste za:

 • Kupovinu nekretnine;
 • Troškove redovnog poslovanja (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreza i doprinosa, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge nadoknade);
 • Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
 • Iznajmljivanje i kupovinu vozila;
 • Kancelarijske troškove korisnika sredstava;
 • Ostale troškove koji se ne odnose na realizaciju prijavljenog projekta.

 5. Rok realizacije: 

Rok realizacije je najkasnije dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

6. Iznos podrške i prihvatljivost troškova:

Maksimalan iznos podrške, koji se može odobriti je do 80% ukupne vrijednosti investicije, odnosno, maksimalan iznos podrške je 5.000,00 €.

Korisnik podrške je u obavezi da obezbijedi preostali iznos sredstava.

Korisnik podrške ne može kao svoje učešće u sufinansiranju investicije prikazati:

Sredstva koja su investirana prije datuma objavljivanja Javnog poziva, i/ili

Sredstva koja se planiraju investirati u periodu nakon realizacije prihvaćene investicije.

Iznos od 50% odobrenih sredstava biće uplaćen nakon potpisivanja ugovora, a preostali iznos od 50% će se uplatiti nakon dostavljanja dokaza o namjenskom trošenju ukupnog iznosa sredstava.

7. Podnosilac zahtjeva na Javni poziv obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjeni zahtjev (koji je objavljen uz Javni poziv) sa obrazloženjem po svakom kriterijumu koji se ocjenjuje;
 • Opis projekta uz koncept funkcionisanja i održavanja tokom najmanje 5 godina nakon njegove realizacije;
 • Plan aktivnosti koji uključuje rok realizacije po svakoj aktivnosti;
 • Finansijski plan sa:

projektovanim izvorima finansiranja;

obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;

ostalim  bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;

 • Dokaz o pravnom statusu podnosioca zahtjeva, dokaz o registraciji;
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva pružalac turističkih/ugostiteljskih usluga, ovjerena kopija odobrenja za obavljanje djelatnosti /rješenja o upisu u Centralni turistički registar;
 • Potvrda/izjava o eventualno dobijenim sredstvima od strane državnih/opštinskih organa/institucija, kao i drugih donatora i njihovom namjenskom korišćenju za protekle tri godine;
 • Izjava da će seosko domaćinstvo pružati usluge minimum 3 godine od dana potpisivanja ugovora;
 • .Dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dostavljanja prijave na Javni poziv;
 • Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi priloženi podaci tačni.

Ministarstvo zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

8. Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije:

Potencijalni korisnici podrške prijavljuju se na Javni poziv podnoseći Zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, direktno na arhivi ili putem pošte sa istaknutim pečatom, datumom predaje i oznakom: „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu”.

Potencijalni korisnik podrške može dostaviti samo jedan zahtjev.

 • Neće se razmatrati zahtjevi:
 • čija dokumentacija nije kompletna u smislu tačke 7. Mjere;
 • koji su neblagovremeno dostavljeni, tj. nakon definisanog roka;
 • koji se odnose na investicije koje nijesu predmet Mjere;
 • koje dostave subjekti koji ne pripadaju kategoriji korisnika definisanih Mjerom;
 • koje podnesu subjekti koji su tokom posljednje tri godine dobili sredstva od strane državnih / opštinskih / institucija ili organa, a nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski utrošili dobijena sredstva.

10. Kriterijumi za ocjenjivanje:

Kriterijum

Broj bodova

 

1.

Projekat ima komercijalni potencijal

Broj korisnika  > 5  

 Broj korisnika < 5      

5

3

2.

Vrsta i obim usluga u seoskom domaćinstvu:

Degustaonica tj. usluživanje i degustacija vina i drugih domaćih alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i domaćih proizvoda iz dominantno sopstvene proizvodnje;

Usluživanje toplih i hladnih jela i napitaka djelimično iz  sopstvene proizvodnje;

5

3

3.

Domaćinstva koja se nalaze u blizini nacionalnih parkova, duž panoramskih puteva i sl.

Domaćinstva koja se ne nalaze u blizini nacionalnih parkova, duž panormaskih puteva i sl.

3

5

4.

Podnosilac zahtjeva je dobijao sredstva od državnih/opštinskih organa/institucija

Podnosilac zahtjeva nije dobijao sredstva od državnih institucija

1

3

5.

Prethodna aktivnost podnosioca zahtjeva i postignuti rezultati u oblasti ruralnog turizma, obuke, kontakti ili saradnja sa turističkim agencijama i sl. (dostaviti dokaze).

max

5

6.

Učešće korisnika i/ili drugog donatora u ukupnim troškovima

Više od 80% 

ukupnih sredstava

Manje od 80% 

ukupnih sredstava

5

1

7.

Geografski prioriteti

Primorske opštine

  Glavni grad/Prijestonica Ostale opštine[1]

1

3

5

8.

