Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnoj grupi za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Objavljeno: 14.02.2023. 13:40 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predsatvnika u Radnoj grupi:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, odnosno oblast otpadnih voda;

da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti otpadnih voda;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava i normativno uređuje Radna grupa, odnosno koju uređuje Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava i normativno uređuje Radna grupa (otpadne vode), sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;

biografija predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasi na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa (otpadne vode) - stručni rad, sertifikat ili drugi dokument;

izjava predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnoj grupi.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog predstvnika u Radnoj grupi po javnom pozivu, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom, nevladina organizacija dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Ul. IV proleterske  brigade 19

81 000 Podgorica

Predlog se podnosi na Obrascu 2 Uredbe koji sadrži: naziv ministarstava; naziv "OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA”, podatke o radnom tijelu za koje se predlaže predstavnik nevladine organizacije; ime i prezime predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu; naziv nevladine organizacije koja predlaže predstavnika u radnom tijelu; podatke o dokumentaciji koja se dostavlja Ministarstvu uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu, kao i mjesto za potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?