Javni poziv za predstavnika NVO Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju

Objavljeno: 24.02.2023. 11:13 Autor: Ministarstvo prosvjete

U skladu sa ćlanom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službení list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladìne organizacije u Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrdene djelatnosti i ciljeve u oblasti visokog obrazovanja.

Broj predstavnika NVO u Radnom tijelu: 1

Nevladina organizacija može predìoźiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnom tijelu

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog kandidata.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predłoži svog predstavnika u Radnom tijelu:

 • da je upisana u regìstar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva; da u statutu ima utvrdene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da ja u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjedenje stanja u oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa połitičkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava Radno tijelo; da nije član organa politíčke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sproveła istraživanje, izradiìa dokument, organizovala skup ili realiZOVala projekat vezan za unaprjedenje stanja u oblasti otvaranja podataka, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrden pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se moźe utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu; biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu; dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti obrazovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • ìzjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije čìan organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga:

Putem pošte, Ministarstvu prosvjete na adresu: Ministarstvo prosvjete, UI. Vaka Burovića b.b. 81000 Podgorica

  Sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radnog tijela za izradu Zakona o visokom obrazovanju ili elektronski na e-mail adresu: kabinet@mp.gov.me u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

  Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno ureduje radno tijelo: Direktorat za visoko obrazovanje - Ministarstvo prosvjete.

  Predlog kandidata za člana Radnog tijela biće razmatran samo ukolìko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

  Ministarstvo prosvjete će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima ne\/Iadinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

  Uz tu listu, Ministarstvo prosvjete objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje na ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika nevladine organizacije koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim pozivom.

  Ministar prosvjete aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnom tijelu vrši ministar.  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?