JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Objavljeno: 16.09.2021. 08:00 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, upućuje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava obrazovaće Radnu grupu sa zadatkom da izradi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.


Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:


- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:


- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.


Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog predstavnika za člana radnog tijela, dostavi sledeću dokumentaciju:


- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrazcu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti


Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 09-11h i od 12-14h ili na adresu:

        Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava,
Direktorat za pravosuđe
Vuka Karadžića 3
81000 Podgorica

sa naznakom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me i na portalu e uprave objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Predlog za člana/ce Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom  obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika nevladinih organizacija za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: veljko.vuckovic@mpa.gov.me.

Link za eParticipacije

Broj: 03-011/21 - 9468
Podgorica, 16. septembra 2021. godine

v.d. Generalnog direktora Direktorata za pravosuđe
mr Momir Jauković

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?