Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za izradu nacrta Zakona

Objavljeno: 22.11.2021. 12:39 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahografa u drumskom prevozu 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1 (JEDAN)

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo,  sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik. 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: 15 dana od dana objavljivanja na sajtu, a dostavlja se putem pošte ili ličnom dostavom na arihivi ministarstva.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Ministarstvo kapitalnih investicija – Direktorat za drumski saobraćaj.

 

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 22.11.2021.
Rok za prijavu: 06.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?