JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJET ZA UPRAVLJANJE PODRUČJEM KOTORA

Objavljeno: 09.02.2022. 06:58 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 9 Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora („Sl. List CG“, broj 56/13, 13/18 i 67/19), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 

SAVJET ZA UPRAVLJANJE PODRUČJEM KOTORA

Na osnovu člana 9 Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta kulture, kao organ državne uprave nadležan za poslove kulture, predlaže Vladi Crne Gore Savjet za upravljanje Područjem Kotora (u daljem tekstu: Savjet), čiji je jedan član predstavnik nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i očuvanjem Kotora.

Za člana Savjeta nevladina organizacija može da predloži jednog predstavnika.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu: jedan.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Savjet, su da:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Područja Kotora;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Kotora sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Savjetu su da:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima odgovarajuću visoku stručnu spremu od zanačaja za oblast kulturne baštine;
 • ima iskustvo u oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine Područja Kotora; 
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Savjet:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Područja Kotora, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Savjetu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u Savjetu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti od značaja za zaštitu, očuvanje, unaprijeđenje i održivo korišćenje, planiranje i upravljanje, prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima Područja Kotora (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u Savjetu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet.

   Rok i način dostavljanja predloga:

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, radnim danima od 7 do 15 sati, ili poštom na adresu: Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjet za upravljanje Područjem Kotora.

   Obrazac se može preuzeti u nastavku.

   Nadležnosti i zadaci Savjeta su da:

 • promoviše značaj univerzalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti Područja Kotora, kao svjetske baštine;
 • koordinira izradu, reviziju i sprovođenje Menadžment plana;
 • inicira i prati realizaciju projekata i aktivnosti koji su predviđeni Menadžment planom;
 • daje saglasnost nakon pribavljanja mišljenja nadležnog organa lokalne uprave za inicijative, programe i urbanističke i druge projekte koji se odnose na Područje Kotora i njegovu zaštićenu okolinu koje donose organi lokalne samouprave, državni organi, javna preduzeća i drugi, radi njihovog usklađivanja sa Menadžment planom i drugim dokumentima od značaja za Područje Kotora;
 • podstiče i usmjerava realizaciju aktivnosti i projekata koji doprinose unapređenju zaštite, očuvanja i razvoja Područja Kotora;
 • vrši monitoring stanja Područja Kotora i zahtijeva od subjekta iz člana 7 ovog zakona preduzimanje odgovarajućih mjera iz njihove nadležnosti;
 • priprema godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju Područja Kotora;
 • priprema i dostavlja organu državne uprave nadležnom za poslove kulture izvještaj o radu, polugodišnje;
 • pribavlja mišljenje predsjednika Opštine Herceg Novi, Opštine Tivat ili gradonačelnika Prijestonice Cetinje o stanju, zaštiti, očuvanju i upravljanju Područja Kotora i/ili njegove zaštićene okoline, koje zahvata njihove teritorije.

Mandat Savjeta je četiri godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?