Dodatna ponuda za odmor i rekreaciju gostiju i/ili primjena inovativnih tehnoloških rješenja

max

5

8

9.

Reference podnosioca zahtjeva (dokaz o kvalitetu pruženih usluga, dosadašnjoj promociji sopstvenog proizvoda, učešću u promociji destinacije i sl.)

max

5

11.Rangiranje:

Rang lista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva.

Sredstva će se odobravati investicijama prema bodovnoj listi od najvećeg broja ka najmanjem, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za Mjeru Programa.

Ukoliko poslednji rangirani zahjev prelazi ukupan iznos od 50.000,00 €, istome može biti dodijeljen  samo dio sredstava, tj. preostali iznos od ukupno opredijeljenih sredstava za ovu Mjeru Programa.

12. Objava Javnog poziva: 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022 – Mjera I: Unapređenje kvaliteta usluge i ponude u ruralnom turizmu objavljuje se na internet stranici Ministarstva i jednom štampanom mediju.

Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu sredstava koja nijesu dodijeljena po osnovu raspisanog Javnog poziva, a u okviru mjera predviđenih Programom podsticajnih mjera.

Ukoliko se Javni poziv ne realizuje, Ministarstvo nema obavezu da vrši njegovo ponovno objavljivanje.

13. Rok za podnošenje zahtjeva:

Dvadesetjedan (21) kalendarski dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

14. Postupak odlučivanja:

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti komisije koju formira Ministar ekonomskog razvoja. Komisija obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog rang-liste investicija koji ispunjavaju zadate uslove.

Na osnovu utvrđenog Predloga rang-liste, komisija donosi Odluku o odabiru investicija koje su kvalifikovane za dobijanje podrške i dodjelu sredstava.

15. Rok za donošenje odluke i odlučivanje po prigovorima:

Odluka o dodjeli sredstava, odnosno Odluka o odbijanju zahtjeva donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Na donesene odluke po osnovu ovog Javnog poziva, podnosilac nema pravo za podnošenje prigovora i odluka je konačna.

16. Lista korisnika kojima su odobrena sredstva:

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva sa iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

 17. Marketing i promocija:

Korisnici sredstava su u obavezi da sami definišu i razvijaju sopstvene kanale promocije.

Takođe, korisnici sredstava su u obavezi da u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore definišu kanale promocije svojih turističkih proizvoda kako bi i na taj način dali doprinos u promociji destinacije.

18. Rok za potpisivanje ugovora:

Ministarstvo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

19. Nadzor:

Komisija imenovana od strane Ministarstva obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju korisnika sredstava, kao i zahtjevom o prilaganju dodatnih izvještaja.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizilaze iz ovog Mjere i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministrstvo ekonomskog razvoja, pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, Komisija donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

U slučaju nemogućnosti realizovanja projekta, zbog epidemiološke situacije, korisnik je u obavezi da Ministarstvu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.

20. Obaveze korisnika su da:

 • Potpiše ugovor;
 • Sredstva iskoristi namjenski;
 • Ministarstvu dostavi finansijski izvještaj o korišćenju sredstava (svih utrošenih sredstava uključujući sredstva uložena od strane korisnika i drugih partnera) sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju (kopije računa i ugovora za troškove, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju shodno ugovoru) u skladu sa poreskim propisima;
 • Ministarstvu dostavi izvještaj o realizaciji projekta (ostvareni rezultati, ciljevi, efekti, press clipping, fotografije, video materijal, i sl.);
 • Dostavlja izvještaj o broju korisnika sadržaja koji je rezultat projekta na kraju godine za prethodnu, za period od 3 godine nakon realizacije projekta (obzirom da se korisnik zahtjeva obavezao na kontinuiranu aktivnost) i izvjestaj o prihodima ostvarenim od realizacije projekta;
 • Realizuje i druge obaveze definisane ugovorom;
 • Na zahtjev Ministarstva dostavi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Napomena: 

Shodno aktuelnoj situaciji koja se tiče pandemije Covid -19, Javni poziv se mora u trenutku realizacije sprovoditi u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, preporukama i protokolima nadležnih institucija.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i otežane realizacije, Ministarstvo ekonomskog razvoja zadržava pravo da odloži plaćanja koja su u toku, zatraži povraćaj već uplaćenih sredstava i/ili da u direktnoj komunikaciji sa korisnicima sredstava iznađe najpovoljnije rješenje za njegovu konačnu realizaciju.

Javni poziv je objavljen dana 28.09.2021.god.

Kontakt osoba: Anka Kujović    e mail: anka.kujović@mek.gov.me 

Prilog: Obrazac zahtjeva 

[1] Opštine: Kolašin, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Plav, Rožaje, Andrijevica,  Petnjica, Gusinje, Tuzi.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?