Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izmjene i dopune zakona o nacionalnim parkovima

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA

Osnovni cilj gore navedene radne grupe jeste izmjena postojećeg Zakona o nacionalnim parkovima (Sl. list CG, br. 28/14; 39/16).

Izmjene su planirane na osnovu izrađenih Studija revizija za NP „Skadarsko jezero“ i NP “Durmitor”.

Imajući u vidu da u vrijeme proglašenja navedenih nacionalnih parkova nije postojala obaveza izrade Studije zaštite pa je u skladu sa zakonskim rješenjima bilo neophodno izraditi iste. Predmetnim Studijama je, između ostalog, utvrđeno da se granice nacionalnih parkova razlikuju u odnosu na Zakonom definisane.

Iz iznijetog proističe obaveza izmjene Zakona o nacionalnim parkovima. 

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika za rad u Radnoj grupi, koji ima iskustvo u predmetnoj oblasti.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radu Radne grupe: dva (2).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu: 

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);

više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu: 

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu: 

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način popdnošenje predloga:

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije i dokumentacija propisana ovim pozivom, dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera  

IV Proleterske brigade 19, 

81000 Podgorica

u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radom tijelu za izmjenu Zakona o nacionalnim parkovima.

Predlog kandidata/kainje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera će, u roku od 7 dana od isteka roka ovog poziva, na svojoj internet stranici i portal e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovoga poziva.        

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovoga poziva  ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovoga poziva.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će, u roku od 5 dana od dana objave liste predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, izabrati onog/u kandidata/kinju koji/a ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za koga/ju je dostavljeno naviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove člana 4 Uredbe.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?