JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Objavljeno: 18.01.2024. 12:39 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Ministarstvo pravde je  planiralo za III kvartal 2024. godine izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu, radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni zakona, u cilju povećanja djelotvornosti rada suda i obezbjeđenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u radnom  tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom  tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom  tijelu: 

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom  tijelu;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu ;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnu  grupu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radno tijelo.

Rok i način za dostavljanje predloga: Rok za dostavlja predloga  je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti OVDJE.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se  Ministarstva pravde, radnim danima od 8 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde

Direktorat za pravosuđe

Vuka Karadžića 3

81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu Nacrta  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu''

Ministarstvo pravde će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: natasa.novakovic@mpa.gov.me .

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.

Broj: 06-078/24-498

Podgorica, 18.01.2024. godine

Generalna direktorica

Jelena Grdinić

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?