JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III)

Objavljeno: 20.09.2021. 08:15 Autor: Ministarstvo pravde

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA 

U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III) ZA OBLAST PODRŠKE „VLADAVINA PRAVA, TEMELJNA PRAVA I DEMOKRATIJA“

 

U cilju adekvatnog planiranja i programiranja sredstava iz Instrumenta pretpristupne podrške – IPA III perspektive za period 2021-2027, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao koordinirajući resor za oblast podrške „Vladavina prava, temeljna prava i demokratija“, obrazuje Radnu grupu za programiranje, koja će biti zadužena za sledeće tematske prioritete:

Pravosuđe;

Borba protiv korupcije;

Borba protiv organizovanog kriminala/bezbjednost;

Migracije i upravljanje granicama;

Temeljna prava;

Demokratija; i

Civilno društvo.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da dostave predloge kandidata za predstavnike/ce u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi: dva.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/cu za članstvo u Radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnoj grupi:

 

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;  

da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti; 

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi: 

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa;

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi: 

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);      

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;

biografija predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 

izjava predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnoj grupi.

Napomena: Dokumentaciju je neophodno dostaviti potpisanu i opečaćenu.

 

Rok i način dostavljanja predloga: 

Predlozi predstavnika nevladine organizacije se dostavljaju na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa države uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije možete preuzeti OVDJE.

Dokumentacija po Javnom pozivu može se dostaviti na arhivu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića broj 3, 81000 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naslovom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za programiranje Intrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III) za oblast podrške „Vladavina prava, temeljna prava i demokratija“.

Predlozi kandidata za članove Radne grupe biće razmatrani samo ukoliko su dostavljeni uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjiskih prava će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj zvaničnoj internet stranici objaviti Listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Naziv organizacione jedinice Ministartstva pravde, ljudskih i manjinskih prava koja je odgovorna za realizaciju: Direktorat za međunarodnu saradnju.

Kontakt osoba: Valentina Bodven, Direktorat za međunarodnu saradnju, Direkcija za evropske integracije i međunarodnu saradnju, e-mail adresa: valentina.bodven@mpa.gov.me .

 

 

 

 MINISTAR 

RUKOVODILAC

Mr Sergej Sekulović

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?