JAVNI POZIV za podršku ruralnom turizmu za 2021/2022. godinu - organizovanje etno sajmova

Objavljeno: 28.09.2021. 08:01 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2 od 23.09.2021. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

 za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu

MJERA I - Organizovanje etno sajmova

 1. Predmet podrške: Organizovanje etno sajmova – sufinansiranje.
 2. Ukupan iznos sredstava: 20.000,00 €;
 3. Korisnici:

Korisnici podrške su organizatori etno sajmova iz sljedećih kategorija:

Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20), lokalne turističke organizacije, udruženja pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga.

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednom prijavom za organizacuju etno sajma.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

 1. Namjena sredstava:

Sredstva se mogu koristiti za organizovanje etno sajmova na kojima će biti prezentovana:

 • Kulturno-umjetnička lokalna turistička baština (folklor, suveniri, rukotvorine, itd.);
 • Tradicionalna crnogorska kuhinja (hrana, piće i napitci);

Sredstva ne mogu da se koriste za:

 • Kupovinu nekretnine;
 • Troškove redovnog poslovanja (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreza i doprinosa, otplatu kredita, carinske i uvozne dažbine ili bilo koje druge nadoknade)
 • Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
 • Iznajmljivanje i kupovinu vozila;
 • Kancelarijske troškove korisnika sredstava;
 • Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju prijavljenog projekta i ciljeve Programa.
5. Rok realizacije:

Rok realizacije je najkasnije dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

6. Iznos podrške i prihvatljivost troškova:

Maksimalan iznos podrške, koji se može odobriti je do 80% ukupne vrijednosti investicije, odnosno, maksimalan iznos podrške je 3.000,00 €.

 • Korisnik podrške je u obavezi da obezbijedi preostali iznos sredstava.
 • Korisnik podrške ne može kao svoje učešće u sufinansiranju investicije prikazati:
 • Sredstva koja su investirana prije datuma objavljivanja ovog Javnog poziva, i/ili
 • Sredstva koja se planiraju investirati u periodu nakon realizacije projekta.

Odobrena sredstva u iznosu od 50% mogu biti uplaćena nakon potpisivanja Ugovora, uz uslov da korisnik dostavi avansnu garanciju na taj iznos. Preostalih 50% odobrenih sredstava uplaćuje se nakon realizacije projekta po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o trošenju preostalih sredstava koje je obezbijedio korisnik i /ili drugi donator.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti dostaviti avansnu garanciju, ukupan iznos odobrenih sredstava uplaćuje se nakon realizacije projekta po dostavi finansijskog izvještaja, dokaza o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, kao i dokaza o trošenju preostalih sredstava koje je obezbijedio korisnik i/ili drugi donator/projektni partner.

7. Podnosilac zahtjeva na Javni poziv obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Popunjeni zahtjev (koji je objavljen uz Javni poziv) sa obrazloženjem po svakom kriterijumu koji se ocjenjuje;
 • Opis projekta uz koncept funkcionisanja;
 • Plan aktivnosti koji uključuje rok realizacije po svakoj aktivnosti;
 • Finansijski plan sa:

projektovanim izvorima finansiranja;

obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;

ostalim  bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;

 • Dokaz o pravnom statusu podnosioca zahtjeva, dokaz o registraciji;
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva pružalac turističkih/ugostiteljskih usluga, ovjerena kopija odobrenja za obavljanje djelatnosti /rješenja o upisu u Centralni turistički registar;
 • Potvrda/izjava o evenutalno dobijenim sredstvima od strane državnih/opštinskih organa/institucija, kao i drugih donatora i njihovom namjenskom korišćenju za protekle tri godine (2018.,2019.,2020.);
 • Dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dostavljanja prijave na Javni poziv;
 • Ukoliko se organizacija etno sajma planira na teritoriji nacionalnog parka ili u parku prirode, neophodno je dostaviti saglasnost od JP “Nacionalni parkovi CG” ili od nadležnog parka prirode za predmetnu aktivnost;
 •  Ukoliko se organizacija etno sajma planira na otvorenom prostoru (trgovi, šetlišta i dr.), neophodno je dostaviti saglasnost opštine na čijoj se teritoriji vrši predmetna aktivnost;
 • Ukoliko se organizacija etno sajma planira u zatvorenom prostoru (javne ustanove, šoping centri i dr.) neophodno je dobiti saglasnost istih;
 • Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi priloženi podaci tačni.

Ministarstvo zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

8. Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije:

Potencijalni korisnici podrške prijavljuju se na Javni poziv podnoseći Zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, direktno na arhivi ili putem pošte sa istaknutim pečatom, datumom predaje i oznakom: „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za organizovanje etno sajmova”.

Potencijalni korisnik podrške može dostaviti samo jedan zahtjev.

