Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u komisiji za raspodjelu sredstava

Objavljeno: 18.03.2024. 12:40 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG" br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU U OBLASTI POMOĆ STARIJIM LICIMA KOJA JE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik/ca i dva/ije člana/ice, od kojih su predsjednik/ca i jedan/a član/ica državni/e službenici/ce Ministarstva rada i socijalnog staranja, a drugi/a član/ica predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti pomoć starijim licima. U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog/ju predstavnika/icu za člana/icu Komisije, za drugog/u člana/icu Komisije određuje se državni/a službenik/ica iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta/programa nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima za 2024. godinu je: jedan (1).

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog/u predstavnika/cu koji/a ima iskustvo u oblasti pomoć starijim licima.

I Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

 • objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprava;
 • objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;
 • objavljuje listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/ica;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • donesi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, koja mora biti obrazložena i koja sadrži podatke o projektima, odnosno programima koji će biti finansirani i iznosu sredstava za finansiranje svakog od tih projekata, odnosno programa pojedinačno;
 • dostavlja učesnicima konkursa odluku o raspodjeli sredstava i istu objavljuje na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke;
 • prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, koji sadrži podatke o projektima i programima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva, kao i o uspješnosti njihove realizacije, koji ovo Ministarstvo dostavlja Ministarstvu javne uprave tekuće za prethodnu godinu.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava koju je donijela ta Komisija.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiju

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/icu u radno tijelo ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti koja je u vezi sa pitanjem koje sagledava i normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • je više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni/e službenici/e, odnosno namještenici/e.

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na Javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana/icu Komisije.

IV Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ca nevladine organizacije u Komisiji 

Uz predlog, nevladina organizacija dostavlja organu državne uprave:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/ju predstavnika/cu u radnom tijelu.

Na osnovu gore navedenog, potrebno je da određene stavke koje se odnose na dostavljanje dokumentacije obuhvate i sljedeće: 

Sve fotokopije rješenja o registraciji kod nadležnog organa o svim izmjenama, ukoliko ih je bilo (izmjene: ovlašćenog lica, adrese, izmjene i dopune statuta, promjena naziva nevladine organizacije i slično);

Dokaze koji se odnose na iskustvo nevladine organizacije na način da budu usko vezani za oblast pomoć starijim licima iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja;

Fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha potpisane i ovjerene.

Predlog predstvanika/ce nevladine organizacije vrši se na propisanom obrascu potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, na kojoj je objavljen ovaj poziv.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.

Rok za dostavljanje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Propisani obrazac za predlaganje predstavanika/ce sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se radnim danima arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, na adresu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA Rimski trg broj 46, 81000 PodgoricaSa napomenom: "Predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti pomoć starijim licima".

Predlog za predstavnika/cu nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici objaviti Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja na Listi predstavnika/ca nevladinih organizacija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju gore navedene uslove ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava uslove iz ovog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji vrši ministarka rada i socijalnog staranja.

Po isteku ovog roka ministarka rada i socijalnog staranja će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti pomoć starijim licima, izabrati člana/icu Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji, mogu se dostaviti arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja (direktno arhivi radnim danima ili putem pošte) u propisanom roku,n/r Jasminu Lukačeviću.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?