Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Objavljeno: 10.05.2021. 12:48 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 29 Zakona o državnoj upravi (“ Službeni list Crne Gore” br. 78/18) a u vezi sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, dana 10.05.2021. godine, objavljuje

Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Predmet javnog poziva je dostavljanje prijava za određivanje vršioca dužnosti generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore” br.02/18, 034/19 i 08/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.01-320/14 od 23.03.2021.godine.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da se u slučaju prestanka mandata, licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pored ostalih, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Imajući u vidu da navedenim Zakonom, nije propisan postupak i način selekcije kandidata, koji se određuju za vršioce dužnosti, Zaključkom Vlade broj 07-217 od 21. januara 2021.godine, utvrđena su zaduženja ministara, u pogledu sprovođenja postupka i odabira najkompetentnijih kandidata za vršenje navedenih poslova. Ministri su obavezni, shodno pomenutom Zaključku da, prije predlaganja Vladi kandidata za pozicije vršilaca dužnosti obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i da o tome izvijeste Vladu, na propisani način.

Prijave na javni poziv mogu da podnesu svi zainteresovani građani/ke koji ispunjavaju uslove propisane za radno mjesto visoko rukovodnog kadra za koje se određuje.

Kandidati zainteresovani za prijavu za obavljanje poslova iz kategorije visoko rukovodni kadar, moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu sa čl.24 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom poželjne su i druge organizacijske menadžerske vještine i sposobnosti, a koje su od značaja za orjentir u selekciji potencijalnih kandidata.

 

Članom 23 istog Zakona propisano je da se poslovi visokog rukovodnog kadra odnose na: rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima.

Zainteresovana lica će se kandidovati za pozicije vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice u sljedećim organizacionim jedinicama:

 

  • Direktorat za projekte i informacione sisteme

 

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka, fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima, B1 nivo znanja engleskog jezika, poznavanje rada na računaru (Word, Internet, Excel).

 

Opis posla Direktorata za projekte i informacione sisteme- vrši poslove koji se odnose na: nadležnosti Visokog programskog službenika i rukovodenje jedinicom za implementaciju projekata koja je zadužena za programiranje, tehničku implementaciju projekata/akcija; obezbjeđenje efikasnog obavljanja poslova programiranja unutar Ministarstva i institucija nad kojima Ministarstvo vrši nadzor; učešće u izradi godišnjeg i/ili višegodišnjeg programa u okviru sektorske nadležnosti i njihovoj reviziji; praćenje implementacije projekata iz domena nadležnosti ministarstva; potpisivanje operativnog sporazuma sa Nacionalnim IPA koordinatorom i rukovodiocem implementacione agencije; neposredan rad na pripremi i reviziji operativnih programa, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA fondove); koordiniranje i neposredan rad na pripremi projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz Programe bilateralne saradnje (IPA CBC), pružanje podrške u sprovođenju projekata (uključujući pružanje podrške implementaconom tijelu prilikom izrade tenderske dokumetacije); realizaciju naučnoistraživačkih nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti životne sredine i prostornog planiranja; ostvarivanje saradnje sa implementacionim tijelom vezano za planiranje EU i nacionalnog kofinansiranja; određivanje prioritetnih  mjera za sektor životne sredine i klimatsku akciju; praćenje sprovođenja projekata kroz organizovanje monitoring posjeta i pripremu redovnih izvještaja o napretku u sprovođenju projekata za potrebe nadležnih organa; koordinaciju i neposredan rad na pripremi izvještaja o sprovođenju programa; pripremu predloga izmjena i dopuna sporazuma o finansiranju programa; uspostavljanje i učestvovanje u radu sektorskog odbora za praćenje; obavljanje aktivnosti koje se odnose na horizontalna pitanja (upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, izvještavanje o nepravilnostima, interni sistem kontrole, poštovanje zahtjeva vezanih za informisanje i promovisanje), evaluaciju programa; Programe trilateralne saradnje (Interreg CBC); ostale Interreg Europe programe; IPA fondove za podršku procesu evropskih integracija Crne Gore posebno u oblasti životne sredine i klimatskih promjena; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU; iniciranje i definisanje programa i projekata, monitoring realizacije odobrenih programa i projekata koje finansira EU; saradnju sa institucijama nadležnim za fondove za pretpristupnu pomoć EU; koordinaciju, pripremu i sprovođenje programa i projekata koji se finansiraju sredstvima iz kapitalnog budžeta, međunarodnih i domaćih kredita, inicijativa, donacija i drugih fondova, kroz koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnu pomoć i definisanje programa i projekata, uključujući monitoring i izvještavanje o realizaciji odobrenih programa i projekata koji se finansiraju putem međunarodne pomoći; uvođenje novih tehnologija (vještačka inteligencija, očitavanje na daljinu itd.) u oblast nadzora, monitoringa i predviđanja, a kroz izradu zakonske i podzakonske regulative, prati njihovo uvođenje u sisteme za praćenje i predviđanje, obezbjeđuje sredstva i mehanizme finansiranja za pilot projekte iz ovih oblasti, prati njihovu realizaciju i primjenu; razvoj informacionih sistema iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, građevinarstva, inspekcijskog nadzora, geografsko-informacionih sistema, izradu politika, strategija, projekata, programa u cilju uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka Crne Gore u skladu sa zahtjevima INSPIRE direktive, definisanje metapodataka, uspostavljanje sporazuma na različitim nivoima - tehnologije, standarda i pravila – čime će se omogućiti efikasno korišćenje i razmjena prostornih podataka između institucija (uključujući: pronalaženje, prikupljanje, obradu, dijeljenje, korišćenje,  održavanje, čuvanje i dr.), učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornih podataka, izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti prostornih podataka, istraživanje novih softverskih tehnologija, izbor platformi i alata za rad i razvoj aplikacija, kontrola i usklađenost prostorno planske dokumentacije sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene površina i elementima urbanističke regulacije, izrada i ažuriranje Centralnog registra planskih dokumenata i registra tehničke dokumentacije, registara bespravnih objekata, korišćenje 3D ortofoto snimaka, unapređenje procesa elektronskog poslovanja, vođenje dokumentacione osnove o prostoru; učešće u izradi i podnošenje izvještaja o uređenju prostora; izradu i praćenje indikatora prostornog razvoja; pripremu podataka, analizu i prikaz promjena u prostoru; prikupljanje i analizu podataka od značaja za prostor sa organima uprave i organizacijama i institucijama na državnom i lokalnom nivou; učešće u međunarodnoj saradnji finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti),  ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; predlaganje učesnika i kreiranje obuka za korisnike sistema unutar Ministarstva, izradu stručnih uputstava za korisnike sistema, analizu poslovnih procesa, predlaganje operativnih rješenja, definisanje strategije razvoja, dokumentovanje rezultata projekata koji se odnose na zahtjeve standarda, kvaliteta i rokova realizacije projekata, vođenje informacionog sistema za podršku rada Ministarstva; i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta iz djelokruga nadležnosti, obavljanje i drugih poslova u skladu sa propisima.

