Javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara

Objavljeno: 20.11.2023. 12:17 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Službeni list CG“, broj 145/21), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara

Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovaće polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, shodno članu 32 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Ispit za dobijanje licence za rad može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 30 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Uz prijavu za polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, kandidat je dužan da priloži:

  • dokaz o crnogorskom državljanstvu (ovjerena kopija biometrijske lične karte/uvjerenje o crnogorskom državljanstvu);
  • dokaz o završenim četvorogodišnjim studijama na pravnom fakultetu – VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original/ovjerena kopija diplome ili original/ovjerena kopija uvjerenja);
  • dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti radnih odnosa za miritelja, odnosno deset godina za arbitra;
  • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
  • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poziva miritelja, odnosno arbitara (pribavlja se po službenoj dužnosti)
  • dokaz da mu nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnost (pribavlja se po službenoj dužnosti)
  • potvrdu Agencije za mirno rješavanje radnih sporova o završenoj obuci za miritelje,odnosno arbitre u skladu sa programom iz člana 19 stav 1 tačka 6 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova za lica koja prvi put polažu ispit za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, podnosi se putem pošte, ili na arhivu Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg 46, Podgorica radnim danima u periodu od 9h do 13h sa naznakom za Natašu Drašković, najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. U prijavi je potrebno navesti i adresu prebivališta/boravišta, e-mail adresu i kontakt telefon.

Ispit za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara se polaže u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova i Pravilnikom o Programu i načinu polaganja ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, kao i obrascu licence za rad.

Blagovremeno prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove biće naknadno obaviješteni o terminu polaganja ispita za dobijanje licence za rad.

Kontakt telefon: 020 482 429e-mail: natasa.draskovic@mrs.gov.mePodgorica, 20. novembar 2023.godineBr.01-082/23-6296/1


Prilog: Javni poziv, Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, kao i obrascu licence za rad

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?