9. Neće se razmatrati zahtjevi:
 • čija dokumentacija nije kompletna u smislu tačke 7. Mjere;
 • koji su neblagovremeno dostavljeni, tj. nakon definisanog roka;
 • koji se odnose na aktivnosti koje nijesu predmet Mjere;
 • koje dostave subjekti koji ne pripadaju kategoriji korisnika definisanih Mjerom;
 • koje podnesu subjekti koji su tokom posljednje tri godine dobili sredstva od strane državnih / opštinskih / institucija ili organa, a nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski utrošili dobijena sredstva.
10. Kriterijumi za ocjenjivanje:

                                                                                                                                 Kriterijum                                 Broj bodova

Projetak ima komercijalni potencijal

Broj korisnika > 5

Broj korisnika < 5

5

3

 

Povezivanja biznis partnera na:

Nacionalnom                                            

Regionalnom (Sjeverni, Centralni i Južni region)   

Lokalnom nivou                                                   

3

2


1

Izlagači


Broj izlagača > 15

Broj izlagača < 15

3

1

 4

Promocija etno sajma

Putem medija

Putem kanala digitalnog marketinga

3

2

 5

Posjećenost (estimacija)

Broj posjetilaca > 3000                                        

Broj posjetilaca < 3000                                                    

3

1

 6

Mjesto održavanja

 

Sjeverni region                                     

Centralni region                                    

Primorski region                                 

5

3

1

 7

Trajanje etno sajma

3+ dana                                                  

2 dana                                                    

1 dan                                                        

3

2

1

 8

Renome etno sajma

 

Održan min. 2 puta u Crnoj Gori 

Dodijeljena priznanja i nagrade             

Novi etno sajam                                       

3

1

1

11. Rangiranje:

Rang lista odobrenih projekata će biti objavljena na internet stranici Ministarstva.

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja ka najmanjem, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za Mjeru I.

Ukoliko poslednji rangirani zahjev prelazi ukupan iznos od 20.000,00 €, istome može biti dodijeljen  samo dio sredstava, tj. preostali iznos od ukupno opredijeljenih sredstava za ovu mjeru Programa.

Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu sredstava koja nijesu dodijeljena po osnovu raspisanog Javnog poziva, a u okviru mjera predviđenih Programom podsticajnih mjera.

12. Objava Javnog poziva: 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022 – Mjera I: Organizovanju etno sajmova objavljuje se na internet stranici Ministarstva i u jednom štampanom mediju.

13. Rok za podnošenje zahtjeva:

Dvadesetjedan (21) kalendarski dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

14. Postupak odlučivanja:

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti komisije koju formira Ministar ekonomskog razvoja. Komisija obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog rang-liste zahtjeva koji ispunjavaju zadate uslove.

Na osnovu utvrđenog Predloga rang-liste, Komisija donosi Odluku o odabiru projekata koji su se kvalifikovali za dobijanje podrške i dodjelu sredstava.

15. Rok za donošenje odluke i odlučivanje po prigovorima:

Odluka o dodjeli sredstava, odnosno Odluka o odbijanju zahtjeva donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Na donesene odluke na osnovu ovog Javnog poziva, podnosilac nema pravo na podnošenje prigovora i odluka je konačna.

16. Lista korisnika kojima su odobrena sredstva:

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva sa iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

17. Marketing i promocija:

Korisnici sredstava su u obavezi da sami definišu i razvijaju sopstvene kanale promocije. Takođe, korisnici sredstava su u obavezi da u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore definišu kanale promocije etno sajma kako bi na taj način dali doprinos promociji destinacije.

18. Rok za potpisivanje ugovora:

Ministarstvo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

19. Nadzor:

Komisija imenovana od strane Ministarstva obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju korisnika sredstava, kao i zahtjevom o prilaganju dodatnih izvještaja.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ove Mjere i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministarstvo pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, Komisija donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

U slučaju nemogućnosti organizovanja etno sajma zbog epidemiološke situacije, korisnik je u obavezi da Ministarstvu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.

20. Obaveze korisnika su da:
 • Potpiše ugovor;
 • Sredstva iskoristi namjenski;
 • Ministarstvu dostavi finansijski izvještaj o korišćenju sredstava (svih utrošenih sredstava uključujući sredstva uložena od strane korisnika i drugih partnera), sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju (kopije računa i ugovora za troškove, fotografije i drugu dokumentaciju shodno ugovoru) u skladu sa poreskim propisima;
 • Ministarstvu dostavi izvještaj o realizaciji projekta (ostvareni rezultati, ciljevi, efekti, press clipping, fotografije, video materijal sa etno sajma, i sl.);
 • Realizuje i druge obaveze definisane ugovorom;
 • Na zahtjev Ministarstva dostavi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Napomena: 

Shodno aktuelnoj situaciji koja se tiče pandemije Covid -19, organizovanje etno sajmova se mora u trenutku realizacije sprovoditi u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, preporukama i protokolima nadležnih institucija.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i otežane realizacije organizacije etno sajma, Ministarstvo ekonomskog razvoja zadržava pravo da odloži plaćanja koja su u toku, zatraži povraćaj već uplaćenih sredstava i/ili da u direktnoj komunikaciji sa korisnicima sredstava iznađe najpovoljnije rješenje za njegovu konačnu realizaciju.

Javni poziv je objavljen dana 28.09.2021.god.

Kontakt osoba: Nikola Ražnatović, e-mail: nikola.raznatovic@mek.gov.me 

Dokumenta

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?