 

  • Direktorat za građevinarstvo

 

 

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka ili fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo ili ekonomija, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u  državnim organima, poznavanje rada na računaru (Word, Internet).

Opis posla Direktorata za građevinarstvo- vrši poslove koji se odnose na: vođenje razvojne i strateške politike u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; izradu strategija, programa i projekata iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu informacija, izvještaja; praćenje regulative u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda; praćenje primjene novih tehnologija i najboljih rješenja iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda, posebno usmjerenih u pravcu EKO rješenja; unapređenje poslovnog ambijenta; unapređenje aseizmičkog planiranja, projektovanja i građenja; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda; izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola; saradnju sa drugim institucijama koje učestvuju u izdavanju građevinskih i upotrebnih dozvola; obradu upravnih akata iz nadležnosti Direktorata; međunarodnu i regionalnu saradnju iz oblasti izgradnje objekata i građevinskih proizvoda; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti građevinarstva i građevinskih proizvoda; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz nadležnosti Direktorata; davanje stručnih uputstava i mišljenja; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je prenijeto / povjereno vršenje javnih ovlašćenja; izrada informacija i izvještaja; monitoring i vođenje registra izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola; imenovanje tijela za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskih prozvoda, imenovanje tijela za izdavanje tehničke ocjene i dokumenata o ocjeni, priznavanje inostranih isprava i znakova usaglašenosti kojima se potvrđuje usaglašenost građevinskog prozvoda sa inostranim tehničkim propisom; vodi evidenciju izdatih imenovanja tijelima za tehničku ocjenu i tijelima za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskih proizvoda; vodi evidenciju priznatih inostranih isprava i znakova usaglašenosti; vodi evidenciju izdatih dokumenata o ocjeni i dokumenata o tehničkoj ocjeni; pružanje informacije o važećim propisima u Crnoj Gori iz oblasti građevinarstva svim zainteresovanim stranama; saradnja i učešće u radu EU tijela, organima Evropske komisije (Stalni komitet za građevinarstvo), ovlašćenih organa u grupi notifikovanih tijela i organizacije za donošenje evropskog dokumenta o ocjeni; vođenje upravnih postupaka i donošenje rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku; postupanje u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; pripremu i vođenje projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); zakonitost akata i cjelishodnost rada organa uprave nad kojom upravni nadzor vrši Ministarstvo- Uprava javnih radova, kao i kontrolu rada nad javnim preduzećima i pravnim licima gdje država osnivač ili gdje država ima udjela; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; ostvarivanje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama, u cilju prikupljanja i objedinjavanja podataka za izradu informacija iz Ministarstva i druge poslove u skladu sa propisima.

 

Uz prijavu na javni poziv prilaže se:

  • Biografija/CV kandidata;
  • fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom VII1 stepenu nivoa kvalifikacije obrazovanja;
  • dokaz/potvrda sa podacima o traženom radnom iskustvu;
  • motivaciono pismo;
  • preporuke ( ukoliko ih ima).

Rok prijave zainteresovanim kandidatima je 3 dana.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija. Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju će sprovoditi starješina organa, odnosno resorni ministar, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog.

Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade.

Napomena: U skladu sa članom 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

ROK I NAČIN PRIJAVE  

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 10.05.2021. do 12.05.2021. godine, putem e-maila kabinet@mepg.gov.me, ili direktnim dostavljanjem u zatvorenoj koverti na arhivi Ministarstva na adresu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske 19, Podgorica, sa napomenom: „ Za javni poziv za određivanje vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice (navesti za koju poziciju se odnosi prijava npr. generalnog direktora- Direktorata za projekte i informacione sisteme i/ili Direktorata za građevinarstvo)“.

 

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i na portalu e-Uprave.

 

 

 

Prijave dostavljene nakon datog roka neće biti uzete u razmatranje. 

  

Kontakt osoba: dr Tanja Janković
Telefon: 020/446-336

 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 10.05.2021.
Rok za prijavu: 12.05.2021.
Naziv:Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?